KIF: rozmowy z NFZ o zmianach w raportowaniu kolejek osób oczekujących na świadczenia fizjoterapeutyczne

We wrześniu 2019 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Prezydium Krajowej Rady Fizjoterapeutów z przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jednym z głównych tematów było rozszerzenie słownika świadczeń prowadzonych w aplikacji udostępnionej przez Fundusz, tj. AP-KOLCE. Od dnia 1 stycznia 2020 roku świadczeniodawcy z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej będą musieli prowadzić harmonogram przyjęć w czasie rzeczywistym.

Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych „W celu otrzymania danego świadczenia opieki zdrowotnej świadczeniobiorca może wpisać się na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy.”

Z powyższego przepisu wynika, że powyższa regulacja wprost zakazuje wpisywania się pacjentowi na kilka list oczekujących w celu otrzymania danego świadczenia (m.in. w celu uniknięcia sytuacji rezerwacji kilku terminów, które nie zostaną potem wykorzystane). Obecnie udostępnione przez NFZ narzędzia do raportowania listy osób oczekujących dla zakresu fizjoterapia ambulatoryjna oraz fizjoterapia domowa nie pozwalały zweryfikować przypadków wpisywania się przez tego samego pacjenta na podstawie kilku skierowań z tego zakresu u tego samego świadczeniodawcy albo do kilku świadczeniodawców.

Zmiana przepisu obowiązująca od dnia 1 stycznia 2020 roku spowoduje, że informacja o wpisaniu pacjenta w harmonogram przyjęć u jednego świadczeniodawcy zablokuje możliwość wpisania się na to samo świadczenie u innych świadczeniodawców. 

Dzięki temu poprawi się możliwość monitorowania liczby osób oczekujących i czasu oczekiwania na świadczenia fizjoterapii ambulatoryjnej i fizjoterapii domowej, na które liczba osób oczekujących przekroczyła milion osób. W opinii samorządu wyeliminowanie przypadków wielokrotnego zapisywania się na to samo świadczenie powinno wpłynąć na zmniejszenie liczby osób oczekujących oraz poprawę dostępności do fizjoterapeuty.

Przedstawiciele Krajowej Izby Fizjoterapeutów zwrócili uwagę, iż ważnym elementem, który powinien być raportowany w fizjoterapii domowej to kryterium kwalifikacji.

Spotkanie przedstawicieli europejskich środowisk fizjoterapeutycznych

W dniu 12 września 2019 r. w siedzibie Krajowej Izby Fizjoterapeutów odbyło się spotkanie przedstawicieli środowisk fizjoterapeutycznych z wybranych krajów Europy.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele izb oraz stowarzyszeń zrzeszających fizjoterapeutów z Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Estonii, Francji, Gruzji, Litwy, Łotwy, Czarnogóry, Rumunii oraz Słowacji.

Z ramienia Krajowej Izby Fizjoterapeutów udział wzięli: Maciej Krawczyk – Prezes KRF, Ernest Wiśniewski – Wiceprezes KRF, Zbigniew Wroński – Wiceprezes KRF oraz członkinie Zespołu tematycznego do praw Międzynarodowych – Dalia Woźnica, Weronika Krzepkowska oraz Joanna Tokarska.

Przedmiotem spotkania były przede wszystkim kwestie bezpośredniego dostępu pacjentów do fizjoterapii, zasady regulacyjne europejskiego sektora fizjoterapii, migracja i mobilność specjalistów oraz dynamika zmian w świadczeniach fizjoterapeutycznych w Europie.

Przedstawiciele KIF zaprezentowali drogę do powstania polskiego samorządu zawodowego fizjoterapeutów, przyświecające mu cele i wyznaczone zadania oraz dotychczasowe reformy – w szczególności nowo powstałe praktyki fizjoterapeutyczne oraz wprowadzenie wizyty fizjoterapeutycznej w ramach świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki zdrowotnej.  Goście wskazali w jaki sposób fizjoterapeuci zrzeszają się w ich krajach – od fundacji i stowarzyszeń do prawnie ustanowionych izb samorządów zawodowych. Podkreślano znaczenie wymiany doświadczeń między państwami.

