Stanowisko KRF w sprawie liczby punktów rozliczeniowych na jeden etat Fizjoterapeuty

Krajowa Izba Fizjoterapeutów zgodnie z zapisami art. 3. ustawy o zawodzie fizjoterapeuty z dnia 25 września 2015 roku (Dz.U poz. 1994) jako jednostka organizacyjna samorządu zawodowego fizjoterapeutów, reprezentuje osoby wykonujące zawód fizjoterapeuty oraz sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem tego zawodu w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.

Mając na uwadze docierające niepokojące sygnały dotyczące podziału środków finansowych w ramach prowadzonych postępowań konkursowych w rodzaju rehabilitacja lecznicza, w dniu 14 sierpnia br. wystosowano do Prezesa NFZ jak również Dyrektorów poszczególnych oddziałów wojewódzkich pismo z propozycją symulacji wyliczenia liczby punktów możliwych do zrealizowania przez jednego fizjoterapeutę w warunkach ambulatoryjnych i w warunkach domowych.

Należy jednak podkreślić, że w kompetencjach Krajowej Izby Fizjoterapeutycznej nie leży wywieranie wpływu na komisje konkursowe. Wypracowane stanowiska przez komisje tematyczne powołane przez Prezesa KIF, mogą natomiast zostać wykorzystane przez komisje konkursowe zgodnie z posiadanymi kompetencjami.

Zaproponowane w przesłanym piśmie wyliczenie punktów opiera się na założeniu prowadzenia nowoczesnej fizjoterapii w oparciu o indywidualną pracę z pacjentem co jest zgodne z ogólnoświatowym podejściem do indywidualizacji prowadzenia terapii pacjentów, co zostało ujęte przez WHO w stworzonej już w 2001 roku klasyfikacji ICF (International classification of functioning, disability and health). Przygotowana propozycja ma na celu wypracowanie jednolitej metodologii niezbędnej do wyliczenia liczby punktów możliwych do zrealizowania przez jednego fizjoterapeutę w ramach jednego etatu.

Oświadczenie Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów w sprawie praktyki ograniczania ustawowych uprawnień fizjoterapeutów wykonujących samodzielny zawód medyczny

Oświadczenie Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów
w sprawie praktyki ograniczania ustawowych uprawnień fizjoterapeutów
wykonujących samodzielny zawód medyczny

Od ponad roku obowiązuje ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty. Określiła ona zasady wykonywania zawodu fizjoterapeuty jako samodzielnego zawodu medycznego. Tym samym ustawodawca uznał, że fizjoterapeuci są grupą zawodową, która ze względu na charakter prowadzonej działalności i posiadane kwalifikacje może samodzielnie udzielać świadczeń zdrowotnych w zakresie fizjoterapii. Gwarancją właściwego wykonywania tego zadania jest stworzenie samorządu zawodowego – Krajowej Izby Fizjoterapeutów, sprawującej pieczę nad należytym wykonywaniem tego zawodu.

Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty wprowadziła obowiązek posiadania prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty, pod warunkiem spełnienia ściśle określonych wymogów, gwarantujących posiadanie odpowiednich kwalifikacji i zawodowego doświadczenia. Celem ustawy jest w szczególności ułatwienie pacjentom bezpośredniego dostępu do świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii udzielanych przez przygotowanych do tego fachowców.

Samorząd fizjoterapeutów z niepokojem zauważa, że proces realizacji powyższych celów jest zakłócany poprzez praktyki faktycznego ograniczania możliwości samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych przez fizjoterapeutów. Do organów Krajowej Izby Fizjoterapeutów docierają liczne głosy, że fizjoterapeuci doznają różnego rodzaju utrudnień w wykonywaniu swoich uprawnień. Dotyczy to w szczególności ograniczeń w badaniu chorych lub prowadzeniu dokumentacji medycznej, w zakresie w jakim upoważnia ich do tego ustawa o zawodzie fizjoterapeuty. Niepokojące jest także, że fizjoterapeuci nie są dopuszczani do kierowania zespołami fizjoterapeutów działającymi w strukturach dużych zakładów leczniczych. Często takimi zespołami kierują lekarze lub przedstawiciele innych zawodów medycznych.  KIF ma świadomość, że obowiązek kierowania takimi zespołami przez fizjoterapeutę nie wynika z przepisów powszechnie obowiązujących. Samorząd fizjoterapeutów stoi jednak na stanowisku, że to fizjoterapeuci powinni odpowiadać za zapewnienie właściwej opieki nad pacjentem w zakresie fizjoterapii.

Realizując ustawowe obowiązki reprezentacji zawodu fizjoterapeuty zwracamy się do wszystkich podmiotów prowadzących działalność leczniczą w zakresie fizjoterapii o podjęcie działań zapewniających pełną realizację uprawnień fizjoterapeutów i wykorzystanie ich wiedzy  oraz doświadczenia   w pełnym zakresie przewidzianym w ustawie.

