Poszukiwane centrum rehabilitacji z Polski do współudziału w projekcie AAL Call 2020

Twórcy platformy do telerehabilitacji z duńskiego Aarhus poszukują partnera z Polski do współudziału w projekcie AAL Call 2020.

AAL Call 2020 jest częścią programu „Aktywne i wspierane życie” (program AAL), który został zatwierdzony w maju 2014 r. przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej. W ramach programu AAL ogłoszono w lutym 2020 r. nowe zaproszenie do składania wniosków do programu: „Zdrowe starzenie się dzięki wsparciu rozwiązań cyfrowych”. Projekt ma na celu wspieranie innowacyjnych, międzynarodowych i multidyscyplinarnych projektów współpracy w zakresie telerehabilitacji. Więcej na temat programu: http://www.aal-europe.eu/.

Fizjoterapeuci z Danii poszukują centrum rehabilitacji w Polsce, które chciałoby uczestniczyć jako partner w aplikacji do projektu AAL Małe Projekty Współpracy (‘Small collaborative Projects’) w ramach projektu AAL (http://www.aal-europe.eu/stay-up-to-date/calls/call-2020/). Projekt badawczy ma na celu zaangażowanie pacjentów w dostosowanie aplikacji do ich potrzeb, wdrożenie jej i przetestowanie narzędzia w badaniu klinicznym.

Do zgłaszania się zaproszone są centra rehabilitacji z Polski, które prowadzą stacjonarne oddziały rehabilitacji, na których przebywają przede wszystkim pacjenci powyżej 50 roku życia ze schorzeniami krążeniowo – oddechowymi.

Start projektu: początek 2021 roku

Czas trwania projektu: do 9 miesięcy

Możliwość dofinansowania: do 100 000 Euro

Termin zgłaszania się zainteresowanego partnera: do 6 kwietnia 2020 roku

Termin składania wniosków do programu: do 22 maja 2020 roku

Zgłoszenia oraz wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy bezpośrednio do partnera składającego wniosek: José Cerdán de las Heras, PT, doktorant Aarhus University Hospital,  jose@optimov.com.

Informujemy, że Krajowa Izba Fizjoterapeutów nie bierze udziału w procesie rekrutacyjnym partnerów i nie ponosi odpowiedzialności za ich wybór.

Odpowiedź NFZ na pismo KIF w sprawie dostępu do aplikacji eZWM.

W odpowiedzi na pismo KIF dotyczące uzyskiwania dostępu do aplikacji eZWM, która umożliwia wystawianie zleceń na wyroby medyczne w ramach praktyki fizjoterapeutycznej, otrzymaliśmy w dniu 28 lutego 2020 r. odpowiedź prezentującą oficjalne stanowisko NFZ w tej sprawie.

Z pisma wynika, że system informatyczny umożliwia praktykom fizjoterapeutycznym niebędącym świadczeniodawcami dostęp do aplikacji eZWM (ap-zz) po uzyskaniu uprawnień dostępu do Systemu Numerowania Recept (SNRL)/ Portal Personelu na zasadach określonych w zarządzeniu nr 81/2016/ DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie korzystania z Portalu NFZ.

Składając wniosek o dostęp do Portalu Personelu fizjoterapeuta powinien zaznaczyć pole: „Uzyskanie dostępu do Portalu NFZ bez uprawnienia do pobierania numerów recept”. Po uzyskaniu kont dostępowych do Portalu NFZ konieczne jest dodanie uprawnień do pracy w systemie eZWM.

Światowy Dzień Chorób Rzadkich

29 lutego 2020 r. odbywają się obchody Światowego Dnia Chorób Rzadkich. Zgodnie z definicją Unii Europejskiej chorobę uznaje się za rzadką, jeśli dotyka ona nie więcej niż 5 na 10 000 osób. Choroby ultra rzadkie to schorzenia występujące z częstością mniejsza niż 1 na 50 000 osób. W Polsce choroby rzadkie rozpoznano u 2,5 – 3 milionów osób, czyli u 6 – 8% społeczeństwa. Lista chorób rzadkich opublikowana przez Orphanet zawiera kilka tysięcy nazw. Znajdują się wśród nich między innymi wady wrodzone i rozwojowe układu nerwowego, mięśniowego, kostno- stawowego, krążenia, oddechowego, narządów wewnętrznych, narządu wzroku i słuchu, skóry, choroby nerwowo –  mięśniowe, metaboliczne i onkologiczne. Wiele z nich ma podłoże genetyczne.

