Komunikat Prezesa KRF w sprawie akcji protestacyjnej pracowników służby zdrowia.

W związku z rozpoczynającym się 2 października protestem pracowników służby zdrowia, jako Krajowa Izba Fizjoterapeutów wyrażamy swoje najgłębsze zaniepokojenie sytuacją naszych Koleżanek i Kolegów, która zmusza ich do podjęcia tak radykalnego środka, jakim jest protest głodowy.

Rozumiejąc niezwykle trudną sytuację pracowników służby zdrowia oraz ich godną podziwu determinację, deklarujemy stanowcze poparcie dla postulatów zgłaszanych przez protestujących. Przychylamy się tym samym solidarnie do apelu o uchwalenie projektu obywatelskiego oraz o utworzenie zespołu, który będzie mógł przygotować ustawę, która pozwalałaby na stopniowe zwiększanie nakładów na ochronę zdrowia, a co za tym idzie – bezsprzecznie wpłynęłaby na odczuwalną poprawę warunków płacowych i kadrowych naszych Koleżanek i Kolegów reprezentujących różne zawody medyczne.

Przychylamy się do twierdzenia, że obecna, patologiczna sytuacja w sektorze publicznych usług zdrowotnych jest zagrożeniem dla zdrowia i życia zarówno naszych Pacjentów, jak i osób pracujących w placówkach publicznej służby zdrowia, którzy z powodów skandalicznie niskich zarobków zmuszeni są do przekraczania wszelkich dopuszczalnych norm godzin pracy.

Jako prezes Krajowej rady Fizjoterapeutów wierzę niezłomnie w wartość uczciwej debaty nad kształtem i przyszłością polskiej służby zdrowia. Wierzę również w to, że uda się dzięki niej uniknąć dalszego nakręcania się spirali społecznego niezadowolenia z warunków leczenia i pracy w służbie zdrowia.

Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów
dr hab. n. med. Maciej Krawczyk

Oświadczenie Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów w sprawie praktyki ograniczania ustawowych uprawnień fizjoterapeutów wykonujących samodzielny zawód medyczny

Oświadczenie Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów
w sprawie praktyki ograniczania ustawowych uprawnień fizjoterapeutów
wykonujących samodzielny zawód medyczny

Od ponad roku obowiązuje ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty. Określiła ona zasady wykonywania zawodu fizjoterapeuty jako samodzielnego zawodu medycznego. Tym samym ustawodawca uznał, że fizjoterapeuci są grupą zawodową, która ze względu na charakter prowadzonej działalności i posiadane kwalifikacje może samodzielnie udzielać świadczeń zdrowotnych w zakresie fizjoterapii. Gwarancją właściwego wykonywania tego zadania jest stworzenie samorządu zawodowego – Krajowej Izby Fizjoterapeutów, sprawującej pieczę nad należytym wykonywaniem tego zawodu.

Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty wprowadziła obowiązek posiadania prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty, pod warunkiem spełnienia ściśle określonych wymogów, gwarantujących posiadanie odpowiednich kwalifikacji i zawodowego doświadczenia. Celem ustawy jest w szczególności ułatwienie pacjentom bezpośredniego dostępu do świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii udzielanych przez przygotowanych do tego fachowców.

Samorząd fizjoterapeutów z niepokojem zauważa, że proces realizacji powyższych celów jest zakłócany poprzez praktyki faktycznego ograniczania możliwości samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych przez fizjoterapeutów. Do organów Krajowej Izby Fizjoterapeutów docierają liczne głosy, że fizjoterapeuci doznają różnego rodzaju utrudnień w wykonywaniu swoich uprawnień. Dotyczy to w szczególności ograniczeń w badaniu chorych lub prowadzeniu dokumentacji medycznej, w zakresie w jakim upoważnia ich do tego ustawa o zawodzie fizjoterapeuty. Niepokojące jest także, że fizjoterapeuci nie są dopuszczani do kierowania zespołami fizjoterapeutów działającymi w strukturach dużych zakładów leczniczych. Często takimi zespołami kierują lekarze lub przedstawiciele innych zawodów medycznych.  KIF ma świadomość, że obowiązek kierowania takimi zespołami przez fizjoterapeutę nie wynika z przepisów powszechnie obowiązujących. Samorząd fizjoterapeutów stoi jednak na stanowisku, że to fizjoterapeuci powinni odpowiadać za zapewnienie właściwej opieki nad pacjentem w zakresie fizjoterapii.

Realizując ustawowe obowiązki reprezentacji zawodu fizjoterapeuty zwracamy się do wszystkich podmiotów prowadzących działalność leczniczą w zakresie fizjoterapii o podjęcie działań zapewniających pełną realizację uprawnień fizjoterapeutów i wykorzystanie ich wiedzy  oraz doświadczenia   w pełnym zakresie przewidzianym w ustawie.

Dr hab. n. med. Maciej Krawczyk

Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów