Prezes KRF apeluje do Ministra Zdrowia o włączenie fizjoterapeutów do ministerialnego zespołu doradców.

Minister Zdrowia powołał zespół do spraw opiniowania zmian w ochronie zdrowia. Jego głównym zadaniem jest przygotowanie strategii rozwoju systemu opieki zdrowotnej w Polsce oraz przywrócenie dostępności do usług medycznych takiej, jaka była przed pandemią.

Niestety, w składzie zespołu doradców zabrakło przedstawicieli niektórych kluczowych zawodów medycznych, m.in. fizjoterapeutów czy diagnostów. Brakuje w nim również ekspertów od zarządzania systemem ochrony zdrowia. W związku z tym Maciej Krawczyk – Prezes KRF wystosował pismo, w którym wskazuje na pilną potrzebę poszerzenia składu zespołu powołanego przez ministra m.in. o fizjoterapeutów. Jak stwierdza w liście Prezes KRF: „Cały świat medycyny pracuje razem, a zawody medyczne w naturalny sposób uzupełniają się kompetencjami i dopiero wspólnie tworzą skuteczne terapie”.

Poniżej prezentujemy całe pismo, wysłane dziś do Ministerstwa Zdrowia.

Pismo_MZ_A. Niedzielski_zespol_doradcow MZ_19.09.20

Komunikat dotyczący zmian w zakresie realizacji umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Z dniem 9 września 2020 r. weszło w życie zmiany rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Zasadnicza zmiana odnosi się do wprowadzenia jako strony umów Prezesa NFZ, niemniej z punktu widzenia realizacji umów najważniejsze kwestie dotyczą:

 1. Wprowadzenia możliwości przedłużenia okresu rozliczeniowego określonego w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

W przypadku umów, których okres rozliczeniowy kończy się w 2020 r. świadczeniodawca może złożyć wniosek do Prezesa Funduszu o jego przedłużenie, jednak nie dłużej niż do 30.06.2021r. Warunki przedłużenia określi Prezes Funduszu.

 1. Wprowadzenia możliwości innego ustalenia należności w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, na wniosek świadczeniodawcy, należność dla danego zakresu świadczeń może być ustalona jako iloczyn odwrotności liczby okresów sprawozdawczych w okresie rozliczeniowym i kwoty zobowiązania dla danego zakresu świadczeń (1/12 wartości umowy).

Forma ta ma zastosowanie w przypadku zaprzestania udzielania świadczeń w związku z zakazem wykonywania określonej działalności leczniczej na obszarze czerwonym lub w okresie sprawozdawczym rozpoczynającym się nie później niż w terminie 9 dni od dnia, w którym ten zakaz przestał obowiązywać świadczeniodawcę.

WAŻNE: dotychczasowe rozwiązanie umożliwiające otrzymanie  1/12 wartości umowy (kwoty zobowiązania dla danego zakresu świadczeń), o którym informowaliśmy w komunikatach: https://kif.info.pl/wazny-komunikat-nfz-dla-swiadczeniodawcow-dot-zasad-rozliczania-swiadczen/ oraz https://kif.info.pl/informacje/wazne-zmiany-w-zakresie-owu/ miało charakter czasowy i wygasło z dniem 4 września 2020 r., kiedy to minęło 180 dni od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (zob. również https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7801.html).

OWU rozp. 09.20

Trwa ostatni nabór na studia II stopnia na kierunku fizjoterapia

Uprzejmie informujemy, że w związku z zapisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie (Dz. U. poz. 1861, z późn. zm.), podstawowa jednostka organizacyjna uczelni może prowadzić kształcenie na kierunku fizjoterapia w ramach studiów drugiego stopnia, czyli studiów magisterskich fizjoterapeutów, którzy ukończyli kształcenie na poziomie stopnia pierwszego, czyli posiadających tytuł zawodowy licencjata jedynie do 31 grudnia 2022 roku. Oznacza to, iż ostatni nabór na studia drugiego stopnia może odbyć się w ramach rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021. Po tym terminie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, kształcenie na poziomie studiów magisterskich dla osób posiadających tytuł licencjata nie będzie możliwe a ostatni nabór na studia II stopnia odbędzie się na jesieni 2020 roku. W ramach obecnych przepisów po tym terminie, aby uzupełnić studia licencjackie o wyższy tytuł zawodowy, jedyną drogą będzie podjęcie jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich. Chcemy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że kończy się możliwość uzupełnienia edukacji do poziomu magistra. Wszystkich chętnych informujemy, że liczba miejsc na uczelniach jest ograniczona.

