AOTMiT do 3 kwietnia zbiera dane, które posłużą do korekty wycen

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, na zlecenie Ministra Zdrowia, rozpoczęła pracę nad propozycją zmian w wycenach świadczeń medycznych w związku ze wzrostem najniższego wynagrodzenia medyków (w tym fizjoterapeutów) zatrudnionych w podmiotach leczniczych na podstawie umowy o pracę. W celu przygotowania odpowiednich rekomendacji, AOTMiT ponownie rozpoczyna gromadzenie danych o wynagrodzeniach osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych, które posiadają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Apelujemy do właścicieli podmiotów leczniczych, w których realizowane są świadczenia z zakresu fizjoterapii refundowanej, aby ich placówki przesyłały potrzebne dane. Dzięki temu rośnie szansa na urealnienie wycen, które w wielu wypadkach są tak niskie, że ich wartość nie pokrywa realnego kosztu świadczeń.

Okres, za jaki gromadzone są dane o wynagrodzeniach to luty 2023 roku, a informacje obejmować powinny wszystkich pracowników, niezależnie od formy zatrudnienia, zaangażowanych w realizację świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Natomiast informacje finansowe należy podać narastająco za dwa okresy: od stycznia 2022 do grudnia 2022 roku oraz od stycznia 2023 do lutego 2023 roku, natomiast w przypadku wartości zobowiązań i stanu zatrudnienia według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku i według stanu na dzień 28 lutego 2023 roku.

UWAGA: termin przekazania danych upływa 3 kwietnia 2023 roku.

Szczegóły komunikatu i wzory dokumentów do wypełnienia są tutaj: https://bipold.aotm.gov.pl/index.php/component/content/article?layout=edit&id=7994

Link do komunikat na stronach Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-agencji-oceny-technologii-medycznych-i-taryfikacji-o-pozyskaniu-danych2

Podstawa prawna: Art. 31lc ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 z późn. zm.)

MZ zgodziło się ze stanowiskiem Prezesa KRF w sprawie samodzielności

Z uwagi na liczne zapytania zgłaszane do Izby, Prezes KRF zwrócił się do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o wyjaśnienie stosowania przepisów koszykowych w kontekście uprawnień zawodowych wynikających z ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty.

W zakresie samodzielności zawodowej Ministerstwo potwierdziło, że „uprawniony do wizyt fizjoterapeutycznych jest fizjoterapeuta, który ukończył w 2022 roku studia i uzyskał tytuł magistra zgodnie z art. 4 ust. 4 pkt 1 ustawy”, o czym pisaliśmy w komunikacie z dnia 24 lutego 2023r. : KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA WIZYT FIZJOTERAPEUTYCZNYCH – Krajowa Izba Fizjoterapeutów (kif.info.pl)

Ministerstwo potwierdziło również, że fizjoterapeuta wykonujący czynności zawodowe w warunkach ośrodka/oddziału dziennego ma prawo – w przypadku uzasadnionych wątpliwości odnoszących się do zleconych przez lekarza zabiegów fizjoterapeutycznych – domagać się ich zmiany, a w sytuacji ostatecznej – w przypadku niemożności porozumienia z lekarzem zlecającym – nawet odmówić wykonania określonego świadczenia wpisując ten fakt do dokumentacji medycznej.

Ponadto Ministerstwo Zdrowia wskazało, że w przypadku wątpliwości co do korzystania przez pacjentów z rehabilitacji domowej, fizjoterapeuta może ten fakt zgłosić lekarzowi, który jest właściwy do dokonania zmiany w tym zakresie (ustalenia, że stan zdrowia pacjenta pozwala na skorzystanie przez niego z fizjoterapii prowadzonej w warunkach ambulatoryjnych).

Poniżej prezentujemy list ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia:

DPP.38.2022_MZ dotyczące spełnienie wymogów rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacja lecznicza

Sukces frekwencyjny NeuroForum 2023 w Opolu

W dniach 3-4 marca 2023 r. odbyła się w murach Politechniki Opolskiej w Opolu konferencja i warsztaty praktyczne pn. NeuroForum 2023. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Bobath, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Op., Krajową Izbę Fizjoterapeutów oraz koordynatorów woj. śląskiego i opolskiego KRF. Wzięło w nim udział ponad 200 osób, w tym fizjoterapeuci, lekarze, przedstawiciele pielęgniarstwa, logopedii i psychologii z całego kraju. Gościem specjalnym był Marc Michielsen, instruktor Bobath, przewodniczący organizacji IBITA, kierownik oddziału rehabilitacji neurologicznej w szpitalu w Louven (Belgia). Prowadzone przez niego wykłady cieszyły się dużym zainteresowaniem, czego dowodem jest przedłużenie sobotniego wystąpienia o ponad 30 minut.

