Z dniem 1 stycznia 2023 r. weszły w życie zmiany wprowadzone zarządzeniem nr 175/2022/DSOZ Prezesa NFZ, które wprowadza rozwiązania ułatwiające pracę fizjoterapeutów, w tym:

  • wprowadzono możliwość uzupełnienia przez fizjoterapeutę podczas wizyty fizjoterapeutycznej brakujących danych na skierowaniu;
  • w ramach osobodnia możliwe jest rozliczenie zabiegów masażu;
  • w przypadku rozliczania świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza w warunkach domowych możliwe jest jednoczasowe rozliczenie świadczeń w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, na podstawie odrębnych umów z wyłączeniem zakresów świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, w których istnieje wymóg zatrudnienia fizjoterapeuty.

Ze szczególną aprobatą przyjęliśmy zaakceptowanie stanowiska Krajowej Rady Fizjoterapeutów i zrezygnowanie ze zmian, które wpłynęłyby negatywnie na funkcjonowanie rehabilitacji udzielanej w warunkach domowych. Dzięki działaniom Prezydium KRF nie wprowadzono zmiany, zgodnie z którą świadczeniodawcy udzielający świadczeń domowych w ramach umów na fizjoterapię ambulatoryjną musieliby spełniać wymogi, jakie zostały określone dla fizjoterapii domowej. Ponadto zrezygnowano z wprowadzenia możliwości rozliczenia wyłącznie tych świadczeń w warunkach domowych, które zostały udzielone w miejscu pobytu świadczeniobiorcy na terenie województwa, w którym odbyło się postępowanie konkursowe poprzedzające zawarcie umowy.

Jak wskazywaliśmy w stanowisku z dnia 9 grudnia 2022 r. (zob. Sprzeciw wobec zmian w rehabilitacji domowej) wprowadzenie tych zmian mogłoby skutkować radykalnym ograniczeniem dostępu pacjentów do fizjoterapii. Dzięki aktywności Prezydium KRF udało się tej sytuacji uniknąć.