PL

Ważne zmiany w zakresie OWU

Z dniem 18 kwietnia 2020 r. weszły w życie zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Do najważniejszych z nich należą:

1) modyfikacja trybu postępowania z wnioskiem świadczeniodawcy o zmianę określonego w umowie miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych

Zgodnie z wprowadzoną procedurą dyrektor OW NFZ ma 7 dni na odpowiedź (z możliwością jednokrotnego przedłużenia terminu o kolejne 7 dni); brak odpowiedzi w tym terminie równoznaczne jest z pozytywnym rozpatrzeniem sprawy.

2) zawieszenie w okresie trwania stanu epidemii:

a) obowiązku zgłaszania zmian w harmonogramach personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych (§ 6 ust. 2 OWU),
b) ograniczenia dotyczącego niemożności zmiany umowy w zakresie zmniejszenia kwoty zobowiązań ustalonych dla poszczególnych rodzajów/zakresów świadczeń (tj. przepisów § 20 ust. 4 pkt 2 i 3 oraz § 21 ust. 3 pkt 2 OWU);

3) zawieszenie, gdy nakaz zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wynika z wprowadzenia ograniczenia prowadzenia działalności leczniczej w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego albo epidemii, obowiązku:

a) określonego w § 9 ust. 5 OWU (niezwłocznego podjęcia czynności w celu zachowania ciągłości udzielania świadczeń),
b) określonego w § 35 OWU (usunięcie w terminie określonym przez dyrektora OW NFZ okoliczności stanowiącej przeszkodę do udzielania świadczeń zdrowotnych);

4) zniesienie obowiązku zachowania formy pisemnej w przypadku zmiany postanowień umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (uchylenie § 39 OWU).

Dodatkowo uszczegółowiono zasady wypłaty należności dla danego zakresu świadczeń ustalonej jako iloczyn odwrotności liczby okresów sprawozdawczych w okresie rozliczeniowym i kwoty zobowiązania dla danego zakresu świadczenia (1/12).

Zgodnie z § 2 ust. 2 nowelizacji ww. przeliczenia stosuje się do przypadków, gdy świadczeniodawca zaprzestał udzielać świadczeń z powodu otrzymania decyzji organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub wprowadzenia ograniczenia prowadzenia działalności leczniczej w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego albo stanem epidemii (dotyczy to przesłanki ograniczenia/zaprzestania udzielania świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej w wyniku zastosowania się do przepisu § 10 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii).

WAŻNE:

Zmiana ta oznacza, że z odrębnego sposobu finansowania nie podlegają świadczenia, których świadczeniodawca zaprzestał udzielać z innych przyczyn niż określone powyżej.

NEWSLETTER