PL

Przełomowa uchwała Światowego Zgromadzenia Zdrowia dotycząca rehabilitacji

Podczas odbywającego się w dniach 21-30 maja w siedzibie ONZ w Genewie 76. Światowego Zgromadzenia Zdrowia* przyjęto przełomową uchwałę w sprawie “Wzmocnienia rehabilitacji w systemach opieki zdrowotnej”. Uchwała została przyjęta przez 194 państwa członkowskie, w tym Polskę i jest pierwszą, która bezpośrednio dotyczy podjęcia działań na rzecz rehabilitacji.

Jest to odpowiedź na ogromne zapotrzebowanie na rehabilitację na świecie i luki w dostępności do usług, zwłaszcza w krajach o niskich i średnich dochodach. Podczas Zgromadzenia delegaci państw członkowskich podkreślili dużą skalę niezaspokojonych potrzeb rehabilitacyjnych w przypadku szeregu schorzeń, w tym chorób zakaźnych i niezakaźnych oraz urazów. Zwrócono także uwagę na znaczenie rehabilitacji jako strategii zdrowego starzenia się.

Mając na uwadze, że rehabilitacja jest niezwykle istotnym czynnikiem wpływającym na jakość życia i uczestnictwo w społeczności, wyrażono zdecydowaną potrzebę podnoszenia świadomości na temat rehabilitacji i zaangażowania na rzecz jej rozwoju, odpowiedniego finansowania i konieczności włączania jej do podstawowej opieki zdrowotnej.

Delegaci podkreślili także znaczenie technologii asystujących jako istotnego elementu zabezpieczania potrzeb społeczeństwa, a także konieczności większego doceniania rehabilitacji w obszarze zdrowia psychicznego.

Przyjęta rezolucja wzywa więc wszystkie państwa, organizacje międzynarodowe oraz inne zainteresowane strony do podjęcia skutecznych działań, mających na celu wzmacnianie rehabilitacji w systemach opieki zdrowotnej.

Sekretariat WHO został natomiast zobowiązany m. in. do tego, aby przedstawić Światowemu Zgromadzeniu Zdrowia sprawozdanie z postępów we wdrażaniu tej rezolucji w latach 2026, 2028 i 2030.

Dowiedz się więcej:
https://www.who.int/news/item/27-05-2023-landmark-resolution-on-strengthening-rehabilitation-in-health-systems

*Światowe Zgromadzenie Zdrowia (World Health Assembly – WHA) jest organem decyzyjnym WHO i najwyższym organem ustanawiającym politykę zdrowotną na świecie. Uczestniczą w nim delegacje ze wszystkich państw członkowskich, w tym z Polski oraz przedstawiciele organizacji pozostających w oficjalnych relacjach z WHO. Główne zadania WHA to: ustalanie polityki WHO, wybór dyrektora generalnego, nadzorowanie polityki finansowej oraz przegląd i zatwierdzanie proponowanego budżetu. Zgromadzenie odbywa się rokrocznie w siedzibie ONZ w Genewie.