PL

Ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej – ważne informacje dla fizjoterapeutów prowadzących działalność gospodarczą oraz właścicieli podmiotów leczniczych.

Z dniem 4 listopada 2022 r. weszły w życie przepisy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (dziennikustaw.gov.pl)).

Zgodnie z wprowadzonymi rozwiązaniami odbiorcami uprawnionymi do stosowania cen maksymalnych w rozliczeniach z przedsiębiorcami energetycznymi są m.in. przedsiębiorcy będący mikroprzedsiębiorcami, małymi przedsiębiorcami albo średnimi przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów Prawa przedsiębiorców, w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności (w tym fizjoterapeuci prowadzący działalność gospodarczą, również w formie praktyk zawodowych) czy podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie, w jakim zużywają one energię elektryczną na potrzeby udzielania tych świadczeń.

Co to oznacza w praktyce dla fizjoterapeutów? Maksymalna cena energii elektrycznej w rozliczeniu z przedsiębiorstwem energetycznym wyniesie 785 zł/MWh + VAT. Ceny te mają być stosowanie w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

W celu skorzystania z ww. mechanizmu odbiorca uprawniony musi złożyć przedsiębiorstwu energetycznemu oświadczenie, którego wzór został określony w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska (https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000229901.pdf).

Jak wynika z informacji na stronie RCL rząd pracuje również nad rozwiązaniami odnoszącymi się do objęcia szczególną ochroną odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.