Dr hab. n. med. Maciej Krawczyk

Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów

Stanowisko KRF w sprawie zarzutów formułowanych pod adresem KIF przez część środowiska specjalistów fizjoterapii

W odpowiedzi na zarzuty formułowane w stosunku do KIF przez część środowiska fizjoterapeutów z tytułem specjalisty prezentujemy treść maila (wraz załącznikami) jakie otrzymał Prezes KRF Maciej Krawczyk oraz stanowisko KRF w tej sprawie:

Treść maila z dnia 01.06.2017:

Jesteśmy zbulwersowani Pana stanowiskiem w sprawie specjalistów i ich zdobytych kompetencji w zawodzie w zestawieniu z 3 letnim magistrem fizjoterapii. 

Panu zawdzięczamy, Zarządzenie i  wprowadzone zmiany w: Dziennik Ustaw z dnia 15 maja 2017 poz. 946, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 09.05.2017 Zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu Rehabilitacji leczniczej.

W nawiązaniu do planowanego na dzień 02.06.2017 o godz. 18:30 w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym UM w Poznaniu, zastanawiamy się co w tej sytuacji może Pan powiedzieć specjalistom.

w załączeniu pisma wysłane do Premiera i Ministra Zdrowia

Emilia Jóźwiak specjalista
Dawid Urbaniak specjalista

Załączniki:

Załącznik nr 1 (Pismo do Ministra Zdrowia), Załącznik nr 2 (Pismo do Pani Premier)

Stanowisko KRF w sprawie zarzutów formułowanych pod adresem KIF przez część środowiska specjalistów fizjoterapii:

Szanowni Fizjoterapeuci, Koleżanki i Koledzy,

Samorząd zawodowy stoi na straży należytego wykonywania zawodu fizjoterapeuty, działa na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych fizjoterapeutów, ustanawia zasady etyczne oraz dba o ich przestrzegania. Krajowa Rada Fizjoterapeutów jako organ samorządu, działa na rzecz i w imieniu całej grupy zawodowej. Naczelną wartością jest dobro pacjenta i godność zawodowa fizjoterapeutów.

Wyjaśnienie celów istnienia oraz wartości, jakimi kieruje się KRF jest istotne w obliczu negatywnych głosów pojawiających się w ostatnim czasie w kontekście stanowiska KIF w sprawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2017 roku (Dz.U. poz.946) zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie rehabilitacji leczniczej.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów w piśmie skierowanym do Ministra Zdrowia w marcu tego roku, wyraziła swój niepokój w związku z możliwym ograniczeniem dostępności usług dla pacjentów. Powodem był wymóg wykazania się przez podmiot leczniczy podczas postępowania konkursowego z NFZ współpracą ze specjalistą w dziedzinie fizjoterapii jako warunku minimalnego do udziału w postępowaniu. Działając na rzecz interesu publicznego Prezydium Krajowej Rady Fizjoterapeutów zwrócił uwagę, iż ograniczenie to będzie miało negatywne skutki społeczne w postaci radykalnego utrudnienia dostępności do usług fizjoterapeutycznych.

KRF zwraca uwagę, iż nowa propozycja zapisów powinna być analizowana w szerszym kontekście i w powiązaniu z innymi obowiązującymi przepisami prawa. Mowa tu między innymi o § 5 ust.3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz.U. poz. 1522 ze.zm), w którym opisany został zakres wizyty fizjoterapeutycznej. Każdy z wymienionych elementów tejże wizyty fizjoterapeutycznej wpisuje się w zasady wykonywania zawodu fizjoterapeuty, opisane w art. 4 ust.2 Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Artykuł ten jasno wskazuje, iż kompetencje do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych posiada również magister fizjoterapii z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w zawodzie fizjoterapeuty.

Proponowane zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej w punktach dotyczących świadczeń fizjoterapii ambulatoryjnej i fizjoterapii domowej korelują z zapisami Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Błędnym wnioskiem zatem jest stwierdzenie, że specjalista w dziedzinie fizjoterapii zrównany został z magistrem z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w zawodzie fizjoterapeuty, z uwagi na fakt, że zapisy rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych dostosowane zostały do zapisów Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty jako przepisu wyższego rzędu.

Pragniemy z całą mocą podkreślić, iż w żadnej z wypowiedzi, stanowisku czy piśmie sygnowanym przez KRF, nie deprecjonowano nigdy kwalifikacji ani roli specjalistów w dziedzinie fizjoterapii. Wręcz przeciwnie – wnioskowano o rozszerzenie ich kompetencji przy zgłaszaniu uwag do projektu rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, które nie zostały niestety uwzględnione przez MZ. Deklarujemy, że przedstawiciele Krajowej Rady Fizjoterapeutów działają na rzecz całej grupy zawodowej fizjoterapeutów i aktywnie włączają się w rozwój samorządu zawodowego. Nasza opinia jest podyktowana troską o dobro pacjenta i prestiż zawodu fizjoterapeuty.

