PL

Uwaga Komunikat dotyczący ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Szanowni Państwo!

W związku z napływającymi licznymi zapytaniami dotyczącymi kwestii przyznawania podwyżek zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. poz. 1473), uprzejmie informujemy, co następuje.

Zgodnie z art. 4 ww. ustawy, kontrolę wykonywania jej przepisów przeprowadza podmiot tworzący w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.), czyli podmiot albo organ, który utworzył podmiot leczniczy w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, jednostki budżetowej albo jednostki wojskowej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz Państwowa Inspekcja Pracy na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2018 poz. 623 i 1338). W przypadku nie wykonywania przez pracodawcę jego obowiązków – w tym ustawowego obowiązku odpowiedniego podwyższenia wynagrodzenia – pracownicy mogą wystąpić do podmiotu tworzącego, który zgodnie z art. 121 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w razie stwierdzenia niezgodnych z prawem działań kierownika wstrzymuje ich wykonanie oraz zobowiązuje kierownika do ich zmiany lub cofnięcia. W przypadku niedokonania zmiany lub cofnięcia tych działań w wyznaczonym terminie podmiot tworzący może rozwiązać z kierownikiem stosunek pracy albo umowę cywilnoprawną. W przypadku wystąpienia do Państwowej Inspekcji Pracy, na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy,w razie stwierdzenia naruszenia przepisów prawa pracy lub przepisów dotyczących legalności zatrudnienia właściwe organy Państwowej Inspekcji Pracy są uprawnione odpowiednio do: nakazania pracodawcy wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę, a także innego świadczenia przysługującego pracownikowi; nakazy w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

Zgodnie z art. 3 ust. 1ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych dokonanie podwyższenia wynagrodzenia następuje w sposób określony w drodze porozumienia przez strony uprawnione w danym podmiocie leczniczym do zawarcia zakładowego układu zbiorowego pracy,a jeżeli w podmiocie nie działa zakładowa organizacja związkowa, w drodze porozumienia z pracownikiem wybranym przez pracowników podmiotu leczniczego do reprezentowania ich interesów. Porozumienie w sprawie wysokości wynagrodzenia zasadniczego w danym podmiocie leczniczym zawiera się corocznie do dnia 31 maja. W przypadku gdy porozumienie nie zostanie zawarte w tym terminie, sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego ustala, w drodze zarządzenia w sprawie podwyższenia wynagrodzenia kierownik podmiotu leczniczego, a w przypadku jednostek budżetowych podmiot tworzący podmiot leczniczy. Niezależnie od trybu ustalenia sposobu podwyższania wynagrodzenia, należne jest ono w odpowiedniej wysokości określonej w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy, od dnia 1 lipca każdego kolejnego roku kalendarzowego, indywidualnej dla każdego pracownika w zależności od wysokości dotychczasowego wynagrodzenia tego pracownika i różnicy między wysokością tego wynagrodzenia a wysokością najniższego wynagrodzenia zasadniczego w rozumieniu ww. ustawy.