Od 1 marca br. osoby wykonujące zawód medyczny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz studenci kształcący się na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego powinni być zaszczepieni przeciw COVID-19 i posiadać unijne cyfrowe zaświadczenie wydane w terminie nie późniejszym niż do dnia 1 marca 2022 r.

Obowiązek ten ma zastosowanie także do osób, u których do dnia 1 marca 2022 r. upłynie więcej niż 6 miesięcy od uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

Obowiązkowi nie podlegają tylko te osoby, które mają przeciwwskazania do szczepienia w zakresie stanu ich zdrowia.

Obowiązek szczepienia dotyczy wszystkich osób wykonujących zawód fizjoterapeuty (również tych, które przebywają na zwolnieniu czy urlopie macierzyńskim). Wszystkie osoby zatrudnione w podmiotach leczniczych od 1 marca 2022 r. powinny być zaszczepione/posiadać status ozdrowieńca albo legitymować się dokumentem wskazującym na przeciwwskazania do szczepienia.

27 stycznia 2022 r. podjęta została uchwała nr 675/I KRF Krajowej Rady Fizjoterapeutów w sprawie stanowiska Krajowej Rady Fizjoterapeutów dotyczącego obowiązkowych szczepień osób wykonujących zawód medyczny. W stanowisku wyraźnie wskazuje się, iż szczepienia ochronne są jednym z najważniejszych osiągnięć cywilizacyjnych w zakresie ochrony zdrowia i jedną z najskuteczniejszych form zapobiegania groźnym dla życia i zdrowia chorobom zakaźnym. Są oparte na aktualnej wiedzy medycznej, a ich skuteczność i bezpieczeństwo jest poparte licznymi badaniami i praktyką stosowania. Wskazano również, że osoby, które publicznie podważają tę wiedzę lub działają niezgodnie z nią, nawołują do stosowania praktyk paramedycznych czy wręcz szkodliwych, również w obszarze szczepień (negują ich zasadność), naruszają przepisy prawa i zasady etyki zawodowej, muszą się liczyć z konsekwencjami wynikającymi z odpowiedzialności zawodowej, w tym z ograniczeniem lub pozbawieniem możliwości wykonywania zawodu.

W związku z licznymi wątpliwościami Ministerstwo Zdrowia w dniu 31 stycznia 2022 r. przesłało pismo stanowiące odpowiedzi na wystosowane przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów zapytania w sprawie szczepień fizjoterapeutów:

https://kif.info.pl/informacje/fizjoterapeuci-maja-obowiazek-poddania-sie-szczepieniom-przeciwko-covid-19/

W dniu 21 lutego 2022 r. Ministerstwo Zdrowia wydało komunikat w sprawie interpretacji przepisów odnoszących się do szczepień oraz do możliwych działań pracodawców w związku z niewywiązywaniem się przez pracownika z nałożonego obowiązku:

  • zgodnie z treścią art. 221 4 i 5 zd. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) dalej „k.p.” Pracodawca żąda podania innych danych osobowych niż określone w § 1 i 3, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia osoby, której dane dotyczą.

W związku z powyższym pracodawca uprawniony będzie do żądania złożenia przez fizjoterapeutę oświadczenia o spełnieniu obowiązku szczepienia przeciw COVID-19.

Niezłożenie takiego oświadczenia albo złożenie oświadczenia o braku poddaniu się szczepieniu przeciwko COVID-19, skutkuje uznaniem, że osoba taka nie realizuje obowiązku wynikającego z powszechnie obowiązującego przepisu prawa.

W powyższej sytuacji pracodawcy przysługują uprawnienia określone przepisami Kodeksu pracy:

  • zmiana w organizacji pracy pracownika, który nie poddał się szczepieniu;
  • rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika.

Poniżej link do treści komunikatu Ministerstwa Zdrowia oraz rozporządzenia, które wprowadza obowiązek szczepień:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/obowiazek-szczepienia-sluzb-medycznych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 340)