PL

Zespół Tematyczny do spraw Medycyny Fizykalnej i Balneoklimatologii oraz Fizjoterapii Uzdrowiskowej

Zespół zajmuje się wprowadzaniem standardów fizjoterapeutycznych w lecznictwie uzdrowiskowym, opracowaniem wytycznych w różnych działach fizjoterapii uzdrowiskowej.

Cele zespołu:

  1. Czynny udział przedstawicieli zespołu jako reprezentantów środowiska i KIF w toczących się pracach nad reformą lecznictwa uzdrowiskowego
  2. Opiniowanie oraz proponowanie rozwiązań dotyczących aktów prawnych, związanych z tym obszarem, jak również wypracowanych i opublikowanych do konsultacji społecznych przez Ministerstwo Zdrowia lub NFZ.
  3. Ścisła współpraca z konsultantami krajowymi i wojewódzkimi ds. balneologii i medycyny fizykalnej, ds. rehabilitacji medycznej, ds. fizjoterapii w celu wypracowania najbardziej optymalnych rozwiązań w obszarze lecznictwa uzdrowiskowego
  4. Umocowanie roli fizjoterapeuty jako członka zespołu prowadzącego kompleksową rehabilitację w ramach lecznictwa uzdrowiskowego. Dopasowanie aktów prawnych do Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, wpływ na racjonalizację zatrudnienia personelu fizjoterapeutycznego, adekwatnie do potrzeb zdrowotnych pacjentów realizujących świadczenia w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, co w konsekwencji wpłynie na polepszenie jakości opieki medycznej.
  5. Wypracowanie standardów wykonywania zabiegów z zakresu medycyny fizykalnej, balneoklimatologii i hydroterapii.
  6. Wypracowywanie przy współpracy z innymi zespołami standardów kształcenia w zakresie medycyny fizykalnej.

Skład zespołu tematycznego:

Ewa Rybicka – Przewodnicząca
Beata Zdrodowska
Agnieszka Filipowicz
Renata Archacka
Jacek Hyży
Michał Dylewski
Katarzyna Wiśniewska
Agata Słowik – Sekretarz
Barbara Goraj – Szczypiorowska
Renata Skalska  – Izdebska
Dariusz Fielek

Poprzedni skład Zespołu

Sprawozdanie Zespołu Tematycznego z dotychczasowej działalności:

Pobierz: Sprawozdanie ZT_2023 ZTMFiB