Komunikat dotyczący pisma Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia w sprawie art 143

W związku z pismem Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia z dnia 7 czerwca 2018 r., znak: NSM.0213.113.2018 skierowanym do Pana Marka Kiljańskiego Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii (opublikowanym na stronie internetowej http://fizjoterapia.org.pl/) zawierającym opinię w zakresie obowiązku wynikającego z art. 143 ust. 2 w zw. z art. 143 ust. 4 oraz interpretacji art. 28 przepisów ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2018 r. poz. 505 i 1000), Krajowa Rada Fizjoterapeutów uprzejmie informuje, że podtrzymuje dotychczasowe stanowisko w tej kwestii, zgodnie z którym przepis art. 143 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty jest regulacją o charakterze przejściowym i jako wyjątek od przepisów merytorycznych ustawy, w tym art. 28 nie może być interpretowany rozszerzająco. Z art. 143 ust. 4 wyraźnie wynika, że osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy łącznie spełniają warunki określone w  art. 13 ust. 1 pkt 1 -5, mogą wykonywać zawód fizjoterapeuty w okresie 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy bez uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów. Termin ten upływa 31 maja 2018 r. A contrario po tym dniu możliwe jest wykonywanie tego zawodu po uzyskaniu wpisu do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów. Dodatkowo przepisy karne zawarte w ustawie penalizują posługiwanie się tytułem zawodowym fizjoterapeuty bez wymaganych uprawnień oraz dopuszczenie do udzielania świadczeń z zakresu fizjoterapii osoby nieposiadającej prawa wykonywania zawodu. Przepis art. 143 ust. 2 zakreśla jedynie termin na złożenie wniosku o wpis do rejestru. Wobec treści art. 143 ust. 4, art. 28 i przepisów karnych wątpliwa jest interpretacja, że złożenie wniosku w tym terminie sanuje wykonywanie zawodu fizjoterapeuty po dniu 31 maja 2018 r. bez wymaganego wpisu do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów.

Należy mieć na uwadze, że ww. przepisy, zwłaszcza przepisy karne, stanowią również podstawę  działań organów ścigania, czy też wyroków sądowych, a opinia Ministerstwa Zdrowia dla tych organów nie jest wiążąca. Stanowisko Krajowej Rady Fizjoterapeutów wynika z chęci uchronienia fizjoterapeutów, ich pracodawców oraz pacjentów, którym udzielane są świadczenia przed ewentualnymi niekorzystnymi skutkami niespójnych przepisów, zarówno w sferze zatrudnienia tej grupy zawodowej, jak i odpowiedzialności karnej, cywilnej, czy też zawodowej. Cezura czasowa – 31 maja 2018 r. jako data ostateczna, do której możliwe było wykonywanie zawodu fizjoterapeuty bez wpisu do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów ułatwia stosowanie innych przepisów ustawy dotyczących zarówno wykonywania zawodu fizjoterapeuty, jak i funkcjonowania organów samorządu  zawodowego, a także realizację umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ponadto należy podkreślić, że zawód fizjoterapeuty jest zawodem zaufania publicznego, a samorząd zawodowy sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Wpis do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów i możliwość weryfikacji fizjoterapeuty daje pacjentowi gwarancję jego profesjonalizmu i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń. W sytuacji wątpliwości, czy dana osoba posiada uprawnienia do wykonywania zawodu z powodu braku wpisu do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów interes publiczny może zostać naruszony.

W związku z przedmiotową opinią zostało skierowane przez Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów pismo do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o uzupełnienie opinii o kwestie rozstrzygające problemy, które pojawiły się w zakresie stosowania przepisów w związku z przedstawioną interpretacją, zgodnie z którą de facto nie ma zastosowania art. 143 ust. 4 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.

Problemy te dotyczą m.in.

  1. W jaki sposób pracodawca przed dopuszczeniem do wykonywania zadań zawodowych (dotyczy to także osób już zatrudnionych) może zweryfikować po dniu 31 maja 2018 r., że fizjoterapeuta złożył wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu do dnia 31 maja 2018 r. i że jest to fizjoterapeuta, o którym mowa w art. 143 ust. 1 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.
  2. Czy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z powodu nieuzyskania przez fizjoterapeutę wpisu do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów do dnia 31 maja 2018 r., zwłaszcza w kontekście art. 28 ust. 2 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty i przepisów karnych oraz wymagań NFZ.
  3. Jaki wpływ na odpowiedzialność pracodawcy i osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych będzie miała uchwała o odmowie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty wydana w wyniku wniosku złożonego przed dniem 31 maja 2018 r.

Komunikat dla pracodawców w sprawie dokumentu potwierdzającego przyznanie Prawa Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty (PWZFz)

Dokumentem potwierdzającym uzyskanie prawa wykonywania zawodu jest także imienna uchwała z numerem PWZFz na podstawie, której wydawany jest dokument wg wzoru, o którym mowa w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wzoru dokumentu „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty” (Dz. U poz. 756 ze zm.)

