Spotkanie prezesów KIDL i KIF

14 maja 2019 roku, w siedzibie Krajowej Izby Fizjoterapeutów w Warszawie odbyło się spotkanie prezesa Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych Aliny Niewiadomskiej z prezesem Krajowej Izby Fizjoterapeutów dr. hab. Maciejem Krawczykiem. Obie organizacje od dawna współpracują ze sobą, wspierając wzajemnie własne inicjatywy i wymieniając doświadczenia.
 
– Było to bardzo owocne spotkanie, liczymy na bliższą współpracę z samorządem fizjoterapeutów, chociaż zawsze ta współpraca przebiegała wzorowo. Mamy wspólne problemy, bo zarówno nasz zawód jak i zawód fizjoterapeuty są niedoceniane. Obie grupy mają najniższe zarobki w porównaniu z innymi zawodami medycznymi. Musimy współpracować, żeby tę sytuację zmienić – mówiła prezes KRDL Alina Niewiadomska.
 
– Jesteśmy najmłodszym samorządem medycznym, za to bardzo otwartym na współpracę z innymi organizacjami tego typu. Nasza skuteczność w zabieganiu o korzystne rozwiązania systemowe dla fizjoterapii oraz profesjonalne, merytoryczne podejście do wyzwań sprawiają, że jesteśmy traktowani przez inne samorządy jako ważny partner w realizacji wspólnych zamierzeń – dodał prezes KIF dr. hab. Maciej Krawczyk.
 
Wspólne spotkania obu izb będą kontynuowane. Kolejne spotkanie grupy roboczej KIDL i KIF odbędzie się w siedzibie Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych przy ul. Konopackiej w Warszawie.

Uwaga Oświadczenie KIF trafiło do Ministra Zdrowia

Oświadczenie Krajowej Izby Fizjoterapeutów w związku z publikacją na politykazdrowotna.com  „Ł. Szumowski: nie ma możliwości prawnych, aby dać znaczone pieniądze dla fizjoterapeutów”

Krajowa Izba Fizjoterapeutów w dialogu z innymi uczestnikami systemu ochrony zdrowia wskazywała na nierówność w traktowaniu zawodów medycznych. Niestety, słowa Ministra Zdrowia tylko potwierdzają i utrwalają ten stan. Wynika z nich, iż w systemie zdrowia są równi i równiejsi. Komentując strajk fizjoterapeutów, Minister Zdrowia wskazuje na brak możliwości prawnych przekazania tzw. „znaczonych pieniędzy” dla fizjoterapeutów. Pragniemy zauważyć, iż obecny Minister Zdrowia, dokonując nowelizacji rozporządzenia MZ z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wprowadził odrębne regulacje w zakresie przeznaczenia określonych środków finansowych dla pielęgniarek i ratowników medycznych. Oznacza to, że taka sama możliwość istnieje również wobec innych grup zawodowych, w tym dla fizjoterapeutów.

Zwracamy się z apelem o podjęcie rozmów na temat urealnienia wynagrodzeń dla fizjoterapeutów. Jesteśmy zainteresowani wypracowaniem rozwiązań systemowych, a nie kolejnych działań ad hoc. Tylko długofalowe inicjatywy mogą zapewnić właściwą opiekę polskim pacjentom. Podstawą rozmów mogą być dane o zarobkach polskich fizjoterapeutów, które pozyskamy z profesjonalnego badania opinii publicznej wykonanego przez niezależny ośrodek badawczy, jak również z weryfikacji faktycznej wyceny świadczeń fizjoterapeutycznych przez publicznego płatnika.

Nie chcemy słuchać, że pieniędzy nie ma. Rozmawiajmy o tym jak fundusze, które mamy już w systemie, wydawać bardziej racjonalnie i efektywnie.

Warto przypomnieć, że fizjoterapeuci to samodzielny zawód medycznych posiadający ustawowo określone kompetencje oraz niezależny samorząd zawodowy powołany ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, która weszła w życie z dniem 31 maja 2016 r. W Polsce fizjoterapeuci w liczbie 61 650 stanowią trzecią grupę zawodową w służbie zdrowia.

