PL

Rekrutacja na Szkolenia Fizjoterapeutyczne – projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Krajowa Izba Fizjoterapeutów realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pt. „Podniesienie kompetencji zawodowych fizjoterapeutów zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia” – umowa nr POWR.05.04.00-00-0132/18-0

Oś priorytetowa: V. Wsparcie dla obszaru zdrowia
Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych
Okres realizacji projektu: 02.11.2018r. do 31.10.2020r.

WARTOŚĆ PROJEKTU WYNOSI 2 018 104,32 zł
DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ WYNOSI 1 700 858,32 zł

Rekrutacja na szkolenia fizjoterapeutyczne

Warunki udziału w projekcie oraz kryteria wyboru uczestników/czek zostały określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa.
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu zapraszamy do złożenia dokumentów wymaganych na etapie rekrutacji w sposób i na adres wskazany w regulaminie.

Formularz zgłoszenia (załącznik nr 1 do regulaminu);
Oświadczenie uczestnika projektu (załącznik nr 2 do regulaminu);
Zaświadczenie z zakładu pracy (załącznik nr 5 do regulaminu);
Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych/technikum;

Krajowa Izba Fizjoterapeutów dopuści do postępowania rekrutacyjnego tylko kompletne zgłoszenia. Dokumenty złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego skontaktuje się z zakwalifikowanymi na szkolenie kandydatami/tkami.

Liczba miejsc ograniczona.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Zakończone rekrutacje:

UWAGA: Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które nie są Uczestnikami/czkami innych 8 dniowych szkoleń, w ramach tego samego projektu, objętego umową o dofinansowanie nr POWR.05.04.00-00-0132/18-00 realizowanych przez KIF.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Biuro Projektu
Plac Stanisława Małachowskiego 2
00-066 Warszawa

Czynne: poniedziałek – piątek w godzinach 9.00-15.00

Telefon kontaktowy: + 48 22 230 20 23
e-mail: [email protected]