NFZ Informacja o ogłoszeniu o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – podkarpackie

Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza informację o ogłoszonym postępowaniu o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje o ogłoszonym postępowaniu.

Informacja o ogłoszeniu postępowań konkursowych numer 51-118
Załącznik do pisma NFZ09-WO-O.4101.50.2023

VI Małopolski Kongres Srebrnej Gospodarki

16 listopada 2023 roku, w Krakowie, odbył się VI Małopolski Kongres Srebrnej Gospodarki. Organizatorem wydarzenia był Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Kongres jest corocznym spotkaniem ekspertów i praktyków od problematyki polityki senioralnej, organizowanym z myślą o najstarszych mieszkańcach. Przedstawiciele Krajowej Izby Fizjoterapeutów zostali zaproszeni na Kongres przez Zarząd Województwa. 

Kongres został otwarty przez Łukasza Smółkę, wicemarszałka województwa małopolskiego. Wykład otwierający wygłosił dr n. med. Krzysztof Czarnobilski, zastępca dyrektora ds. lecznictwa, SP ZOZ MSWiA w Krakowie. 

Krajową Izbę Fizjoterapeutów reprezentowały Dorota Ogarek, koordynator wojewódzki KRF oraz Joanna Bukowska, członek KRF z województwa małopolskiego. 

W przerwie obrad stoisko KIF odwiedził wicemarszałek Łukasz Smółka. Omówiono projekty KIF oraz kampanię społeczną “Popraw jakość życia” pod hasłem “Fizjoterapia – samo się nie zrobi”. 

Dziękujemy za zaproszenie na Kongres. Była to kolejna udana impreza, która skupiła uwagę na potrzebach i oczekiwaniach osób w jesieni życia.

Uzupełnienie wykształcenia

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi możliwości uzupełnienia wykształcenia KIF zwrócił się z zapytaniem do MEiN (szerzej na ten temat pisaliśmy w komunikacie: Studia dla licencjatów – Krajowa Izba Fizjoterapeutów (kif.info.pl)

W odpowiedzi Ministerstwo Edukacji i Nauki wskazało, że obecnie studia na kierunku fizjoterapia są prowadzone jako jednolite studia magisterskie. W przepisach regulujących wprowadzenie warunków kształcenia wskazano, że prowadzenie przez uczelnie studiów w zakresie fizjoterapii na poziomie studiów drugiego stopnia było możliwe do dnia 31 grudnia 2022 r.
Po tej dacie absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku „fizjoterapia” mogą podjąć jednolite studia magisterskie na kierunku „fizjoterapia” w trybie rekrutacji na I rok studiów.

Jak dalej można przeczytać w piśmie MEiN: “Zgodnie bowiem z art. 69 ust. 1 ustawy PSWN, przyjęcie na studia następuje przez rekrutację, potwierdzenie efektów uczenia się albo przeniesienie z innej uczelni lub uczelni zagranicznej. Na podstawie art. 85 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PSWN, student ma prawo do przenoszenia i uznawania punktów ECTS uzyskanych w systemie szkolnictwa wyższego, a także prawo do odbywania studiów według indywidualnej organizacji studiów, na zasadach określonych w regulaminie studiów. Przepis ten ma zastosowanie także do uznania efektów uczenia się osiągniętych w czasie poprzednich studiów na poczet innych realizowanych studiów (zwolnienie z obowiązku zaliczania określonych zajęć). Zgodnie z powyższym, do kompetencji uczelni należy rozstrzygnięcie (podjęte na podstawie obowiązujących przepisów), czy możliwe jest „przepisanie ocen” w trakcie odbywania jednolitych studiów magisterskich i tym samym zwolnienie z obowiązku zaliczania określonych zajęć (uznanie efektów uczenia się i punktów ECTS). Należy przy tym podkreślić, że procedura uznawania osiągniętych w trakcie innych studiów efektów uczenia się powinna być przez uczelnie traktowana wyjątkowo i stosowana jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gwarantujących utrzymanie należytego poziomu kształcenia.”

Poniżej prezentujemy pełną treść pisma:

DPP.284.2023.1odp. MEiN na pismo KIF z dn. 28.09.2023 r.

FizjoDerby Śląska – III Olimpiada Młodych Fizjoterapeutów

FizjoDerby Śląska – III Olimpiada Młodych Fizjoterapeutów, która odbyła się 21 listopada 2023 r., przeszła do historii, przynosząc ze sobą ogrom emocji i pozytywnej energii. Wydarzenie to objęte zostało Patronatem Honorowym JM Rektora SUM prof. dr hab. n. med. Tomasza Szczepańskiego oraz Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów dr. Tomasza Dybka.