Rekrutacja na szkolenie dla Fizjoterapeutów ubiegających się o Funkcję Biegłych Sądowych

Krajowa Izba Fizjoterapeutów rozpoczyna rekrutację na szkolenie dla fizjoterapeutów ubiegających się o funkcję biegłego sądowego.

Celem tego projektu jest zachęcenie fizjoterapeutów do zgłaszania swoich kandydatur do objęcia funkcji biegłego sądowego i zaangażowania się w tym nowym obszarze budowania kompetencji.

Samorząd zawodowy fizjoterapeutów, podobnie jak inne zawody zaufania publicznego, jest zobowiązany do przekazywania opinii o kandydatach na biegłych sądowych. Każdy z nich musi spełniać kilka warunków m.in. musi posiadać teoretyczne i praktyczne umiejętności związane z daną gałęzią nauki, a także inne kompetencje i wiedzę, które są wymagane w sprawie, dla której dana osoba ma być ustanowiona biegłym. Bardzo istotna jest również rękojmia należytego wykonywania obowiązków biegłego.

W związku z powyższym, Krajowa Izba Fizjoterapeutów postanowiła podjąć inicjatywę przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia przybliżającego fizjoterapeutom rolę, jaką w systemie pełnią biegli sądowi oraz zadania i obowiązki, jakie wiążą się z tą funkcją.  Dzięki nabytym podczas szkolenia informacjom i kompetencjom łatwiej będzie pełnić rolę biegłego sądowego.

Zgłoszenia na szkolenie dla fizjoterapeutów ubiegających się o funkcję biegłego sądowego przyjmowane będą w okresie od 16 kwietnia 2019 r. od godziny 9:00 do 6 maja 2019 r. do godziny 17:00. Zgłoszenie musi zawierać wypełnioną w całości ankietę, której wzór zamieszczamy poniżej. Za dzień wpłynięcia zgłoszenia do Organizatora uznaje się datę wpłynięcia korespondencji.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy również fizjoterapeutów, którzy już pełnią funkcję biegłego sądowego. Będzie to dla nich okazja na podniesienie kompetencji w tym zakresie.

Zgłoszenia przyjmujemy:

  • listem poleconym (za potwierdzeniem odbioru),
  • kurierem,
  • złożone osobiście w Biurze Krajowej Izby Fizjoterapeutów w Warszawie.

Wnioski prosimy przesłać na adres:

Krajowa Izba Fizjoterapeutów
Szkolenie / biegli sądowi
Plac Stanisława Małachowskiego 2
00-066 Warszawa 

Uwaga: zgłoszenia wpływające drogą mailową nie będą rozpatrywane.

Szkolenie trwa jeden dzień i odbywa się w formie warsztatów. Terminy szkoleń podane są w harmonogramie zamieszczonym poniżej. Liczba miejsc jest ograniczona i określona w regulaminie.

Ukończenie szkolenia nie jest jednoznaczne z ustanowieniem biegłego sądowego i nie jest gwarancją takiego ustanowienia. Biegłego sądowego ustanawia prezes sądu okręgowego na podstawie odrębnych przepisów.

Harmonogram rekrutacji

Przyjmowanie zgłoszeń16.04.2019 (od 9:00) – 06.05.2019 (do 17:00)
Weryfikacja zgłoszeń07.05.2019 – 10.05.2019
Ogłoszenie wyników naborudo 15.05.2019

Harmonogram szkoleń

 

GrupyTerminy szkolenia
I grupa25.05
II grupa01.06
III grupa08.06
IV grupa15.06
V grupa29.06
VI grupa19.09

Załączniki:

Ankieta do rekrutacji

Regulamin szkolenia dla fizjoterapeutów ubiegających się o funkcję biegłych sądowych

Delegacja Krajowej Izby Fizjoterapeutów na MDI w Zgorzelcu

Przedstawiciele Krajowej Izby Fizjoterapeutów byli obecni na jubileuszowej konferencji MDI, która już po raz 25 odbywała się w Zgorzelcu. W programie tej trzydniowej imprezy (28-30.03.2019) odbyła się także sesja naukowa “Fizjoterapeuta w Polsce” zorganizowana przez KIF. Była to dobra okazja, żeby omówić współczesne wyzwania, z którymi mierzy się polska fizjoterapia. Prelegenci KIF poruszyli szereg ważnych zagadnień związanych z rozwojem naszej branży.

