Żądamy sprostowania od świętokrzyskiego oddziału NFZ

Krajowa Izba Fizjoterapeutów domaga się sprostowania w mediach po wypowiedziach rzecznika Świętokrzyskiego Oddziału NFZ. Mówimy stanowcze „nie” działaniom, które mogą negatywnie nastawiać pacjentów przeciwko fizjoterapeutom i lekarzom!

Spotkanie informacyjne dla fizjoterapeutów w Tarnowie

Nowy rok rozpoczęliśmy kolejnym spotkaniem informacyjnym dla fizjoterapeutów, które odbyło się w dniu 9 stycznia 2020 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Pomimo deszczowej pogody przybyło liczne grono zainteresowanych słuchaczy, zarówno czynnych zawodowo fizjoterapeutów jak i studentów.

Spotkanie poprowadził prezes KRF – dr hab. n. med. Maciej Krawczyk, wraz z wiceprezesem KRF – Pawłem Adamkiewiczem. Towarzyszyli im przedstawiciele KRF z województwa małopolskiego: Filip Windak oraz Mariusz Janusz.

Początek spotkania przebiegał dość burzliwie, ponieważ pierwsze pytanie dotyczyło ustaleń KRF ze związkami zawodowymi w kwestii wyrównania płacy minimalnej. Wzbudziło to duże kontrowersje wśród pracodawców zatrudniających w ośrodkach fizjoterapeutów z tytułem magistra i technika. Merytoryczne argumenty ze strony prowadzącego uspokoiły emocje i umożliwiły spokojną dyskusję, która wyraźnie pokazała, jak trudno jest wypracować rozwiązanie korzystne dla wszystkich.

W następnej części wykładu omawiano konieczność podwyższenia wyceny wizyty terapeutycznej, co w znacznym stopniu poprawiłoby sytuację fizjoterapeutów oraz ośrodków, w których są zatrudniani. Nowoczesna fizjoterapia powinna być nastawiona na bezpośredni kontakt z pacjentem, ponieważ tylko w ten sposób można dopasować odpowiednie zabiegi do potrzeb. Bardzo ważna jest wiedza i edukacja. Nie zabrakło pytań dotyczących konieczności oceny aktywności pacjenta, bazując na testach zawartych w wytycznych KRF, które uzupełniają wizytę i umożliwiają zaproponowanie najkorzystniejszej terapii. Pomocna w tym będzie również nowa aplikacja Finezjo, służąca do prowadzenia dokumentacji medycznej, dostępna dla fizjoterapeutów nieodpłatnie.

W ostatniej części pytania zadawali studenci zainteresowani nowymi zasadami egzaminów oraz specjalizacjami kierunkowymi, o których konieczności powstania coraz więcej się mówi w naszym środowisku.

Spotkanie było bardzo merytoryczne i owocne, zakończyło się po trzech godzinach. Wszyscy obecni wskazywali też na konieczność wspólnego działania, więc można je podsumować korzystając ze znanego powiedzenia: „Zgoda buduje, niezgoda rujnuje.”

Przekazywanie danych zgodnie z klasyfikacją ICF nie jest obligatoryjne

Narodowy Fundusz Zdrowia w odpowiedzi na zapytanie Krajowej Izby Fizjoterapeutów jasno wskazał, że przekazywanie danych zgodnie z klasyfikacją ICF nie jest obligatoryjne. Ta część komunikatu XML jest w fazie dostosowywania, a zaproponowany wykaz kodów jest wstępnym zasobem słownika, który będzie dostosowywany i zmieniany. Według NFZ testy rekomendowane w Wytycznych KRF będą mogły być dodatkowo wykorzystywane jako narzędzie.

Przegląd literatury w zakresie skuteczności klinicznej suchego igłowania w świetle zasad Evidence Based Physiotherapy (EBP)

Szanowni Państwo

Od początku powstania Krajowej Izby Fizjoterapeutów dostajemy wiele zapytań odnośnie suchego igłowania czy też przebijania ciągłości skóry przez fizjoterapeutów. Wiemy też z praktyki, że wiele koleżanek i kolegów wykonuje takie zabiegi. Póki co nie możemy, a wręcz nie chcemy się jednoznacznie wypowiadać jako samorząd na ten temat. Powód jest prosty – prawnicy nie są zgodni odnośnie interpretacji przepisów, a poza tym suche igłowanie nie jest jasno opisane w naszych kompetencjach.