Na Olimpiadę zarejestrował się komplet uczestników – 60 studentów fizjoterapii śląskich uczelni wyższych: Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Akademii WSB, Uniwersytetu Humanistyczno–Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Zgromadzonych gości przywitał prorektor SUM ds. Studiów i Studentów prof. dr hab. n. med. Jerzy Stojko, dziekan WNoZK oraz przewodnicząca Rady Naukowej FizjoDerby dr hab. n. o zdr. Anna Brzęk, prof. SUM, prodziekan ds. Studenckich WNoZK dr hab. n. o zdr. Urszula Sioma-Markowska oraz prezes KRF dr Tomasz Dybek.

Krajową Izbę Fizjoterapeutów reprezentowali również koordynatorzy KRF Karolina Kucharczyk i Marcin Rutkowski oraz członkowie KRF Roma Plisko, Jakub Giołbas, Michał Ślęczkowski i Wojciech Kupczak.

W tym roku miały miejsce prawdziwe „derby”, ponieważ potrzebne były aż 4 testy dogrywkowe, aby wyłonić laureatów. Na podium stanęli: Agata Kołodziej z Akademii Górnośląskiej im. W. Korfantego w Katowicach (I miejsce), Kacper Konopacki ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (II miejsce) oraz Paweł Rekus, również ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (III miejsce). Dodatkowo, po zaciętej walce, wyróżnione zostało IV miejsce, które zajęła Anna Marciniak z Akademii Górnośląskiej. Choć wszyscy zgodnie podkreślają, że każdy uczestnik, który wziął udział w Olimpiadzie, jest zwycięzcą.

Wykład dla studentów i zgromadzonych gości wygłosił prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Andrzej Myśliwiec (AWF Katowice) na temat „Obiektywizacja diagnozy i monitorowanie postępów fizjoterapii”. Następnie studenci udali się na warsztaty z anatomii prosektoryjnej, przygotowane przez pracowników akademickich Zakładu Anatomii WNoZK: dr Renatę Wilk, lek. med. Andrzeja Kaśkosza oraz mgr. Sebastiana Zowadę. Warsztaty z terapii tkanek miękkich przygotowali doświadczeni fizjoterapeuci – pracownicy Zakładu Kinezyterapii i Metod Specjalnych WNoZK: dr n. med. Tomasz Król, dr n. o zdr. Tomasz Michalski oraz dr n. o zdr. Piotr Michalik.

Chcemy podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do wzorowej organizacji wydarzenia. W szczególności dziękujemy członkom Rady Naukowej FizjoDerby za przygotowanie testu wiedzy, przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego dr hab. n. med. Wirginii Likus, prof. SUM, członkom Komitetu Organizacyjnego oraz wszystkim pracownikom administracyjnym, zwłaszcza z Działu Promocji SUM.

To było prawdziwe święto fizjoterapii w murach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Pomysłodawczyni i koordynator Olimpiady dr n. med. Dagmara Wasiuk-Zowada już obiecała IV edycję. Zatem do zobaczenia w przyszłym roku!

VII Międzynarodowa Konferencja z sesją studencką na UM Lublinie

W dniach 16-17 listopada 2023 r. na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja z sesją studencką „Teoria i praktyka adaptowanej aktywności fizycznej 2023”, która była objęta patronatem Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów.

Prelekcje i warsztaty skupiały się na różnych aspektach aktywności fizycznej oraz możliwościach jej adaptacji w zależności od potrzeb. Oprócz sesji naukowych i zajęć praktycznych, uczestnicy mieli okazję spotkać się z przedstawicielami wielu organizacji, w tym KIF.

W punkcie informacyjnym Ewelina Okoniewska – koordynator wojewódzki Krajowej Rady Fizjoterapeutów województwa lubelskiego oraz Karolina Tomaszewska z Lubelskiego Oddziału Terenowego Biura Krajowej Izby Fizjoterapeutów odpowiadały na pytania studentów i fizjoterapeutów dotyczące funkcjonowania samorządu, a także przybliżały temat realizowanych i planowanych inicjatyw wspierających fizjoterapeutów.

Podczas dwudniowej konferencji wystąpiło ponad czterdziestu prelegentów, co nadało wydarzeniu niezwykle inspirujący i motywujący charakter oraz ukazało nowe ścieżki dynamizacji adaptowanej aktywności fizycznej.

Organizatorem konferencji był Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii, Katedra Rehabilitacji i Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Polskie Towarzystwo Naukowe Adaptowanej Aktywności Fizycznej.

Przedstawiciele KIF dziękują za zaproszenie do udziału w wydarzeniu i składają gratulacje Komitetowi Organizacyjnemu – dr n. med. Agnieszce Karskiej i dr n. o zdr. Ilonie Stolarz za perfekcyjne przygotowanie konferencji.