Poniżej przypominamy list Prezesa KRF, który został wysłany do uczelni wyższych w kwietniu 2020 r.

List Prezesa KRF do Uczelni Wyższych

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący prowadzenia listy oczekujących w rodzaju rehabilitacja lecznicza

8 września na stronie Centrali NFZ opublikowany został komunikat, który przypomina o zakazie wpisywania się pacjentów na listę oczekujących na to samo świadczenie więcej niż jeden raz, nawet w sytuacji, gdy pacjent posiada skierowania z różnymi rozpoznaniami.  Co ważne – zasada ta ma zastosowanie dla każdego świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej.

Jak przypomina Centrala NFZ wynika to z:

 • przepisu art. 20 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą o świadczeniach”,
 • kompleksowego (holistycznego) charakteru świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej co oznacza, że powinny odpowiadać aktualnym potrzebom zdrowotnym, a określenie zakresu i sposobu leczenia rehabilitacyjnego czy fizjoterapeutycznego powinno być poprzedzone oceną stanu funkcjonalnego pacjenta.

W związku z powyższym przy planowaniu zabiegów powinny być uwzględniane wszystkie stwierdzone dysfunkcje, a kolejne skierowania nie mogą stanowić podstawy dokonania wpisu na listę oczekujących u innego świadczeniodawcy na fizjoterapię, powinny jednak być uwzględniane przez świadczeniodawcę, u którego pacjent był wpisany na listę oczekujących, przy planowaniu cyklu zabiegów dla danego pacjenta w celu zagwarantowania właściwego skutku terapeutycznego – zarówno jeżeli dotyczą innej części ciała, jak również w przypadku nadania im kryterium pilności.

Takie podejście zapewni właściwą realizację zadań fizjoterapeuty tj. planowania i realizacji planu fizjoterapii, kontroli tego procesu oraz dokonywania oceny skutków terapii.

Link do komunikatu na stronie NFZ: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7806.html

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący prowadzenia listy oczekujących w aplikacji AP-KOLCE w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej

10 sierpnia na stronie NFZ ukazała się komunikat ze wskazówkami, jak prawidłowo prowadzić listy oczekujących w aplikacji AP-KOLCE w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej.

Prowadząc   harmonogramy   przyjęć / listy   oczekujących   na   świadczenia   fizjoterapii    w warunkach ambulatoryjnych i domowych z wykorzystaniem aplikacji AP-KOLCE, świadczeniodawcy powinni postępować w następujący sposób:

 1. Pacjenta, który czeka na wizytę fizjoterapeutyczną:
  • wpisać na listę oczekujących,
  • wyznaczyć mu planowany termin udzielenia świadczenia.
 2. Pacjenta, który skorzystał ze świadczenia:
  • skreślić z listy oczekujących w dniu udzielenia świadczenia,
  • wskazać powód „wykonanie świadczenia przez świadczeniodawcę”.
 3. Pacjenta, który otrzymuje plan leczenia:
  • wpisać do harmonogramu przyjęć z kategorią świadczeniobiorcy „kontynuujący leczenie”,
  • wskazać termin początku udzielania świadczenia (termin pierwszego zabiegu).
 4. W ostatnim dniu zabiegowym:
  • wpisać datę zakończenia świadczenia,
  • skreślić pacjenta z harmonogramu przyjęć, z powodu wykonania świadczenia.

Link do komunikatu na stronie NFZ: www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7785.html