Dyskutowano na temat korzyści oraz konsekwencji bezpośredniego dostępu pacjenta do fizjoterapii, podkreślając w szczególności konieczność edukacji pacjentów i promocji zawodu, jak również wdrażania wytycznych WCPT do programów nauczania na kierunku fizjoterapia, aby jak najpełniej przygotować fizjoterapeutów do samodzielnego wykonywania zawodu. Przedstawiciel Francji przybliżył również zagadnienia nowej reformy Ministerstwa Solidarności i Zdrowia we Francji z dnia 9 września 2019 r., polegającej na umożliwieniu pacjentom skorzystania z bezpośredniego dostępu do usług fizjoterapeutycznych w ramach protokołu współpracy w przypadku skręceń stawu skokowego oraz ostrego bólu dolnego odcinka kręgosłupa do końca 2019 r.

W trakcie spotkania poruszane były również zagadnienia dotyczące migracji i mobilności fizjoterapeutów. Rozmawiano na temat przyczyn migracji oraz jej dalekosiężnych skutków. Zgodnie uznano, że migracja powinna być tematem dyskusji międzynarodowej – wysoki procent fizjoterapeutów w naszym regionie migruje, co zaczęło również stanowić przedmiot zainteresowania Unii Europejskiej. Wystąpiono z propozycją kontaktu w tym zakresie z Komisją Europejską.

Wskazywano, że obecnie zmiany w fizjoterapii z perspektywy międzynarodowej następują w dwóch kierunkach – w kierunku regulacji zawodu (tworzenie izb, prawna regulacja zawodu) oraz w zakresie wykonywanych czynności (przyznawanie dodatkowych uprawnień fizjoterapeutom). Zmiany dotyczące zakresu kompetencji mają miejsce głownie na zachodzie Europy, gdzie fizjoterapia staje się bardziej wyspecjalizowana, ukierunkowana. Wschodnia część Europy dąży do regulacji zawodu oraz tworzenia struktur do jego działania; dynamicznie się rozwija. Przedstawiono propozycję, aby państwa wprowadzające nowe kompetencje dla fizjoterapeutów dzieliły się swoimi doświadczeniami z krajami, gdzie dane rozwiązania dopiero są planowane. Wiedza płynąca z tych doświadczeń może się przyczynić do przekonania władz oraz opinii publicznej do wprowadzenia nowych rozwiązań na lokalnym gruncie.

Ból przewlekły tematem przewodnim Światowego Dnia Fizjoterapii – Pobierz materiały graficzne do wykorzystania w praktyce zawodowej!

W ramach przygotowań do obchodów Światowego Dnia Fizjoterapii, który obchodzimy 8 września, Światowa Konfederacja Fizjoterapii (WCPT) opracowała pakiet materiałów graficznych, które mają pomóc fizjoterapeutom w planowaniu i promocji wydarzeń oraz kampanii informacyjnych związanych z tą okazją.

Z myślą o polskich fizjoterapeutach, aby mogli w pełni skorzystać z przygotowanych materiałów, Zespół Tematyczny do Spraw Międzynarodowych Krajowej Izby Fizjoterapeutów przetłumaczył je na język polski. To kolejny przykład udanej współpracy między KIF a WCPT.

Tematem przewodnim tegorocznych obchodów Światowego Dnia Fizjoterapii jest ból przewlekły. Kwestia ta jest szczególnie bliska fizjoterapeutom, którzy właśnie tym zagadnieniem zajmują się zawodowo. Na całym świecie ból dolnego odcinka kręgosłupa jest przyczyną większej ilości niepełnosprawności, niż jakakolwiek inna dolegliwość. Pomimo tak masowego występowania tego zjawiska, wciąż funkcjonuje na jego temat wiele mitów i błędnych przekonań, które nie tylko nie są pomocne w leczeniu pacjentów, ale często to leczenie wręcz uniemożliwiają.

