Ankieta dotycząca sytuacji zdrowotno-zawodowej fizjoterapeutów w szczycie pandemii.

Wielu fizjoterapeutów pracuje obecnie z pacjentami z COVID-19, narażając się bezpośrednio na ryzyko zakażenia koronawirusem. Kontynuowanie terapii z dotychczasowymi pacjentami także wiąże się ze zwiększonym ryzykiem. Niestety, to zaangażowanie jest często pomijane w oficjalnie publikowanych statystykach Ministerstwa Zdrowia, więc opinia publiczna nie ma świadomości, jak ważną rolę pełni fizjoterapia w minimalizowaniu i zwalczaniu skutków pandemii, które są duże szersze niż tylko te dotyczące osób bezpośrednio dotkniętych COVID-19.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów chce zmienić ten stan rzeczy, dlatego rozpoczęła zbieranie danych za pomocą ankiety. Dzięki niej zbadamy stopień narażenia, zachorowalność na COVID-19 a także zachowania fizjoterapeutów w sytuacji epidemicznej. Wyniki ankiety pozwolą także skuteczniej prowadzić negocjacje z przedstawicielami instytucji takich jak MZ czy NFZ, w ramach których obok słusznych postulatów, potrzebne są także twarde dane.

Ankieta jest dostępna tutaj!

Ankietę można wypełniać do 12 listopada do godziny 23:59.

Zachęcamy do uczestnictwa w ankiecie – jej wypełnienie zajmuje zaledwie kilka minut. Im więcej uzupełnionych arkuszy uda nam się zebrać, tym uzyskany obraz sytuacji będzie pełniejszy i bardziej wiarygodny.
Warto poświęcić kilka chwil na coś, co służy naszej wspólnej sprawie.

4,6 mln PLN na szkolenia dla fizjoterapeutów

Uchwała w sprawie przyjęcia Planu działań POWER 2014 – 2020 została podjęta i tym samym zapadła ostateczna decyzja o przyznaniu Krajowej Izbie Fizjoterapeutów 4,6 mln PLN na szkolenia.

Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych fizjoterapeutów, odpowiadających na współczesne problemy epidemiologiczno – demograficzne kraju oraz zwiększenie efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz wdrażania innowacyjnych metod prowadzenia dokumentacji medycznej i jej sprawozdawania do Płatnika w oparciu o Międzynarodową Klasyfikację Funkcjonalną – ta pozycja znalazła się w „Planie działań” z planowaną alokacją w wysokości prawie 4,6 mln PLN.

W ramach projektu odbędzie się 80 szkoleń (6-dniowych) dla 2000 fizjoterapeutów z całej Polski, bez względu na ich miejsce zatrudnienia (placówka publiczna, prywatna czy własna działalność gospodarcza).

Szkolenie będą dotyczyły:

 • fizjoterapii ortopedycznej,
 • fizjoterapii neurologicznej,
 • fizjoterapii kardiologiczno – oddechowej,
 • fizjoterapii pediatrycznej,
 • Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (International Classification of Functioning, Disability and Health, skrót: ICF) jako nowoczesnego narzędzia pomocnego do prowadzenia statystyk, badań naukowych, klinicznych i edukacji,
 • prowadzenia dokumentacji medycznej w fizjoterapii zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. 2019 poz. 952).

Warto podkreślić, iż szkolenia realizowane przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów należą do grupy szkoleń medycznych i są dofinansowywane na identycznych warunkach jak szkolenia dla lekarzy czy pielęgniarek.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Telefon kontaktowy: +48 516 639 160
e-mail: agnieszka.wilczynska@kif.info.pl

Biuro Projektu
Plac Stanisława Małachowskiego 2
00-066 Warszawa

 

Komunikat dotyczący zasad odbywania kwarantanny przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz szkoleń podyplomowych

KWARANTANNA

Zmiany dotyczą odbywania kwarantanny.

Osoby wykonujące zawód medyczny, w tym również fizjoterapeuci, nie muszą poddawać się obowiązkowej kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu w następujących sytuacjach:

 • w przypadku skierowania na test w kierunku wirusa SARS-CoV-2

oraz

 • w przypadku narażenia na chorobę wywołaną wirusem SARS-COV-2 (COVID-19) lub pozostawania w styczności z źródłem biologicznych czynników chorobotwórczych wywołujących tę chorobę (m.in. osobą zakażoną), jeżeli osoba ta będzie codziennie przed rozpoczęciem pracy, przez okres co najmniej 7, dni od dnia kontaktu z źródłem czynników chorobotwórczych badana testem antygenowym.

Wprowadzono automatyczne odbywanie kwarantanny przez osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkujące z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Kwarantanna rozpoczyna się od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 i kończy 7 dni od dnia zakończenia izolacji osoby, z którą prowadzi się wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkuje.

