Nowe rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

W dniu 21 grudnia 2020 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316)

https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000231601.pdf.

Rozporządzenie powiela ograniczenia w wykonywaniu działalności leczniczej polegające na zaprzestaniu:

1) udzielania świadczeń w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego;

2) realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, w tym rehabilitacji w ramach:

a) turnusów leczniczo-profilaktycznych w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej przez osoby uprawnione,

b) turnusów leczniczo-profilaktycznych w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w których są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, przez osoby uprawnione

c) turnusów readaptacyjno-kondycyjnych w:

 • podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w których są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej,
 • jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej,

d) turnusów antystresowych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych przez funkcjonariuszy lub pracowników Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa,

e) turnusów rehabilitacyjnych realizowanych w ramach zamówień udzielanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w trybie stacjonarnym.

Powyższe ograniczenia nie dotyczą:

 • przypadków, w których zaprzestanie lub nierozpoczęcie rehabilitacji grozi poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta,
 • świadczeń udzielanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym obejmujących kardiologiczną telerehabilitację hybrydową,
 • świadczeń stacjonarnych udzielanych pacjentom w ramach ciągłości i kontynuacji leczenia, przeniesionych bezpośrednio z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby,
 • rehabilitacji leczniczej dla osób, które były poddane izolacji w warunkach domowych, izolacji albo hospitalizacji z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2,
 • rehabilitacji kompleksowej organizowanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w projekcie „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”,
 • osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 (to jest nowa regulacja).

Dodatkowo rozporządzenie utrzymuje do dnia 17 stycznia 2021 r. jako warunek przyjęcia do:

1) zakładu opiekuńczo-leczniczego,

2) zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego

3) domu pomocy społecznej

4) hospicjum stacjonarnego,

5) oddziału medycyny paliatywnej,

uzyskanie negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem przyjęcia do zakładu/domu/oddziału/ hospicjum.

Warunku uzyskania negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 nie stosuje się do osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

Uzyskanie negatywnego wyniku testu jest także warunkiem przyjęcia do ośrodka rehabilitacyjnego w systemie stacjonarnym w przypadku, w którym zaprzestanie lub nierozpoczęcie rehabilitacji grozi poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta (dotyczy to także turnusów leczniczo-profilaktycznych i readaptacyjno-kondycyjnych). Ten warunek obowiązuje do odwołania. Kwestią budzącą wątpliwości jest, czy istnieje konieczność przeprowadzenia tego testu w przypadku osób zaszczepionych. W tej sprawie KIF wystąpił do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o potwierdzenie interpretacji.

Wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 nie jest wymagany w sytuacji wymagającej, ze względu na stan zdrowia pacjenta, pilnego albo natychmiastowego przyjęcia pacjenta do hospicjum lub oddziału. W takim przypadku test ten jest wykonywany niezwłocznie po przyjęciu pacjenta do hospicjum lub oddziału.

Ponadto rozporządzenie wprowadza ponadto regulacje, które mogą dotyczyć fizjoterapeutów w zakresie odbywania obowiązkowej kwarantanny w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Zwalnia z odbywania tej kwarantanny:

 • osoby biorące udział w charakterze zawodnika, członka sztabu szkoleniowego, lekarza, fizjoterapeuty lub sędziego, w międzynarodowych zawodach sportowych organizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo organizowanych przez międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji lub polski związek sportowy, a także przez akredytowanych dziennikarzy,
 • osobę wykonującą zawód medyczny, która uzyskała kwalifikacje do wykonywania danego zawodu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przekracza tę granicę w celu udzielania świadczeń zdrowotnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • osoby, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19.

Dodatkowo od dnia 31 grudnia 2020 r. od godz. 19.00 do dnia 1 stycznia 2021 r. do godz. 6.00 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczanie się osób przebywających na tym obszarze jest możliwe wyłącznie w celu:

 • wykonywania czynności służbowych lub zawodowych lub wykonywania działalności gospodarczej
 • zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 grudnia 2020 r.

Poniżej prezentujemy pismo, które w sprawie właściwej interpretacji rozporządzenia skierował do MZ Zbigniew Wroński – wiceprezes KRF.

MZ_zakres wylaczenia ograniczenia_reh_stacjonarnej_23.12.2020

KIF partnerem webinarium „Nowe trendy w rehabilitacji”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Innovation Norway, a także Krajowa Izba Fizjoterapeutów, która jest partnerem wydarzenia, serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w webinarium pt. „Nowe trendy w rehabilitacji”, które odbędzie się 8 października 2020 r. Wydarzeniu towarzyszą spotkania biznesowe z norweskimi firmami w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Biznesowe spotkania z wybranymi przedsiębiorcami z Norwegii będą poprzedzone webinarium, podczas którego uczestnicy wysłuchają prelekcji dotyczących współczesnych wyzwań dla rehabilitacji i polsko-norweskich dobrych praktyk w tym zakresie.