Chcemy wspólnie zmienić ten stan rzeczy! Właśnie z tego powodu warto wykorzystywać materiały informacyjne, zaprojektowane w prostej i przystępnej formie przez WCPT, a następnie przetłumaczone przez ekspertów KIF.

Zestaw materiałów zawiera pomysły, praktyczne porady, informacje na temat korzyści płynących z fizjoterapii. Są one przygotowane w formie gotowych plakatów i ulotek, które można wydrukować w wybranym rozmiarze i natychmiast wykorzystać w pracy.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów zachęca do pobrania przygotowanych materiałów i wykorzystania ich w praktyce zawodowej.

Materiały można pobrać klikając w poniższy link:

ulotka: www.wcpt.org/node/177343
infografiki: www.wcpt.org/node/177344

Na Mazowszu ruszają specjalistyczne szkolenia dla fizjoterapeutów, finansowane ze środków unijnych pozyskanych przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów

Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów – dr hab. Maciej Krawczyk – w dniu 26.07.2019 roku otworzył w Warszawie szkolenie realizowane w ramach projektu pn. „Podniesienie kompetencji zawodowych fizjoterapeutów zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia”. W dniach 26-28 lipca 2019 roku 26 uczestniczek i uczestników z całego kraju rozpoczęło udział w specjalistycznym szkoleniu z zakresu „Badanie fizjoterapeutyczne i dokumentacja medyczna w oparciu o ICF”. Już za tydzień przystąpią oni do drugiego modułu, który obejmuje „Badanie, strategie terapii i dokumentacja w fizjoterapii ortopedycznej”.

Projekt pt. „Podniesienie kompetencji zawodowych fizjoterapeutów zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji na temat organizowanych szkoleń i projektu

Krajowa Izba Fizjoterapeutów podnosi kompetencje fizjoterapeutów i fizjoterapeutek w województwie lubelskim

W dniach 13-14.07.2019 roku odbył się I zjazd drugiego modułu szkolenia z zakresu „Badanie, strategie terapii i dokumentacja w fizjoterapii ortopedycznej”, który stanowi kontynuację zajęć rozpoczętych 13.06.2019 r. w ramach projektu „Podniesienie kompetencji zawodowych fizjoterapeutów zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia”. Uczestniczki i uczestnicy zgłębiali wiedzę i nabywali umiejętności z zakresu fizjoterapii ortopedycznej. Zajęcia miały charakter praktyczny, a fizjoterapeutki i fizjoterapeuci podnosili kompetencje z wybranych technik fizjoterapeutycznych. Jak widać na załączonych zdjęciach, wykładowcy dr Michał Ginszt oraz mgr Agnieszka Ludwinek, przyciągnęli uwagę zebranych, którzy z zaciekawieniem poznawali prezentowane metody i techniki pracy z pacjentem.

Projekt pt. „Podniesienie kompetencji zawodowych fizjoterapeutów zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji na temat organizowanych szkoleń i projektu

Krajowa Izba Fizjoterapeutów podnosi kompetencje fizjoterapeutów i fizjoterapeutek w województwie pomorskim

W dniu 12 lipca 2019 roku rozpoczęło się drugie z dwudziestu zaplanowanych szkoleń w ramach projektu pn. „Podniesienie kompetencji zawodowych fizjoterapeutów zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia”. W dniach 12-14 lipca 2019 roku 26 uczestniczek/ków z całego kraju rozpoczęło udział w specjalistycznym szkoleniu z zakresu „Badanie fizjoterapeutyczne i dokumentacja medyczna w oparciu o ICF”, a już za tydzień przystąpią do drugiego modułu, który obejmuje „Badanie, strategie terapii i dokumentacja w fizjoterapii neurologicznej”. Szkolenie jest realizowane w Gdańsku.

Projekt pt. „Podniesienie kompetencji zawodowych fizjoterapeutów zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji na temat organizowanych szkoleń i projektu