PL

Aktualizacja Fizjoterapeuci mają obowiązek poddania się szczepieniom przeciwko COVID-19

W dniu 23 grudnia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 2398), wprowadzające obowiązek podlegania szczepieniom przeciwko COVID-19 przez osoby wykonujące zawód medyczny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą  oraz studentów kształcących się na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego.

Fizjoterapeuci są obowiązani poddać się szczepieniu ochronnemu, którego efektem będzie otrzymanie unijnego cyfrowego zaświadczenia w terminie nie późniejszym niż do dnia 1 marca 2022 r.

Obowiązek ten ma zastosowanie także do osób, u których do dnia 1 marca 2022 r. upłynie więcej niż 6 miesięcy od uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

Obowiązkowi nie podlegają osoby, które mają przeciwwskazania do szczepienia w zakresie stanu ich zdrowia.

Należy wskazać, że wprowadzany obowiązek podlegania szczepieniom przeciwko COVID-19 przez osoby wykonujące zawody medyczne jest zbieżny z oczekiwaniami środowiska – stanowisko Samorządów Zawodów Medycznych z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie propozycji wprowadzenia obowiązkowych szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 dla pracowników wykonujących zawody medyczne.

Link do rozporządzenia: https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000239801.pdf

 Aktualizacja z dnia 31 stycznia 2022 roku

W dniu 31 stycznia br. otrzymaliśmy pismo z Ministerstwa Zdrowia, będące odpowiedzią na skierowane przez nas dodatkowe pytania, związane z realizacją obowiązku szczepień fizjoterapeutów.

Zgodnie z przedstawionym stanowiskiem obowiązek szczepienia dotyczy wszystkich osób wykonujących zawód fizjoterapeuty (również tych, którzy przebywają na zwolnieniu czy urlopie macierzyńskim). Wszystkie osoby zatrudnione po 1 marca 2022 r. powinny być zaszczepione / posiadać status ozdrowieńca albo legitymować się dokumentem wskazującym na przeciwwskazania do szczepienia.

W zakresie testu diagnostycznego, o którym mowa w § 12a ust. 3 rozporządzenia, Ministerstwo informuje, że należy przez to rozumieć testy PCR oraz testy antygenowe, których wynik jest przekazywany do systemu teleinformatycznego udostępnionego przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia.

Dodatkowo Ministerstwo wyraźnie wskazuje, że brak realizacji obowiązku wiąże się z odpowiedzialnością określoną w “Rozdziale 8A ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2069)”, tj. karą pieniężną wymierzaną, w drodze decyzji administracyjnej, przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego albo państwowego granicznego inspektora sanitarnego.

Poniżej publikujemy obydwa pisma.

NEWSLETTER