Pierwszy dzień konferencji dotyczył teorii, którą przybliżyli wybitni specjaliści neurologii i neurorehabilitacji. Drugi dzień otworzył Marc Michielsen wykładem zatytułowanym Kończyna górna po udarze: neurofizjologiczne wytłumaczenie codziennej praktyki fizjoterapeutycznej. Jednak większość czasu w tym dniu poświęcono głównie zdobyciu umiejętności praktycznych podczas zorganizowanych warsztatów. Każdy z uczestników mógł wziąć udział w dwóch z dziesięciu warsztatów przygotowanych przez organizatorów. Ich tematyka obejmowała: Podstawy terapii kończyny górnej u pacjentów po udarze, Kontrola tułowia, ocena i aktywacja mięśni kluczowych dla kontroli posturalnej, Stopa pacjenta neurologicznego i jej wpływ na fazę podporową w czasie chodu, Terapia drogi ustno-twarzowej z ujęciem aktywności przepony, Wpływ aktywności tułowia na selektywną pracę ręki, Przygotowanie tkankowe kończyny górnej do terapii, Praktyczne wykorzystanie mediów społecznościowych w propagowaniu wiedzy, Badanie neuropsychologiczne – rozpoznawanie miejsca uszkodzenia po objawach. Zaburzenia funkcji poznawczych po przebytym COVID-19, Fakty i mity o egzoszkielecie, Interfejs mózg-komputer: warsztaty praktyczne.

Gość specjalny NeuroForum 2023 w Opolu Marc Michelsen podsumowując wydarzenie powiedział:  „Udział w konferencji to dla mnie wielki zaszczyt, ale przede wszystkim korzyść dla naszych pacjentów. To bardzo ważne wydarzenie, wielu specjalistów przyjechało tutaj dzielić się swoją wiedzą, pomysłami. Z tych pomysłów powstają kolejne, które wpływają na sposób leczenia pacjentów. W mojej opinii rehabilitacja neurologiczna raczkuje, ponieważ wciąż niewiele wiemy o mózgu. Dopiero w ostatnich 10-20 latach dużo dowiedzieliśmy się o nim, więc myślę, że to jest bardzo obiecujące w neurorehabilitacji. Pojawia się wiele nowych możliwości, robotyka i znacznie więcej wiedzy z neurofizjologii. Myślę, że przyszłość dla następnych pokoleń terapeutów jest bardzo obiecująca”.

Bez wątpienia dwa dni spędzone w Opolu połączone były z dużą dawką wiedzy z zakresu neurorehabilitacji. Organizatorzy podsumowując spotkanie wyrazili nadzieję, że w przyszłym roku uda się zorganizować podobne szkolenie poświęcone neurorehabilitacji.

KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA WIZYT FIZJOTERAPEUTYCZNYCH

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, wizytę fizjoterapeutyczną może przeprowadzić magister fizjoterapii, posiadający samodzielność zawodową. Ministerstwo Zdrowia zgodziło się w tym zakresie ze stanowiskiem przedłożonym przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów.

Samodzielność zawodową, zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, nabywa fizjoterapeuta, który posiada:

  • tytuł magistra uzyskany na jednolitych studiach magisterskich w zakresie fizjoterapii (w przypadku osób, które rozpoczęły studia po dniu 1 października 2017 r.);
  • tytuł magistra (na studiach prowadzonych przed 2017 r.) i 3-letnie doświadczenie w zawodzie fizjoterapeuty.

Oznacza to, że w przypadku osób, które ukończyły studia prowadzone przed 2017 r., po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty do uzyskania samodzielności, dodatkowo muszą posiadać 3 lata doświadczenia w zawodzie fizjoterapeuty. Natomiast osoby, które ukończyły jednolite studia magisterskie w zakresie fizjoterapii (w tym absolwenci z 2022 r.) mają możliwość przeprowadzania wizyt fizjoterapeutycznych z chwilą uzyskania prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

77 % pacjentów ocenia FIZJOTERAPEUTÓW na „5”

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia przedstawiło najnowsze wyniki badania oceny personelu medycznego wynikające z doświadczeń pacjentów z pobytu w szpitalu. Cieszy nas, że fizjoterapeuci zostali w tej ankiecie ocenieni bardzo wysoko, a ich wynik – 77% ocen bardzo dobrychsytuuje naszą grupę zawodową na 2 miejscu w rankingu, zaraz po pielęgniarkach, a przed lekarzami.

