Z uwagi na liczne zapytania kierowane do Izby w zakresie możliwości wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne przez fizjoterapeutów na podstawie przeprowadzonej telelporady, zwróciliśmy się do NFZ z prośbą o wyjaśnienie: Czy – analogicznie jak w przypadku leków – po dniu 1 października 2023 r., w dalszym ciągu możliwe jest wystawienie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne w ramach teleporady (konsultacji telefonicznej), w tym również na podstawie analizy dokumentacji medycznej, przesłanej zdalnie do osoby uprawnionej?

 

W odpowiedzi NFZ wskazał, że taka możliwość nadal istnieje, a jej podstawą jest art. 38c ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Zgodnie ze wskazanym przepisem zlecenia mogą być wystawiane po uprzednim osobistym badaniu fizykalnym świadczeniobiorcy lub badaniu za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, a w przypadku zaopatrzenia w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie – także na podstawie dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy.

 

Pamiętać przy tym należy o art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, który nakłada na fizjoterapeutów obowiązek wykonywania zawodu z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta, dbałością o jego bezpieczeństwo i wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej. Zatem to fizjoterapeuta – uwzględniając stan zdrowia pacjenta oraz kryteria przyznawania wyrobów medycznych, podejmuje ostateczną decyzję w zakresie formy kontaktu z pacjentem.

DPP.335.2023.1_zlecenia_teleporada
DPP.335.2023.1_Odpowiedź na pismo