PL

Oświadczenie Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów w sprawie praktyki ograniczania ustawowych uprawnień fizjoterapeutów wykonujących samodzielny zawód medyczny

Oświadczenie Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów
w sprawie praktyki ograniczania ustawowych uprawnień fizjoterapeutów
wykonujących samodzielny zawód medyczny

Od ponad roku obowiązuje ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty. Określiła ona zasady wykonywania zawodu fizjoterapeuty jako samodzielnego zawodu medycznego. Tym samym ustawodawca uznał, że fizjoterapeuci są grupą zawodową, która ze względu na charakter prowadzonej działalności i posiadane kwalifikacje może samodzielnie udzielać świadczeń zdrowotnych w zakresie fizjoterapii. Gwarancją właściwego wykonywania tego zadania jest stworzenie samorządu zawodowego – Krajowej Izby Fizjoterapeutów, sprawującej pieczę nad należytym wykonywaniem tego zawodu.

Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty wprowadziła obowiązek posiadania prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty, pod warunkiem spełnienia ściśle określonych wymogów, gwarantujących posiadanie odpowiednich kwalifikacji i zawodowego doświadczenia. Celem ustawy jest w szczególności ułatwienie pacjentom bezpośredniego dostępu do świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii udzielanych przez przygotowanych do tego fachowców.

Samorząd fizjoterapeutów z niepokojem zauważa, że proces realizacji powyższych celów jest zakłócany poprzez praktyki faktycznego ograniczania możliwości samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych przez fizjoterapeutów. Do organów Krajowej Izby Fizjoterapeutów docierają liczne głosy, że fizjoterapeuci doznają różnego rodzaju utrudnień w wykonywaniu swoich uprawnień. Dotyczy to w szczególności ograniczeń w badaniu chorych lub prowadzeniu dokumentacji medycznej, w zakresie w jakim upoważnia ich do tego ustawa o zawodzie fizjoterapeuty. Niepokojące jest także, że fizjoterapeuci nie są dopuszczani do kierowania zespołami fizjoterapeutów działającymi w strukturach dużych zakładów leczniczych. Często takimi zespołami kierują lekarze lub przedstawiciele innych zawodów medycznych.  KIF ma świadomość, że obowiązek kierowania takimi zespołami przez fizjoterapeutę nie wynika z przepisów powszechnie obowiązujących. Samorząd fizjoterapeutów stoi jednak na stanowisku, że to fizjoterapeuci powinni odpowiadać za zapewnienie właściwej opieki nad pacjentem w zakresie fizjoterapii.

Realizując ustawowe obowiązki reprezentacji zawodu fizjoterapeuty zwracamy się do wszystkich podmiotów prowadzących działalność leczniczą w zakresie fizjoterapii o podjęcie działań zapewniających pełną realizację uprawnień fizjoterapeutów i wykorzystanie ich wiedzy  oraz doświadczenia   w pełnym zakresie przewidzianym w ustawie.

Dr hab. n. med. Maciej Krawczyk

Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów

NEWSLETTER