Rzadkie występowanie choroby zazwyczaj oznacza ograniczoną wiedzę o mechanizmach jej powstania, objawach i leczeniu. I właśnie na ten aspekt wskazują osoby chore i ich rodziny, domagając się wprowadzenia skoordynowanej opieki. W Polsce nie wprowadzono dotychczas Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich, który ułatwia w innych krajach współpracę miedzy pacjentami i specjalistami różnych dziedzin medycyny.

Zaledwie kilka procent chorób rzadkich kwalifikuje się do leczenia farmakologicznego. Ponad 90% osób dotkniętych chorobą rzadką wykazuje deficyty ruchowe i wymaga pomocy w funkcjonowaniu. Priorytetowym wydaje się więc wdrażanie u tych osób wczesnej fizjoterapii, zwłaszcza, że większość chorób rozpoznawana jest w okresie dziecięcym, co niesie ze sobą ryzyko powstania deformacji i wtórnych ograniczeń w codziennej rzeczywistości.

Niewielka liczba doniesień naukowych z zakresu fizjoterapii w chorobach rzadkich wskazuje na to, że temat wymaga zgłębienia i konieczne jest prowadzenie badań naukowych w tej dziedzinie. W ostatnich latach opublikowano przeglądy lub ogólne wytyczne opieki medycznej z uwzględnieniem fizjoterapii dla pacjentów z niektórymi chorobami nerwowo – mięśniowymi, chorobą Huntingtona, ataksją móżdżkową, mukopolisacharydozą, po operacjach guza rdzenia kręgowego. W innych, nielicznych pracach, opisano jedynie objawy, stan funkcjonalny i przebieg leczenia pacjentów z określoną chorobą rzadką.

Ograniczony stan wiedzy o chorobach rzadkich utrudnia prowadzenie leczenia. Jak więc rozpocząć fizjoterapię i kontrolować jej efektywność? Podstawą skutecznej terapii jest jak zwykle wywiad, a następnie dokładne badanie ogólnego stanu funkcjonalnego oraz struktur i funkcji ciała. Fizjoterapeuci mają wiedzę i umiejętności niezbędne do przeprowadzenia takiego badania i terapii.

Dr Agnieszka Stępień
Specjalista fizjoterapii, wykładowca Wydziału Rehabilitacji AWF w Warszawie, prezes Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska, członek Research Committee IPNFA, członek Zespołu Zadaniowego ds. Diagnostyki i Leczenia Zachowawczego w Przebiegu Skoliozy Idiopatycznej przy Komitecie Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN, instruktor IPNFA.

Nie tylko KIF zauważa problemy polskiej fizjoterapii

W barometrze przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2020 roku prognozowany jest deficyt w czterech zawodach w branży medyczno-opiekuńczej – wśród lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarek i położnych oraz opiekunów osoby starszej lub niepełnosprawnej. Rosnące zapotrzebowanie na przedstawicieli wyżej wymienionych zawodów to m.in. efekt procesu szybko starzejącego się społeczeństwa. Zapowiada się kolejny rok, w którym odczuwalne będą braki kadrowe w tych obszarach.

Największe braki personelu zgłaszają szpitale i placówki w małych powiatach, zlokalizowanych w pobliżu większych miast, do których migruje wykwalifikowana kadra, skuszona bardziej atrakcyjnymi zarobkami. Pomimo tego, że oferty pracy w tego typu profesjach rzadko trafiają do powiatowych urzędów pracy, eksperci dostrzegają problemy w rekrutacji kadr. Pracownicy we wskazanych wyżej zawodach często pracują w kilku placówkach równocześnie, zarówno publicznych, jak i prywatnych. W przypadku lekarzy braki odnotowywane są w wielu specjalizacjach. Rośnie zapotrzebowanie na usługi związane fizjoterapią. Osoby w tym zawodzie często decydują się na założenie własnej działalności, bardzo często z uwagi na mało atrakcyjne wynagrodzenia w placówkach publicznych.