W ocenie personelu medycznego na najwyższą ocenę – „5”, według pacjentów, zasługują:

Badania prowadzone były w okresie między 1 stycznia 2022 roku a 31 grudnia 2022 roku. Gromadzono w nich dane z doświadczeń pacjentów, wynikające z hospitalizacji z wykorzystaniem narzędzia PASAT OPEN 2022. Przebadano 50 tys. pacjentów z ponad 130 szpitali w zakresie doświadczeń z pobytu w szpitalu, przed wypisem pacjenta ze szpitala lub po jego powrocie do domu. Prowadzone były w formie ankiety elektronicznej, wypełnianej bezpośrednio przez pacjenta.

To szczególna ocena, bo wynikająca z obserwacji i bezpośredniego kontaktu pacjentów z medykami, w miejscu i czasie wyjątkowo dla pacjentów stresującym – w szpitalu, podczas  hospitalizacji, trwającej od 2 do 14 dni.

W naszym zawodzie bezpośredni i bliski kontakt z pacjentem, jest podstawą codziennej pracy.

Mając świadomość wyzwań i odpowiedzialności, jakie niesie ze sobą praca z ciężko i przewlekle chorymi, po skomplikowanych urazach czy po zabiegach operacyjnych, pacjentami w szpitalach, jesteśmy jednocześnie bardzo wdzięczni za to, że nasz wysiłek włożony w ich rehabilitację, został przez Państwa dostrzeżony.

Dla nas, to wyraz Państwa zaufania oraz docenienia i potwierdzenia naszych kompetencji.

W imieniu 75 tys. fizjoterapeutek i fizjoterapeutów, bardzo dziękujemy.

To też kolejne w tym roku potwierdzenie wysokiej jakości pracy fizjoterapeutów.

Przypominamy, że z badaniach Kantar z listopada 2022 roku, fizjoterapeuta okazał się zawodem medycznym wielkiego zaufania. Plasowaliśmy się na drugim miejscu z wynikiem 79 %, tuż za ratownikami medycznymi (80 %).

Więcej: https://kif.info.pl/konferencja-prasowa-krajowej-izby-fizjoterapeutow/

Wiarygodność buduje się bardzo długo, dlatego Krajowa Rada Fizjoterapeutów dziękuje całej grupie zawodowej fizjoterapeutów, za ich ciężką ale i doskonałą pracę. 

Ile od 1 lipca zarobią fizjoterapeuci zatrudnieni w podmiotach leczniczych?

Główny Urząd Statystyczny ogłosił w lutym wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej za rok 2022. Ta kwota wyniosła w ubiegłym roku 6346,15 zł brutto. Jest to zarazem kwota bazowa do wyliczania tegorocznych podwyżek minimalnych płac w ochronie zdrowia, które będą waloryzowane od 1 lipca, zgodnie ze znowelizowaną ustawą o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Zgodnie z nią minimalne płace fizjoterapeutów, podobniej jak i przedstawicieli pozostałych zawodów medycznych, muszą zostać podniesione, jeśli zejdą poniżej progu, którego wysokość określa iloczyn współczynnika pracy (określonego w załączniku do ustawy) i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym.

W praktyce oznacza to, że najniższe zasadnicze wynagrodzenie fizjoterapeutów zatrudnionych w podmiotach leczniczych w ramach umowy o pracę będzie wynosiło odpowiednio:

  • dla fizjoterapeutów z wykształceniem magisterskim i specjalizacją – 8 186,53 zł brutto (wzrost o 881,87 zł),
  • dla fizjoterapeutów z wykształceniem magisterskim – 6 473,07 zł brutto (wzrost o 697,29 zł),
  • dla fizjoterapeutów z wykształceniem licencjackim lub techników fizjoterapii – 5 965,38 zł (wzrost o 642,60 zł).

Przypominamy, że eksperci KIF przygotowali obszerny poradnik z najczęściej zadawanymi pytaniami w sprawie podwyżek minimalnego wynagrodzenia fizjoterapeutów wraz z odpowiedziami.

Jeśli w Twoim podmiocie jest problem z realizacją zapisów ustawy zajrzyj tutaj: https://kif.info.pl/podwyzki-dla-fizjoterapeutow-odpowiedzi-na-najczesciej-zadawane-pytania/