PL

Zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej

28 lutego 2017 roku Krajowa Rada Fizjoterapeutów podjęła uchwałę nr 13/1KRF/2017 w sprawie wysokości składki członkowskiej i szczegółowych zasad jej opłacania.

Ponadto Krajowa Rada Fizjoterapeutów podjęła decyzję o całkowitym zwolnieniu z obowiązku opłacania składki członkowskiej, fizjoterapeutów, którzy:

  1. są zarejestrowani w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotni – o zwolnieniu decyduje przedłożenie odpowiedniego dokumentu z powiatowym urzędu pracy;
  2. są studentami studiów II lub III stopnia i – co istotne – nie wykonują w czasie swej nauki zawodu fizjoterapeuty;
  3. przebywają stale za granicą i nie wykonują zawodu fizjoterapeuty w Polsce – wykonywanie zawodu fizjoterapeuty zagranicą nie powoduje bowiem obowiązku opłacania składki;
  4. korzystają z urlopu wychowawczego, macierzyńskiego lub rodzicielskiego i nie wykonują w tym czasie zawodu fizjoterapeuty;

Krajowa Rada Fizjoterapeutów uchwaliła również całkowite zwolnienie z opłacania składki członkowskiej dla emerytów, rencistów lub pobierających świadczenie przedemerytalne, jeśli nie wykonują oni zawodu fizjoterapeuty; jeśli zaś emeryt lub rencista wykonuje zawód fizjoterapeuty, wtedy przysługuje mu zniżka w wysokości połowy składki miesięcznej.

Uchwała nadaje również prawo Prezydium Krajowej Rady Fizjoterapeutów do zwolnienia fizjoterapeuty na czas określony z obowiązku opłacania składki członkowskiej, jeżeli jest to uzasadnione jego trudną sytuacją materialną lub innymi ważnymi okolicznościami o charakterze losowym.  Decyzję tę Prezydium podejmuje na pisemny wniosek fizjoterapeuty.

Wszystkie wnioski, dotyczące zwolnienia z obowiązku opłacania składki lub jej obniżenia należy sporządzić zgodnie z wymogami, określonymi w Uchwale i składać pisemnie na adres:

Biuro Krajowej Izby Fizjoterapeutów
Plac Stanisława Małachowskiego 2
00-066 Warszawa

uchwała NR 13_I_KRF_2017