Jednym z prelegentów będzie dr Zbigniew Wroński – wiceprezes KIF ds. nauki i edukacji, który wygłosi prelekcję pt. “Skuteczna diagnostyka w praktyce fizjoterapeuty – innowacje, nowości sprzętowe”.

Wydarzenie adresowane jest do firm, które mają pomysły na wspólne przedsięwzięcia biznesowe z partnerami z Norwegii i chcą rozwijać relacje z nimi w następujących obszarach:

 • sektor rehabilitacji i opieki społecznej;
 • sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny, protezy;
 • wyposażenie ośrodków rehabilitacyjnych, sanatoriów, uzdrowisk, ośrodków medycyny sportowej i uzdrowisk;
 • sprzęt jednorazowy;
 • nowoczesne metody leczenia;
 • innowacyjne rozwiązania poprawiające kondycję i komfort życia.

Udział w webinarium i spotkaniach b2b jest bezpłatny. Oficjalnymi językami wydarzenia są język polski i angielski.

Wszystkich zainteresowanych uprzejmie prosimy o wypełnienie do dnia 06 października 2020 r. formularza rejestracyjnego (w jęz. angielskim), który jest dostępny tutaj: https://new-trends-in-rehabilitation-2020.b2match.io/

KIF: rozmowy z NFZ o zmianach w raportowaniu kolejek osób oczekujących na świadczenia fizjoterapeutyczne

We wrześniu 2019 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Prezydium Krajowej Rady Fizjoterapeutów z przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jednym z głównych tematów było rozszerzenie słownika świadczeń prowadzonych w aplikacji udostępnionej przez Fundusz, tj. AP-KOLCE. Od dnia 1 stycznia 2020 roku świadczeniodawcy z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej będą musieli prowadzić harmonogram przyjęć w czasie rzeczywistym.

Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych „W celu otrzymania danego świadczenia opieki zdrowotnej świadczeniobiorca może wpisać się na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy.”

Z powyższego przepisu wynika, że powyższa regulacja wprost zakazuje wpisywania się pacjentowi na kilka list oczekujących w celu otrzymania danego świadczenia (m.in. w celu uniknięcia sytuacji rezerwacji kilku terminów, które nie zostaną potem wykorzystane). Obecnie udostępnione przez NFZ narzędzia do raportowania listy osób oczekujących dla zakresu fizjoterapia ambulatoryjna oraz fizjoterapia domowa nie pozwalały zweryfikować przypadków wpisywania się przez tego samego pacjenta na podstawie kilku skierowań z tego zakresu u tego samego świadczeniodawcy albo do kilku świadczeniodawców.

Zmiana przepisu obowiązująca od dnia 1 stycznia 2020 roku spowoduje, że informacja o wpisaniu pacjenta w harmonogram przyjęć u jednego świadczeniodawcy zablokuje możliwość wpisania się na to samo świadczenie u innych świadczeniodawców. 

Dzięki temu poprawi się możliwość monitorowania liczby osób oczekujących i czasu oczekiwania na świadczenia fizjoterapii ambulatoryjnej i fizjoterapii domowej, na które liczba osób oczekujących przekroczyła milion osób. W opinii samorządu wyeliminowanie przypadków wielokrotnego zapisywania się na to samo świadczenie powinno wpłynąć na zmniejszenie liczby osób oczekujących oraz poprawę dostępności do fizjoterapeuty.

Przedstawiciele Krajowej Izby Fizjoterapeutów zwrócili uwagę, iż ważnym elementem, który powinien być raportowany w fizjoterapii domowej to kryterium kwalifikacji.

Spotkanie przedstawicieli europejskich środowisk fizjoterapeutycznych

W dniu 12 września 2019 r. w siedzibie Krajowej Izby Fizjoterapeutów odbyło się spotkanie przedstawicieli środowisk fizjoterapeutycznych z wybranych krajów Europy.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele izb oraz stowarzyszeń zrzeszających fizjoterapeutów z Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Estonii, Francji, Gruzji, Litwy, Łotwy, Czarnogóry, Rumunii oraz Słowacji.

Z ramienia Krajowej Izby Fizjoterapeutów udział wzięli: Maciej Krawczyk – Prezes KRF, Ernest Wiśniewski – Wiceprezes KRF, Zbigniew Wroński – Wiceprezes KRF oraz członkinie Zespołu tematycznego do praw Międzynarodowych – Dalia Woźnica, Weronika Krzepkowska oraz Joanna Tokarska.

Przedmiotem spotkania były przede wszystkim kwestie bezpośredniego dostępu pacjentów do fizjoterapii, zasady regulacyjne europejskiego sektora fizjoterapii, migracja i mobilność specjalistów oraz dynamika zmian w świadczeniach fizjoterapeutycznych w Europie.