W takim przypadku nie jest wydawana decyzja organu inspekcji sanitarnej.

Podstawą do wypłaty wynagrodzenia za okres nieobecności w pracy z powodu obowiązku odbycia kwarantanny jest oświadczenie złożone przez ubezpieczonego.

W przypadku objęcia przez inspekcję sanitarną osoby kwarantanną, izolacją albo izolacją w warunkach domowych, informację o tym umieszcza się w systemie teleinformatycznym – IKP. Informacja o objęciu osoby kwarantanną, izolacją albo izolacją w warunkach domowych może być przekazana ustnie, za pośrednictwem komunikatora lub telefonu (wcześniej regulacja ta nie dotyczyła osób objętych izolacją albo izolacją w warunkach domowych).

Utrzymano obowiązujące od 24 października 2020 r. wyłączenie z obowiązku odbycia kwarantanny osoby, która zakończyła hospitalizację, odbywanie izolacji lub izolacji w warunkach domowych z powodu stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

SZKOLENIA ZAWODOWE DLA ZAWODÓW MEDYCZNYCH

W rozporządzeniu rozszerzono zakres wyjątków od zakazu organizowania zgromadzeń, zezwalając na szkolenia lub egzaminy w ramach kształcenia w zawodach medycznych. Pamiętać należy, że każdorazowo to organizator szkolenia ponosi odpowiedzialność za ich organizację i bezpieczeństwo uczestników szkoleń.

Powyższe zmiany zostały wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1931) , które wchodzi w życie od 3 listopada 2020 r. oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz. U. poz. 607, z późn. zm.).

Linki do rozporządzenia:

https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000193101.pdf

https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000194201.pdf

Apel prezesów samorządów zawodów medycznych do Prezydenta i Premiera.

 

APEL PREZESÓW SAMORZĄDÓW ZAWODÓW MEDYCZNYCH

z dnia 30 października 2020 r.  

do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Rady Ministrów w sprawie działań Państwa w zakresie ochrony zdrowia w czasie epidemii

W dobie nasilającej się w niepokojący sposób drugiej fali epidemii Prezesi samorządów zawodów medycznych apelują do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie wszelkich mieszczących się w zakresie prerogatyw obu urzędów działań zmierzających do poprawy działania systemu ochrony zdrowia oraz do zapewnienia pracownikom medycznym jak najlepszych warunków świadczenia pacjentom pomocy medycznej.

Samorządy zawodów medycznych obawiają się, że:

 • przy tak dynamicznie rozprzestrzeniającej się epidemii,
 • przy powszechnie znanych bolączkach polskiego systemu ochrony zdrowia,
 • przy podejmowaniu w rozmaity sposób prób rozbicia jedności środowiska medycznego,
 • przy pojawiających się próbach dyskredytowania osób wykonujących zawody medyczne,
 • przy braku realnej współpracy władzy ze środowiskami medycznymi przy tworzeniu przepisów prawa dotyczących funkcjonowania ochrony zdrowia w czasie epidemii, może nas czekać głęboka zapaść systemu ochrony zdrowia, którą odczują przede wszystkim nasi pacjenci.

Obowiązkiem władzy publicznej w tych trudnych dla ochrony zdrowia czasach jest wysłuchanie głosu środowisk medycznych. Nikt nie wie lepiej, jaka jest rzeczywista sytuacja w placówkach medycznych udzielających pomocy pacjentom, niż przedstawiciele zawodów medycznych. Według informacji przekazywanych nam przez naszych członków oraz osoby odpowiedzialne za kierowanie podmiotami leczniczymi, sytuacja już dzisiaj jest dramatyczna, a zapewne będzie jeszcze gorsza. Personelu jest za mało, a warunki pracy skrajnie trudne. Do tego dochodzi jeszcze obawa o własne życie i zdrowie. Praca wykonywana przez personel medyczny jest obecnie tak ciężka, że docierają już sygnały o zasłabnięciach w czasie dyżurów, a także o naszych koleżankach i kolegach walczących o własne życie pod respiratorami. Dramatyczna sytuacja naszych pacjentów jest z kolei powszechnie znana z przekazów medialnych.

Samorządy medyczne są zbulwersowane faktem, że w sytuacji, kiedy trzeba myśleć o tworzeniu „tarczy antykryzysowej dla służby zdrowia”, w parlamencie pojawia się projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, który nie był w ogóle poddawany konsultacjom społecznym ani omawiany z organizacjami zrzeszającymi osoby wykonujące zawód medyczny. Ustawa ta zostaje uchwalona 27 października 2020 r. praktycznie bez możliwości zabrania głosu przez którąkolwiek z organizacji medycznych, a już jeden dzień po uchwaleniu tej ustawy uchwalana jest przez Sejm jej nowelizacja (druk sejmowy nr 717) uzasadniona koniecznością konwalidacji błędu, który miał miejsce podczas rozpatrywania w Sejmie poprawek Senatu. Wszystko to całkowicie kompromituje proces tworzenia prawa w tak ważnej sprawie jak ochrona zdrowia w czasie epidemii.

