PL

Nowe rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

W dniu 21 grudnia 2020 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316)

https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000231601.pdf.

Rozporządzenie powiela ograniczenia w wykonywaniu działalności leczniczej polegające na zaprzestaniu:

1) udzielania świadczeń w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego;

2) realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, w tym rehabilitacji w ramach:

a) turnusów leczniczo-profilaktycznych w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej przez osoby uprawnione,

b) turnusów leczniczo-profilaktycznych w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w których są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, przez osoby uprawnione

c) turnusów readaptacyjno-kondycyjnych w:

 • podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w których są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej,
 • jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej,

d) turnusów antystresowych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych przez funkcjonariuszy lub pracowników Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa,

e) turnusów rehabilitacyjnych realizowanych w ramach zamówień udzielanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w trybie stacjonarnym.

Powyższe ograniczenia nie dotyczą:

 • przypadków, w których zaprzestanie lub nierozpoczęcie rehabilitacji grozi poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta,
 • świadczeń udzielanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym obejmujących kardiologiczną telerehabilitację hybrydową,
 • świadczeń stacjonarnych udzielanych pacjentom w ramach ciągłości i kontynuacji leczenia, przeniesionych bezpośrednio z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby,
 • rehabilitacji leczniczej dla osób, które były poddane izolacji w warunkach domowych, izolacji albo hospitalizacji z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2,
 • rehabilitacji kompleksowej organizowanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w projekcie „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”,
 • osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 (to jest nowa regulacja).

Dodatkowo rozporządzenie utrzymuje do dnia 17 stycznia 2021 r. jako warunek przyjęcia do:

1) zakładu opiekuńczo-leczniczego,

2) zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego

3) domu pomocy społecznej

4) hospicjum stacjonarnego,

5) oddziału medycyny paliatywnej,

uzyskanie negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem przyjęcia do zakładu/domu/oddziału/ hospicjum.

Warunku uzyskania negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 nie stosuje się do osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

Uzyskanie negatywnego wyniku testu jest także warunkiem przyjęcia do ośrodka rehabilitacyjnego w systemie stacjonarnym w przypadku, w którym zaprzestanie lub nierozpoczęcie rehabilitacji grozi poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta (dotyczy to także turnusów leczniczo-profilaktycznych i readaptacyjno-kondycyjnych). Ten warunek obowiązuje do odwołania. Kwestią budzącą wątpliwości jest, czy istnieje konieczność przeprowadzenia tego testu w przypadku osób zaszczepionych. W tej sprawie KIF wystąpił do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o potwierdzenie interpretacji.

Wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 nie jest wymagany w sytuacji wymagającej, ze względu na stan zdrowia pacjenta, pilnego albo natychmiastowego przyjęcia pacjenta do hospicjum lub oddziału. W takim przypadku test ten jest wykonywany niezwłocznie po przyjęciu pacjenta do hospicjum lub oddziału.

Ponadto rozporządzenie wprowadza ponadto regulacje, które mogą dotyczyć fizjoterapeutów w zakresie odbywania obowiązkowej kwarantanny w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Zwalnia z odbywania tej kwarantanny:

 • osoby biorące udział w charakterze zawodnika, członka sztabu szkoleniowego, lekarza, fizjoterapeuty lub sędziego, w międzynarodowych zawodach sportowych organizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo organizowanych przez międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji lub polski związek sportowy, a także przez akredytowanych dziennikarzy,
 • osobę wykonującą zawód medyczny, która uzyskała kwalifikacje do wykonywania danego zawodu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przekracza tę granicę w celu udzielania świadczeń zdrowotnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • osoby, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19.

Dodatkowo od dnia 31 grudnia 2020 r. od godz. 19.00 do dnia 1 stycznia 2021 r. do godz. 6.00 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczanie się osób przebywających na tym obszarze jest możliwe wyłącznie w celu:

 • wykonywania czynności służbowych lub zawodowych lub wykonywania działalności gospodarczej
 • zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 grudnia 2020 r.

Poniżej prezentujemy pismo, które w sprawie właściwej interpretacji rozporządzenia skierował do MZ Zbigniew Wroński – wiceprezes KRF.

MZ_zakres wylaczenia ograniczenia_reh_stacjonarnej_23.12.2020