PL

Spotkanie z przedstawicielami Francuskiej Izby Fizjoterapeutów w biurze KIF

W dniu 6 grudnia br. w biurze KIF odbyło się spotkanie z przedstawicielami Francuskiej Izby Fizjoterapeutów. Izbę francuską reprezentowała prezes Pascale Mathieu, sekretarz generalny Jean-François Dumas oraz prezesi izb regionalnych Jean-François Couat z regionu Oksytanii i Frédéric Ravel z regionu Owerni-Rodanu-Alp. KIF reprezentowali dr Tomasz Dybek – prezes, dr Rafał Trąbka – wiceprezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów oraz Weronika Krzepkowska i Wojciech Komosa z Działu Komunikacji, Marketingu i ds. Współpracy Międzynarodowej.

„Nasze izby to dwie największe izby w Unii Europejskiej. Razem reprezentujemy blisko 180 tysięcy fizjoterapeutów. Cieszę się, że spotykamy się w Warszawie i jestem przekonany, że nasza współpraca przyniesie wiele realnych korzyści dla przedstawicieli naszego zawodu” – powiedział, otwierając spotkanie, dr Tomasz Dybek.

Podczas spotkania przedstawiciele Francuskiej Izby Fizjoterapeutów zaprezentowali najważniejsze informacje i dane dotyczące swojego samorządu. Izba została założona w 2006 roku, dziś zrzesza około 100 tysięcy fizjoterapeutów, spośród których 85% to osoby samozatrudnione. We Francji struktura izby jest nieco inna niż w Polsce, działania samorządu podzielone są pomiędzy trzy szczeble tj. poziom departamentów, regionów i ogólnokrajowy i każdy ze szczebli realizuje inne zadania. Rozmawiano o poszczególnych działaniach, w tym m.in. kontroli przestrzegania zasad etyki zawodowej, przypadkach zawieszania prawa wykonywania zawodu, koordynacji pracy w regionach i oferowanej pomocy socjalnej.

Przedstawiciele KIF zaprezentowali rozwiązania i produkty, z których w ramach opłacanej składki mogą korzystać fizjoterapeuci w Polsce, a także realizowany najnowszy projekt szkoleniowy, współfinansowany ze środków UE. Dyskusja toczyła się wokół bieżących wyzwań, z jakimi mierzą się samorządy zawodowe oraz możliwością wymiany dobrych praktyk, dostępu do opieki we Francji i w Polsce, bezpośredniego dostępu do fizjoterapeutów oraz podziału zadań między pracownikami ochrony zdrowia. W trakcie spotkania poruszono także kwestię standardów nauczania i różnic w programie studiów z zakresu fizjoterapii, a także kompetencji, jakie nabywają fizjoterapeuci. Wymieniono się doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat procesu uznawania kwalifikacji zawodowych i mobilnością fizjoterapeutów na terenie Unii Europejskiej.

Spotkanie w biurze KIF było kolejnym krokiem w kierunku bliskiej współpracy na rzecz środowiska fizjoterapeutów, rozwoju zawodu i budowania silnej pozycji w systemie ochrony zdrowia na rzecz wysokiej jakości opieki dla społeczeństwa.