Samorządy medycznych zawodów zaufania publicznego uważają, że jest kilka spraw o fundamentalnym znaczeniu dla systemu ochrony zdrowia, które trzeba pilnie wprowadzić, aby umożliwić dalsze jego działanie. Wśród nich należy koniecznie wymienić m.in. ustalenie szczególnych zasad finansowania placówek ochrony zdrowia dotkniętych skutkami epidemii. Dotychczasowe zasady rozliczania się z publicznym płatnikiem ustalone przez epidemią stanowczo nie spełniają swojej roli w czasie epidemii i zagrażają dalszemu funkcjonowaniu wielu palcówek ochrony zdrowia. Dla placówek komercyjnych, bardzo silnie dotkniętych skutkami epidemii, konieczne jest stworzenie specjalnej tarczy pomocowej, tak aby uchronić je przed widmem upadku. Komercyjna ochrona zdrowia zapewnia opiekę zdrowotną bardzo wielu pacjentom, stanowi niezbędne, komplementarne ogniwo dla działalności publicznej ochrony zdrowia, dlatego Polska nie może sobie pozwolić na zamykanie tych placówek. Konieczne jest także zaprzestanie wszelkich prób dzielenia środowisk medycznych. Należy wreszcie zrozumieć, że niezależnie od miejsca pracy (szpital, przychodnia, karetka czy gabinet prywatny), wykonywanego zawodu, poziomu kwalifikacji, my wszyscy jesteśmy powołani do niesienia pomocy naszym pacjentom i jesteśmy im niezbędni, szczególnie teraz. Nie sprzyja jedności środowiska medycznego przyznawanie tylko niektórym osobom wyższego wynagrodzenia za pracę przy zwalczaniu COVID-19, podczas gdy niewątpliwie wszyscy zasługują na taki dodatek. Nie sprzyja bezpieczeństwu naszej pracy fakt, że nie wprowadzono dotychczas powszechnego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla osób wykonujących zawody medyczne. Wciąż czekamy także na przepisy łagodzące odpowiedzialność karną, cywilną i zawodową za nieumyślne uchybienia, które mogą w czasie epidemii pojawić się w naszej pracy.

Środowiska medyczne z wielkim rozczarowaniem przyjęły brak realnej współpracy władz publicznych ze środowiskami medycznymi w czasie epidemii i fakt, że kolejno wprowadzane w czasie epidemii przepisy marginalizują nasze zdanie.

 

Apel samorzadow zawodow medycznych do Prezydenta i Premiera - w sprawie ochrony zdrowia w czasie COVID

Komunikat w sprawie ograniczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej w trybie stacjonarnym

Po interwencji Krajowej Izby Fizjoterapeutów ogłoszono doprecyzowanie rozporządzenia w sprawie ograniczeń w rehabilitacji.

Ograniczenia dotyczą rehabilitacji leczniczej w trybie stacjonarnym i co ważne – rozszerzono zakres wyjątków, w których ograniczeń się nie stosuje.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów po ogłoszeniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zwróciła uwagę na problemy interpretacyjne związane z wprowadzonymi ograniczeniami z zakresu rehabilitacji leczniczej i zaapelowała do Ministra Zdrowia o niezwłoczne wprowadzenie zmian i doprecyzowanie obecnie obowiązującego rozporządzenia poprzez dostosowanie, zgodnie z deklaracjami podanymi podczas konferencji w dniu 23 października 2020 r. (pismo KIF prezentujemy poniżej).

Na skutek interwencji Prezydium Krajowej Rady Fizjoterapeutów Rada Ministrów w dniu 30 października 2020 r. wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które zostało opublikowane w Dz. U. z 2020 r. poz. 1917.

Rozporządzenie przewiduje zmiany w § 7b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758, z późn. zm.) polegające na doprecyzowaniu ograniczenia w zakresie zaprzestania rehabilitacji leczniczej. Zgodnie z najnowszą nowelizacją ograniczenia te dotyczą rehabilitacji leczniczej realizowanej w trybie stacjonarnym.

Jednocześnie rozszerzono zakres wyjątków, w których wprowadzone ograniczenie wykonywania działalności leczniczej nie ma zastosowania. Dotyczy to:

 • przypadków, w których nie tylko zaprzestanie rehabilitacji, ale i jej nierozpoczęcie grozi poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta,
 • świadczeń udzielanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym obejmujących kardiologiczną telerehabilitację hybrydową,
 • świadczeń stacjonarnych w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, udzielanych pacjentom w ramach ciągłości i kontynuacji leczenia, przeniesionych bezpośrednio z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby, w rozumieniu tych przepisów oraz rehabilitacji leczniczej dla pacjentów po przebytej chorobie COVID-19.

