PL

Komunikat dla pracodawców w sprawie dokumentu potwierdzającego przyznanie Prawa Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty (PWZFz)

KOMUNIKAT DLA PRACODAWCÓW
PREZESA KRAJOWEJ RADY FIZJOTERAPEUTÓW
W SPRAWIE DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO PRZYZNANIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU FIZJOTERAPEUTY (PWZFz)

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do Krajowej Izby Fizjoterapeutów, dotyczącymi niejednoznacznego rozumienia przez pracodawców pojęcia przyznania prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty (PWZFz) informuję, że przyznanie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty następuje poprzez podjęcie stosownej uchwały Krajowej Rady Fizjoterapeutów o nadaniu tegoż prawa. Podjęta w ten sposób uchwała określa imiennie przyznany fizjoterapeucie numer PWZFz.

Wtórną kwestią jest wydanie fizycznego, plastikowego dokumentu ,,Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty”, które – z powodów specyfiki produkcyjnej tego dokumentu – realizowane jest w terminie od trzech do pięciu miesięcy od daty przyznania przez Krajową Radę Fizjoterapeutów numeru PWZFz.

Warto w tym miejscu podkreślić, że zgodnie z przepisami art. 28 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty fizjoterapeuta przed rozpoczęciem wykonywania zadań zawodowych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej jest obowiązany przedłożyć podmiotowi, na rzecz którego wykonuje te zadania, dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu, a podmiot, na rzecz którego fizjoterapeuta ma wykonywać zadania zawodowe, przed zatrudnieniem fizjoterapeuty na podstawie umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej, jest obowiązany żądać przedłożenia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu, Ustawodawca posługuje się tu określeniem dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty, a nie wyłącznie dokument ,,Prawo wykonywania zwodu fizjoterapeuty”. Dokumentem potwierdzającym uzyskanie prawa wykonywania zawodu jest także imienna uchwała z numerem PWZFz na podstawie, której wydawany jest dokument wg wzoru, o którym mowa w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wzoru dokumentu „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1715).

Jednocześnie nadmieniam, że wszystkie przyznane prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty przechowywane są w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów, którego ustawowym właścicielem i administratorem jest Krajowa Rada Fizjoterapeutów, a do którego jawny dostęp jest możliwy poprzez stronę: https://kif.info.pl/rejestr.

Dane przechowywane we wspomnianym Rejestrze, obejmujące imię i nazwisko fizjoterapeuty, jego stopień i tytuł naukowy oraz nazwę pracodawcy są na bieżąco aktualizowane, a dostęp do nich jest jawny i ogólnodostępny. Takie rozwiązanie teleinformatyczne daje możliwość weryfikacji osób uprawnionych do wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów
dr hab. n. med. Maciej Krawczyk

WZÓR UCHWAŁY PWZFZ

NEWSLETTER