PL

Komunikat dotyczący zakresu ubezpieczenia obowiązkowego oraz minimalnej sumy gwarancyjnej m.in. praktyk zawodowych fizjoterapeutów

Informujemy, że do dnia dzisiejszego nie zostało wydane przez Ministra Finansów nowe rozporządzenie na podstawie art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219) określające szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego oraz minimalną sumę gwarancyjną m.in. praktyk zawodowych fizjoterapeutów. Z informacji uzyskanych w Ministerstwie Finansów wynika, że rozporządzenie to wejdzie w życie w terminie późniejszym. Oznacza to, że obecnie brak jest narzędzi prawnych umożliwiających zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia dla tych podmiotów.

Jednocześnie w związku z faktem, że część ubezpieczycieli posiada w swojej ofercie od dnia 1 kwietnia 2019 r. dobrowolne ubezpieczenia dla fizjoterapeutów, spełniające warunki określone w projekcie rozporządzenia w wersji przekazanej do konsultacji publicznych, Krajowa Rada Fizjoterapeutów, realizując zadania ustawowe wpisu praktyk zawodowych fizjoterapeutów do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, do dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia, będzie uznawała zawarcie umowy dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za spełnienie warunku określonego w art. 19a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2019 r., pod warunkiem, że zakres ubezpieczenia obejmuje szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, a minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, wynosi równowartość w złotych:

  1. 30 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC fizjoterapeuty wykonującego działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna, indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład;
  2. 30 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC fizjoterapeuty wykonującego działalność leczniczą w formie spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka fizjoterapeutyczna.

Informacje dotyczące prac nad projektem rozporządzenia są dostępne na stronie RCL w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321001/katalog/12568701#12568701

Oznacza to, że fizjoterapeuci posiadający umowę ubezpieczenia OC, spełniającą powyższe warunki, będą mogli złożyć wniosek o wpis praktyki zawodowej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunki zawarcia umowy ubezpieczenia.