Komunikat Prezesa KRF w sprawie akcji protestacyjnej pracowników służby zdrowia.

W związku z rozpoczynającym się 2 października protestem pracowników służby zdrowia, jako Krajowa Izba Fizjoterapeutów wyrażamy swoje najgłębsze zaniepokojenie sytuacją naszych Koleżanek i Kolegów, która zmusza ich do podjęcia tak radykalnego środka, jakim jest protest głodowy.

Rozumiejąc niezwykle trudną sytuację pracowników służby zdrowia oraz ich godną podziwu determinację, deklarujemy stanowcze poparcie dla postulatów zgłaszanych przez protestujących. Przychylamy się tym samym solidarnie do apelu o uchwalenie projektu obywatelskiego oraz o utworzenie zespołu, który będzie mógł przygotować ustawę, która pozwalałaby na stopniowe zwiększanie nakładów na ochronę zdrowia, a co za tym idzie – bezsprzecznie wpłynęłaby na odczuwalną poprawę warunków płacowych i kadrowych naszych Koleżanek i Kolegów reprezentujących różne zawody medyczne.

Przychylamy się do twierdzenia, że obecna, patologiczna sytuacja w sektorze publicznych usług zdrowotnych jest zagrożeniem dla zdrowia i życia zarówno naszych Pacjentów, jak i osób pracujących w placówkach publicznej służby zdrowia, którzy z powodów skandalicznie niskich zarobków zmuszeni są do przekraczania wszelkich dopuszczalnych norm godzin pracy.

Jako prezes Krajowej rady Fizjoterapeutów wierzę niezłomnie w wartość uczciwej debaty nad kształtem i przyszłością polskiej służby zdrowia. Wierzę również w to, że uda się dzięki niej uniknąć dalszego nakręcania się spirali społecznego niezadowolenia z warunków leczenia i pracy w służbie zdrowia.

Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów
dr hab. n. med. Maciej Krawczyk

Oświadczenie Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów w sprawie praktyki ograniczania ustawowych uprawnień fizjoterapeutów wykonujących samodzielny zawód medyczny

Oświadczenie Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów
w sprawie praktyki ograniczania ustawowych uprawnień fizjoterapeutów
wykonujących samodzielny zawód medyczny

Od ponad roku obowiązuje ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty. Określiła ona zasady wykonywania zawodu fizjoterapeuty jako samodzielnego zawodu medycznego. Tym samym ustawodawca uznał, że fizjoterapeuci są grupą zawodową, która ze względu na charakter prowadzonej działalności i posiadane kwalifikacje może samodzielnie udzielać świadczeń zdrowotnych w zakresie fizjoterapii. Gwarancją właściwego wykonywania tego zadania jest stworzenie samorządu zawodowego – Krajowej Izby Fizjoterapeutów, sprawującej pieczę nad należytym wykonywaniem tego zawodu.

Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty wprowadziła obowiązek posiadania prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty, pod warunkiem spełnienia ściśle określonych wymogów, gwarantujących posiadanie odpowiednich kwalifikacji i zawodowego doświadczenia. Celem ustawy jest w szczególności ułatwienie pacjentom bezpośredniego dostępu do świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii udzielanych przez przygotowanych do tego fachowców.

Samorząd fizjoterapeutów z niepokojem zauważa, że proces realizacji powyższych celów jest zakłócany poprzez praktyki faktycznego ograniczania możliwości samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych przez fizjoterapeutów. Do organów Krajowej Izby Fizjoterapeutów docierają liczne głosy, że fizjoterapeuci doznają różnego rodzaju utrudnień w wykonywaniu swoich uprawnień. Dotyczy to w szczególności ograniczeń w badaniu chorych lub prowadzeniu dokumentacji medycznej, w zakresie w jakim upoważnia ich do tego ustawa o zawodzie fizjoterapeuty. Niepokojące jest także, że fizjoterapeuci nie są dopuszczani do kierowania zespołami fizjoterapeutów działającymi w strukturach dużych zakładów leczniczych. Często takimi zespołami kierują lekarze lub przedstawiciele innych zawodów medycznych.  KIF ma świadomość, że obowiązek kierowania takimi zespołami przez fizjoterapeutę nie wynika z przepisów powszechnie obowiązujących. Samorząd fizjoterapeutów stoi jednak na stanowisku, że to fizjoterapeuci powinni odpowiadać za zapewnienie właściwej opieki nad pacjentem w zakresie fizjoterapii.

Realizując ustawowe obowiązki reprezentacji zawodu fizjoterapeuty zwracamy się do wszystkich podmiotów prowadzących działalność leczniczą w zakresie fizjoterapii o podjęcie działań zapewniających pełną realizację uprawnień fizjoterapeutów i wykorzystanie ich wiedzy  oraz doświadczenia   w pełnym zakresie przewidzianym w ustawie.

Dr hab. n. med. Maciej Krawczyk

Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów

Ten obszar jest nieaktywny. Akceptuj politykę prywatności, aby odblokować.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów korzysta z plików cookies.
Czy akceptujesz naszą politykę prywatności ?