Paweł Adamkiewicz (wiceprezes KIF), przedstawił  najważniejsze aspekty prawne niezależności zawodowej fizjoterapeuty, zaś Zbigniew Wroński (wiceprezes KIF) odniósł się do zmian w kształceniu oraz zróżnicowanych kompetencji fizjoterapeutów. Z kolei Ernest Wiśniewski (wiceprezes KIF) poruszył kwestię konieczności digitalizacji zawodu, a Tomasz Niewiadomski (wiceprezes KIF) nakreślił przyszłość fizjoterapii refundowanej i fizjoprofilaktyki. Cykl bardzo dobrze przygotowanych prezentacji zamknęło wystąpienie Prezesa KRF, profesora Macieja Krawczyka, który omówił znaczenie Krajowej Izby Fizjoterapeutów dla rozwoju zawodu fizjoterapeuty i fizjoterapii.

Profesor Maciej Krawczyk był także moderatorem dyskusji, która miała miejsce tuż po serii wystąpień tematycznych. Wzięli w niej udział następujący eksperci:

profesor Małgorzata Domagalska – Przewodnicząca Zespołu ds. Kształcenia Podyplomowego KIF,
Rita Hansdorfer-Korzon – Kierownik Zakładu Fizjoterapii Gdańskiego UM,
profesor Jakub Taradaj – Przewodniczący Zespołu ds. Nauki KIF,
Rafał Bugaj – Przewodniczący Zespołu ds. Etyki,
profesor Bartosz Molik – Dziekan Wydziału Rehabilitacji AWF im. J. Piłsudskiego.
W merytorycznej dyskusji poruszone zostały m.in. kwestie reformy specjalizacji kierunkowych w perspektywie kilku następnych lat, grantów, etyki oraz rejestru praktyk zawodowych.

Udział delegacji KIF był okazją do przedstawienia dokonań izby oraz wymiany doświadczeń. Jak widać na zdjęciach, eksperci z Krajowej Izby Fizjoterapeutów mieli bliski, bezpośredni kontakt z audytorium, a przygotowane prezentacje spotkały się z dużym zainteresowaniem zaproszonych gości.

Komunikat dotyczący zakresu ubezpieczenia obowiązkowego oraz minimalnej sumy gwarancyjnej m.in. praktyk zawodowych fizjoterapeutów

Informujemy, że do dnia dzisiejszego nie zostało wydane przez Ministra Finansów nowe rozporządzenie na podstawie art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219) określające szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego oraz minimalną sumę gwarancyjną m.in. praktyk zawodowych fizjoterapeutów. Z informacji uzyskanych w Ministerstwie Finansów wynika, że rozporządzenie to wejdzie w życie w terminie późniejszym. Oznacza to, że obecnie brak jest narzędzi prawnych umożliwiających zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia dla tych podmiotów.

Jednocześnie w związku z faktem, że część ubezpieczycieli posiada w swojej ofercie od dnia 1 kwietnia 2019 r. dobrowolne ubezpieczenia dla fizjoterapeutów, spełniające warunki określone w projekcie rozporządzenia w wersji przekazanej do konsultacji publicznych, Krajowa Rada Fizjoterapeutów, realizując zadania ustawowe wpisu praktyk zawodowych fizjoterapeutów do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, do dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia, będzie uznawała zawarcie umowy dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za spełnienie warunku określonego w art. 19a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2019 r., pod warunkiem, że zakres ubezpieczenia obejmuje szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, a minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, wynosi równowartość w złotych:

  1. 30 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC fizjoterapeuty wykonującego działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna, indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład;
  2. 30 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC fizjoterapeuty wykonującego działalność leczniczą w formie spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka fizjoterapeutyczna.

Informacje dotyczące prac nad projektem rozporządzenia są dostępne na stronie RCL w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321001/katalog/12568701#12568701

Oznacza to, że fizjoterapeuci posiadający umowę ubezpieczenia OC, spełniającą powyższe warunki, będą mogli złożyć wniosek o wpis praktyki zawodowej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunki zawarcia umowy ubezpieczenia.