Do odwołania warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej w ośrodku rehabilitacyjnym w systemie stacjonarnym w przypadku, w którym zaprzestanie lub nierozpoczęcie rehabilitacji grozi poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta, jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego. Zlecenia na wykonanie testu diagnostycznego dokonuje ośrodek rehabilitacyjny będący podmiotem wykonującym działalność leczniczą, do którego pacjent został skierowany na rehabilitację leczniczą. Testy te są finansowane ze środków publicznych. Wymóg wykonania testu oraz jego finansowania ze środków publicznych stosuje się również do działalności polegającej na organizowaniu turnusów leczniczo-profilaktycznych i readaptacyjno-kondycyjnych.

Powyższe regulacje obowiązują z mocą wsteczną od 24 października 2020 r.

198.2020_MZ_apel przywrocenie REH
D2020000191701

Link do opublikowanego rozporządzenia: https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000191701.pdf

Poniżej prezentujemy odpowiedź MZ, potwierdzającą że „świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej realizowane w warunkach ambulatoryjnych, domowych, ośrodka lub oddziału dziennego są udzielane od 24 października bez ograniczeń”.

odp dla KIF zaprzestanie rehabilitacji (1)

KRF jednogłośnie przyjęła uchwałę dotyczącą zmiany terminu wyborów – przeczytaj list Prezesa KRF

Szanowni Państwo,

wszyscy przeżywamy trudne chwile związana z pandemią. Zdajemy sobie sprawę, że dziś to właśnie ten problem nurtuje nas wszystkich najbardziej.

W dniu 26 października br. Prezydium podjęło decyzję o zwołaniu nadzwyczajnego posiedzenia Krajowej Rady Fizjoterapeutów. Jego głównymi tematami miały być problemy wynikające z pandemii oraz wybory w naszym samorządzie. Prezydium KRF rekomendowało Radzie podjęcie decyzji o zmianie terminu wyborów.

Dziś Rada przyjmując jednogłośnie Uchwałę nr 531/I KRF/2020 zadecydowała o przełożeniu terminu wyborów. W obliczu ciągłego wzrostu liczby zakażonych to jedyna słuszna decyzja. Szczególnie, że prognozy epidemiczne wskazują, że jeszcze przez co najmniej kilka tygodni liczba zakażonych będzie rosła.

Nieodpowiedzialnym czynem z naszej strony byłoby, gdybyśmy narażali zdrowie i życie naszych kolegów, którzy chcieliby uczestniczyć w wyborach oraz tych, którzy je obsługują. Dojazd do punktów wyborczych, w wielu przypadkach przy użyciu środków transportu publicznego, jak również kontakt z innymi osobami w lokalu wyborczym, w obecnej sytuacji epidemicznej wiążą się z niepotrzebnym ryzykiem transmisji zakażenia. Obawa przed zarażeniem, jak również odpowiedzialność społeczna mogą wpłynąć na decyzje fizjoterapeutów o uczestnictwie w wyborach. Negatywny wpływ na frekwencję mogą mieć również wprowadzone przepisy ograniczające możliwość poruszania się przez seniorów, jak również fakt, że wielu fizjoterapeutów ze względu na zarażenie COVID-19 przebywa w izolacji lub na kwarantannie i tym samym nie będą oni mieli możliwości uczestnictwa w wyborach.

My chcemy, żeby wybory były świętem i przywilejem naszego zawodu, a nie wiązały się z zagrożeniem. Podobnie, zmieniając termin swoich wyborów myślały pielęgniarki i położne czy adwokaci. Nowy termin wyborów poznamy najpóźniej do 31 marca 2021 r. Wcześniej określenie konkretnego terminu będzie trudne w niepewnej sytuacji pandemicznej i w dobie różnych ograniczeń o charakterze administracyjnym. Wybory odbędą się w pierwszym możliwie bezpiecznym terminie i, jeśli będzie to możliwe, nawet przed 31 marca.

Cieszę się, że na dzień przed nadzwyczajnym posiedzeniem KRF trafiły do nas pisma od towarzystw naukowych i związku zawodowego, które wskazują, iż przedstawiciele tych organizacji podzielają nasze obawy związane z przeprowadzeniem wyborów w planowanym listopadowym terminie i są głosem poparcia dla tej decyzji.

Mam nadzieję, że przyjmiecie Państwo tę decyzję ze zrozumieniem. Życzę sobie i Wam dużo zdrowia, żebyśmy wspólnie jeszcze rozwijali nasz samorząd.

Dr hab. n. med. Maciej Krawczyk
Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów

Link do uchwały: kif.info.pl/file/2020/10/Uchw_531-I-KRF.pdf