Z drugiej strony mamy świadomość, że jest to rodzaj stymulacji mechanicznej, śródmięśniowej, która spokojnie może się mieścić w ramach procedur fizykoterapii. Suche igłowanie (z ang. „dry needling”) to nie nowość, bo znane jest od wielu lat. Już w latach 90. pojawiło się kilka opracowań dr Rakowskiego na ten temat – w konsekwencji jedno z towarzystw ubezpieczeniowych zdecydowało się na objęcie ochroną ubezpieczeniową fizjoterapeutów wykonujących takie zabiegi. Mieli w tym duży udział koledzy zrzeszeni w Polskim Towarzystwie Medycyny Manualnej, od którego przejęliśmy ostatnio czasopismo naukowe z misją jego dalszego rozwijania.

Oczywiście dla nas, fizjoterapeutów – reprezentantów regulowanego zawodu medycznego, najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest sytuacja, gdy w przepisach dokładnie określony jest zakres kompetencji w ramach wykonywania naszego zawodu. Tworzenie takich rozporządzeń to kompetencja ministra zdrowia. Poniższy dokument jest wstępem do oficjalnych rozmów, które będą prowadzić do uwzględnienia suchego igłowania w przyszłej, znowelizowanej wersji rozporządzenia. Prace nad aktualizacją rozporządzenia zaczęły się dużo wcześniej, zanim weszła obecnie obowiązująca wersja. Naszym celem jest nie tylko wpisanie do dokumentu suchego igłowania, ale także prawa do przepisywania leków oraz innych postulatów zwiększających samodzielność zawodową fizjoterapeutów.

Opracowanie przygotowane przez KIF omawia obecny stan wiedzy na temat skuteczności suchego igłowania. Nie są to gotowe wytyczne, rekomendacje czy zalecenia do suchego igłowania – obecnie jest na to zbyt wcześnie. Przedstawiamy ten dokument, żeby oswoić środowisko medyczne z tematem. Mam tu na myśli nie fizjoterapeutów, ale przede wszystkim inne zawody medyczne czy urzędników decydujących o kształcie systemu ochrony zdrowia w Polsce. Mimo że są to zabiegi uznane przez wielu specjalistów i posiadające liczne opracowania naukowe, opinia na ich temat jest niejednoznaczna: jedni uznają je za panaceum na wszelkie dolegliwości, zaś drudzy widzą w nich przejaw szarlatanerii. Wydaje mi się, że jest to dobry punkt wyjścia do dyskusji nad dalszym rozwojem naszego zawodu, poszerzaniem kompetencji i zwiększaniem samodzielności.

Przegląd literatury w zakresie skuteczności klinicznej suchego igłowania w świetle zasad Evidence Based Physiotherapy (EBP)

dr Zbigniew Wroński
wiceprezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów ds. nauki i kształcenia

Ważne zmiany w Zarządzeniu Prezesa NFZ, które wzmacniają pozycję fizjoterapeutów w zakresie leczenia dzieci i dorosłych ze śpiączką

31 grudnia 2019 r. opublikowano ważny komunikat, dotyczący zmian w Zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.

Nowe przepisy weszły w życie od 1 stycznia 2020 roku. Zmiany dotyczą zasad realizacji świadczeń fizjoterapeutycznych w ramach świadczeń gwarantowanych w rodzaju rehabilitacja lecznicza.

Co ważne – zmiany te, konsultowane wcześniej m.in. z Krajową Izbą Fizjoterapeutów, wzmacniają pozycję fizjoterapeuty w procesie leczenia osób ze śpiączką.

W § 12 dodano ust. 15 i 16 w brzmieniu:

  1. We wszystkich zakresach świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza, świadczenia udzielane są według indywidualnego planu usprawniania, ustalonego przez lekarza lub uprawnionego fizjoterapeutę zgłoszonego do umowy, który zależy od stanu zdrowia świadczeniobiorcy.
  1. Zabiegi fizjoterapeutyczne realizowane są na podstawie skierowania określonego w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji. Pominięcie w skierowaniu danych, wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, traktowane jest jako brak w skierowaniu i skutkuje jego zwrotem do lekarza kierującego.

Pierwszy ze zmienionych przepisów jasno wskazuje, że plan terapii ustala lekarz lub fizjoterapeuta. Drugi wskazuję drogę postępowania ze skierowaniem niewłaściwie wystawionym.

Link do aktualnej treści zarządzenia na stronie NFZ: https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1832019dsoz,7105.html

Poniżej prezentujemy pełny tekst zarządzenia wraz z uzasadnieniem.

Zarządzenie Nr 183/2019/DSOZ

Uzasadnienie Zarządzenia Nr 183/2019/DSOZ