Przedstawiciele KIF zaprezentowali drogę do powstania polskiego samorządu zawodowego fizjoterapeutów, przyświecające mu cele i wyznaczone zadania oraz dotychczasowe reformy – w szczególności nowo powstałe praktyki fizjoterapeutyczne oraz wprowadzenie wizyty fizjoterapeutycznej w ramach świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki zdrowotnej.  Goście wskazali w jaki sposób fizjoterapeuci zrzeszają się w ich krajach – od fundacji i stowarzyszeń do prawnie ustanowionych izb samorządów zawodowych. Podkreślano znaczenie wymiany doświadczeń między państwami.

Dyskutowano na temat korzyści oraz konsekwencji bezpośredniego dostępu pacjenta do fizjoterapii, podkreślając w szczególności konieczność edukacji pacjentów i promocji zawodu, jak również wdrażania wytycznych WCPT do programów nauczania na kierunku fizjoterapia, aby jak najpełniej przygotować fizjoterapeutów do samodzielnego wykonywania zawodu. Przedstawiciel Francji przybliżył również zagadnienia nowej reformy Ministerstwa Solidarności i Zdrowia we Francji z dnia 9 września 2019 r., polegającej na umożliwieniu pacjentom skorzystania z bezpośredniego dostępu do usług fizjoterapeutycznych w ramach protokołu współpracy w przypadku skręceń stawu skokowego oraz ostrego bólu dolnego odcinka kręgosłupa do końca 2019 r.

W trakcie spotkania poruszane były również zagadnienia dotyczące migracji i mobilności fizjoterapeutów. Rozmawiano na temat przyczyn migracji oraz jej dalekosiężnych skutków. Zgodnie uznano, że migracja powinna być tematem dyskusji międzynarodowej – wysoki procent fizjoterapeutów w naszym regionie migruje, co zaczęło również stanowić przedmiot zainteresowania Unii Europejskiej. Wystąpiono z propozycją kontaktu w tym zakresie z Komisją Europejską.

Wskazywano, że obecnie zmiany w fizjoterapii z perspektywy międzynarodowej następują w dwóch kierunkach – w kierunku regulacji zawodu (tworzenie izb, prawna regulacja zawodu) oraz w zakresie wykonywanych czynności (przyznawanie dodatkowych uprawnień fizjoterapeutom). Zmiany dotyczące zakresu kompetencji mają miejsce głownie na zachodzie Europy, gdzie fizjoterapia staje się bardziej wyspecjalizowana, ukierunkowana. Wschodnia część Europy dąży do regulacji zawodu oraz tworzenia struktur do jego działania; dynamicznie się rozwija. Przedstawiono propozycję, aby państwa wprowadzające nowe kompetencje dla fizjoterapeutów dzieliły się swoimi doświadczeniami z krajami, gdzie dane rozwiązania dopiero są planowane. Wiedza płynąca z tych doświadczeń może się przyczynić do przekonania władz oraz opinii publicznej do wprowadzenia nowych rozwiązań na lokalnym gruncie.

Ból przewlekły tematem przewodnim Światowego Dnia Fizjoterapii – Pobierz materiały graficzne do wykorzystania w praktyce zawodowej!

W ramach przygotowań do obchodów Światowego Dnia Fizjoterapii, który obchodzimy 8 września, Światowa Konfederacja Fizjoterapii (WCPT) opracowała pakiet materiałów graficznych, które mają pomóc fizjoterapeutom w planowaniu i promocji wydarzeń oraz kampanii informacyjnych związanych z tą okazją.

Z myślą o polskich fizjoterapeutach, aby mogli w pełni skorzystać z przygotowanych materiałów, Zespół Tematyczny do Spraw Międzynarodowych Krajowej Izby Fizjoterapeutów przetłumaczył je na język polski. To kolejny przykład udanej współpracy między KIF a WCPT.

Tematem przewodnim tegorocznych obchodów Światowego Dnia Fizjoterapii jest ból przewlekły. Kwestia ta jest szczególnie bliska fizjoterapeutom, którzy właśnie tym zagadnieniem zajmują się zawodowo. Na całym świecie ból dolnego odcinka kręgosłupa jest przyczyną większej ilości niepełnosprawności, niż jakakolwiek inna dolegliwość. Pomimo tak masowego występowania tego zjawiska, wciąż funkcjonuje na jego temat wiele mitów i błędnych przekonań, które nie tylko nie są pomocne w leczeniu pacjentów, ale często to leczenie wręcz uniemożliwiają.

Chcemy wspólnie zmienić ten stan rzeczy! Właśnie z tego powodu warto wykorzystywać materiały informacyjne, zaprojektowane w prostej i przystępnej formie przez WCPT, a następnie przetłumaczone przez ekspertów KIF.

Zestaw materiałów zawiera pomysły, praktyczne porady, informacje na temat korzyści płynących z fizjoterapii. Są one przygotowane w formie gotowych plakatów i ulotek, które można wydrukować w wybranym rozmiarze i natychmiast wykorzystać w pracy.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów zachęca do pobrania przygotowanych materiałów i wykorzystania ich w praktyce zawodowej.

Materiały można pobrać klikając w poniższy link:

ulotka: www.wcpt.org/node/177343
infografiki: www.wcpt.org/node/177344