Zapraszamy i apelujemy do wszystkich, którzy są niezadowoleni lub widzą obszary wymagające prac do aktywnego włączenie się w prace Izby.

Naszym celem jest budowanie dobrze pojętej solidarności zawodowej i wspólnej odpowiedzialności za wizerunek fizjoterapeutów w Polsce.

Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów
dr hab. n. med. Maciej Krawczyk

Opinia Krajowej Rady Fizjoterapeutów w sprawie kompetencji zawodowych techników fizjoterapii w zakresie realizacji refundowanych świadczeń zdrowotnych

W odpowiedzi na liczne zapytania ze strony środowiska polskich fizjoterapeutów w sprawie kompetencji zawodowych techników fizjoterapii w zakresie realizacji przez nich refundowanych świadczeń zdrowotnych, Krajowa Rada Fizjoterapeutów informuje, iż zgodnie z zapisami art. 4 ust. 2. ustawy o zawodzie fizjoterapeuty z dnia 25 września 2015 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 1994), wykonywanie zawodu fizjoterapeuty polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności na:

  • diagnostyce funkcjonalnej pacjenta;
  • kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu fizykoterapii;
  • kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu kinezyterapii;
  • kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu masażu;
  • zlecaniu wyrobów medycznych, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 345, 1830 i 1991);
  • dobieraniu do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych;
  • nauczaniu pacjentów posługiwania się wyrobami medycznymi;
  • prowadzeniu działalności fizjoprofilaktycznej, polegającej na popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych oraz kształtowaniu i podtrzymywaniu sprawności oraz wydolności osób w różnym wieku w celu zapobiegania niepełnosprawności;
  • wydawaniu opinii i orzeczeń odnośnie do stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu procesu fizjoterapii;
  • nauczaniu pacjentów mechanizmów kompensacyjnych i adaptacji do zmienionego potencjału funkcji ciała i aktywności.

Zgodnie z zapisami art. 4. ust. 4 pkt. 4. wspomnianej ustawy każdy fizjoterapeuta, posiadający tytuł zawodowy technika fizjoterapii oraz co najmniej 6-letnie doświadczenie w zawodzie fizjoterapeuty uprawniony jest do samodzielnego udzielania świadczeń fizjoterapeutycznych wymienionych w art. 4 ust. 2. w punktach od 1 do 4 oraz punkcie 10.

Dokumentem potwierdzającym posiadane kwalifikacje technika fizjoterapii jest zgodnie z zapisami art. 13. ust. 3. ustawy dyplom, potwierdzający ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technika fizjoterapii przed dniem wejścia w życie ustawy.

W świetle powyższych regulacji, całkowicie bezzasadne jest motywowanie rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę z powodu braku możliwości samodzielnej realizacji świadczeń przez osoby posiadające tytuł zawodowy technika fizjoterapii.

W poprzednich zarządzeniach Prezesa NFZ, jak również w obecnym stanie prawnym, uregulowanym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 roku w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U poz. 1372 wraz ze zm.) stwierdza się brak dodatkowej punktacji dla osób posiadających tytuł technika fizjoterapii. Jeżeli chodzi o możliwość uzyskania punktów za kryteria określone w ww. rozporządzeniu przez podmioty biorące udział w postępowaniach konkursowych, warto zaznaczyć, że również nie przewidziano takiej punktacji za wykazanie osoby posiadającej tytuł licencjata uzyskany w sposób, o którym mowa w art. 13 ust. 3. pkt 2. lub 3. ustawy, która do samodzielnej realizacji świadczeń fizjoterapeutycznych również wymaga co najmniej
6-letniego doświadczenia w zawodzie fizjoterapeuty.

A zatem, w opinii Zarządu Krajowej Rady Fizjoterapeutów, osoby posiadające kwalifikacje opisane w ustawie o zawodzie fizjoterapeuty uprawnione są do realizacji świadczeń fizjoterapeutycznych oraz uzyskania prawa wykonywania zawodu, które zgodnie z treścią art. 21. ustawy stwierdza w drodze uchwały Krajowa Rada Fizjoterapeutów na wniosek osoby zainteresowanej.

Osoby, które w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy spełniają łącznie warunki określone w art. 13 ust. 1. pkt 1–5, stają się fizjoterapeutami w rozumieniu niniejszej ustawy i przysługuje im prawo wykonywania zawodu. Warto przypomnieć, że osoby te wpisuje się do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów na wniosek złożony nie później niż w okresie 2 lat od dnia wejścia w życie Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.