Zapoznaj się z pełną wersją raportu - Barometr zawodów 2020

Warsztaty dla fizjoterapeutów z województwa opolskiego

W dniach 12-16 lutego 2020r. członkowie KRF z województwa opolskiego zorganizowali cykl jednodniowych warsztatów. Warsztaty prowadziła dr Anna Riviere, która przyjechała na zaproszenie członka KRF – dr Grzegorza Bilińskiego. Zainteresowanie warsztatami przeszło wszelkie oczekiwania. Bardzo wysoki poziom przekazanej wiedzy teoretycznej połączonej z olbrzymią ilością praktycznych przykładów rozwiązywania problemów funkcjonalnych sprawiły, że uczestnicy warsztatów byli zachwyceni poziomem merytorycznym wydarzenia.

NFZ przypomina: świadczeniobiorca może wpisać się tylko na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy.

Przypominamy, że zgodnie z art. 20 ust. 10 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.) w celu otrzymania danego świadczenia opieki zdrowotnej świadczeniobiorca może wpisać się na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy.

Zgodnie z powyższą zasadą oraz opiniami konsultantów krajowych w dziedzinie rehabilitacji medycznej i fizjoterapii, a także ze stanowiskiem Krajowej Izby Fizjoterapeutów pacjent posiadający jednoczasowo kilka skierowań z różnymi rozpoznaniami powinien odbywać rehabilitację leczniczą stacjonarną, fizjoterapię ambulatoryjną lub domową u jednego świadczeniodawcy, ponieważ świadczenia z zakresu rehabilitacji są świadczeniami kompleksowymi. Świadczeniodawcy realizują zabiegi nie tylko w zakresie wystawionego skierowania, ale z zasady po ocenie klinicznej i funkcjonalnej pacjenta obejmują wszystkie jego dysfunkcje i potrzeby zdrowotne.

Pacjent zgłaszający się ze skierowaniem/skierowaniami na niżej wymienione świadczenia:

  • rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych;
  • rehabilitacja neurologiczna w warunkach stacjonarnych;
  • rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych;
  • rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych;
  • kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa w warunkach stacjonarnych;
  • fizjoterapia ambulatoryjna;
  • fizjoterapia domowa;

może być wpisany na listę oczekujących tylko raz.

Oznacza to, że w udostępnionej przez NFZ aplikacji AP-KOLCE każdy kolejny wpis na listę oczekujących na rehabilitację stacjonarną oraz fizjoterapię ambulatoryjną i domową będzie blokowany. Blokada ta dla rehabilitacji w warunkach stacjonarnych obowiązuje od ubiegłego roku, natomiast dla fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej planowane jest ponowne włączenie z dniem 1 marca 2020 r.

W okresie przejściowym aby umożliwić świadczeniodawcom zaimportowanie plików z listami oczekujących do aplikacji AP-KOLCE w systemie została zdjęta blokada uniemożliwiająca wielokrotne wpisy na rehabilitację stacjonarną oraz fizjoterapię ambulatoryjną i domową. W celu wyeliminowania wielokrotnych wpisów na listy oczekujących NFZ opracował procedurę postępowania z pacjentami powtarzającymi się na listach oczekujących na to samo świadczenie u różnych świadczeniodawców.

Wprowadzenie procedury jest planowane od marca 2020 r. W ramach tej procedury pacjent powinien dokonać wyboru, u którego świadczeniodawcy chce mieć zrealizowane świadczenie, zaś do pozostałych, u których rezygnuje z dalszego oczekiwania wystąpi o skreślenie z listy oczekujących.

Link do powyższego komunikatu na stronie NFZ: nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7589.html