PL

Zespół Tematyczny do spraw Współpracy Międzynarodowej

Przyznawanie środków na dofinansowanie wyjazdu do ośrodka zagranicznego ze środków KIF

Krajowa Izba Fizjoterapeutów wraz z Zespołem ds. Współpracy Międzynarodowej przedstawiają zasady przyznawania dofinansowania wyjazdu do ośrodka zagranicznego.

Założeniem programu „Fizjoterapia bez granic – w drodze do innowacji”  jest wsparcie finansowe wyjazdów fizjoterapeutów do ośrodków zagranicznych w krajach UE i państw członkowskich EFTA w celu prezentacji innowacyjnych podejść terapeutycznych, diagnostycznych i badawczych oraz promocji fizjoterapii na arenie międzynarodowej.

Fizjoterapeuta aplikujący o dofinansowanie musi spełnić kryteria formalne m.in. posiadać PWZFz, mieć opłacone składki członkowskie, nie może mieć żadnych negatywnych wpisów do ewidencji zawodowej. Ponadto oceniana jest znajomość języka obcego oraz aktywność zawodowa i naukowa, jak m.in. uczestnictwo w konferencjach, publikacje w recenzowanych czasopismach i doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych. Projekt, który kandydat zamierza realizować w zagranicznym ośrodku powinien być innowacyjny i z wyraźnie określonymi celami.

Osoba zainteresowana wyjazdem w ramach programu zobowiązana jest do przedłożenia w biurze KIF, nie później niż 5. dnia miesiąca rozpoczynającego kwartał, wniosku aplikacyjnego wraz ze stosownymi załącznikami.

Wniosek podlega weryfikacji i ocenie, a następnie podejmowana jest decyzja o zakwalifikowaniu bądź odmowie zakwalifikowania fizjoterapeuty do programu.

Długość pobytu uczestnika w ośrodku przyjmującym, na które przyznawane jest dofinansowanie wynosi od dwóch do pięciu następujących po sobie dni, a podczas pobytu w ośrodku, fizjoterapeuta zobowiązany jest do przeprowadzenia co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych, klinicznych lub szkoleniowych.

Wszystkie kryteria uczestnictwa w programie oraz szczegółowe zasady finansowania określa regulamin programu „Fizjoterapia bez granic – w drodze do innowacji”, stanowiący załącznik do uchwały Krajowej Rady Fizjoterapeutów 490/II KRF.

Wnioski o przyznanie środków finansowych z budżetu KIF na dofinansowanie wyjazdu do ośrodka zagranicznego należy składać:

 • w postaci elektronicznej, na adres: [email protected] oraz
 • w formie tradycyjnej, przesyłając wniosek z dopiskiem „wniosek Zespół ds. Współpracy Międzynarodowej” pod adres:

Krajowa Izba Fizjoterapeutów
Al. Jerozolimskie 93
02-001 Warszawa

Załączniki:

uchwała


wniosek aplikacyjny


list ośrodka goszczącego

Zadania zespołu tematycznego do spraw Współpracy Międzynarodowej:

 • reprezentowanie KIF za granicą;
 • współpraca z organami decyzyjnymi związanymi z sektorem usług fizjoterapeutycznych na arenie międzynarodowej (Stowarzyszenia, Izby, Organizacje, Ministerstwa, WHO);
 • obserwacja i analiza zmian zachodzących na rynku zawodowym na arenie międzynarodowej;
 • wsparcie merytoryczne, organizacyjne i finansowe dla członków KIF w czynnym udziale w badaniach międzynarodowych, konferencjach, publikacjach;
 • tworzenie bazy instytucji chętnych do współpracy; kalendarza wydarzeń międzynarodowych dotyczących zawodu fizjoterapeuty;
 • czynny udział w tworzeniu standardów, opracowań zmierzających do unifikacji zawodu w regionie europejskim;
 • uczestnictwo w kluczowych przedsięwzięciach, badaniach, grupach eksperckich, tworzonych przy współpracy World Physiotherapy, WHO, NHS;
 • podejmowanie współpracy i wymiana doświadczeń z innymi zawodowymi medycznymi z zagranicy;
 • organizacja lokalnych eventów zawodowych przy udziale gości zagranicznych.

Skład zespołu tematycznego:

Weronika Krzepkowska – Przewodnicząca
Marek Wolski
Aleksandra Krzywonos
Sebastian Rutkowski
Mateusz Romanowski KRF
Magdalena Hagner – Derengowska
Piotr Rodak
Aleksandra Kucińska

Sprawozdanie Zespołu Tematycznego z dotychczasowej działalności:

Pobierz: Sprawozdanie-roczne-ZT.ds-WM_2023