PL

Możliwość zwolnienia z opłaty składek członkowskich osób, które nie wykonują zawodu fizjoterapeuty.

W związku z napływającymi licznymi zapytaniami dotyczącymi możliwości zwolnienia z opłaty składek członkowskich osób, które nie wykonują zawodu fizjoterapeuty, uprzejmie informujemy, co następuje.

Obowiązek opłacania składek członkowskich przez członków samorządu zawodowego fizjoterapeutów wynika z art. 63 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2018 r. poz. 505 i 1000).
Wysokość składki członkowskiej i szczegółowe zasady jej opłacania, w tym zwolnienia z obowiązku opłacania składki, zostały ustalone w uchwale nr 13/I KRF/2017 Krajowej Rady Fizjoterapeutów z dnia 28 lutego 2017 r.

Zgodnie z § 2 ww. uchwały Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów, na wniosek fizjoterapeuty, zwalnia go z obowiązku opłacania składki członkowskiej, jeżeli fizjoterapeuta:

  1. Jest zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny.
  2. Jest studentem studiów II lub III stopnia i nie wykonuje zawodu fizjoterapeuty w Polsce.
  3. Przebywa na stałe za granicą i nie wykonuje zawodu fizjoterapeuty w Polsce.
  4. Korzysta z urlopu wychowawczego, macierzyńskiego lub rodzicielskiego i nie wykonuje zawodu fizjoterapeuty.
  5. Jest emerytem, rencistą lub pobiera świadczenie przedemerytalne i nie wykonuje zawodu fizjoterapeuty.

Prezydium Krajowej Rady Fizjoterapeutów, na wniosek fizjoterapeuty, będącego emerytem lub rencistą wykonującym zawód fizjoterapeuty przyznaje zniżkę w wysokości 50% składki miesięcznej.

Prezydium Krajowej Rady Fizjoterapeutów może, na wniosek fizjoterapeuty, zwolnić fizjoterapeutę na czas określony z obowiązku opłacania składki członkowskiej. W przypadku gdy  jest to uzasadnione jego trudną sytuacją materialną lub innymi ważnymi okolicznościami o charakterze losowym.

Uchwała nr 13/I KRF/2017 nie przewiduje możliwości zwolnienia z opłaty składek członkowskich osoby, która jako podstawę zwolnienia podaje sam fakt nie wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Wiele osób kieruje do Krajowej Izby Fizjoterapeutów zapytania, czy osoba, która nie pracuje obecnie w zawodzie fizjoterapeuty powinna wystąpić o prawo wykonywania zawodu?

Jeżeli osoba nie zamierza wykonywać pracy lub prowadzić działalności gospodarczej związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, nie musi występować o przyznanie prawa wykonywania zawodu.

Należy jednak pamiętać, że KRF ma 3 miesiące na rozpatrzenie wniosku o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu i do czasu uzyskania prawa nie będzie możliwe wykonywanie zawodu. Dlatego też okres ten należy uwzględnić w planowaniu swojej ścieżki zawodowej.