PL

Wrześniowe posiedzenie Krajowej Rady Fizjoterapeutów

Wrześniowe posiedzenie Krajowej Rady Fizjoterapeutów

Podczas XII posiedzenia Krajowa Rada Fizjoterapeutów podjęła wszystkie procedowane uchwały, nie było uwag do realizacji tegorocznego budżetu, jak też bez zastrzeżeń zatwierdzono sprawozdanie dot. realizacji projektu “FIZJO-LEARNING” oraz plan. Po merytorycznej dyskusji przyjęto wytyczne do udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii i ich opisywania w dokumentacji medycznej, zdecydowano także o dalszym rozwoju aplikacji FINEZJO. Przyjęto stanowisko dot. czasu trwania wizyty fizjoterapeutycznej.  

Obrady przebiegały sprawnie, w spokojnej atmosferze. Część tematów nie wymagała dyskusji, pozostałym towarzyszyła wymiana merytorycznych argumentów, dzielono się wątpliwościami, uściślano poszczególne zagadnienia.  

Podjęto 333 uchwały w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty, 3 uchwały z odmową, jedną dotyczącą umorzenia postępowania w sprawie przyznania PWZFz. Podjęto 54 uchwały o wykreśleniu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, jedną w sprawie umorzenia postępowania wykreślenia z rejestru tych podmiotów. Przedstawiono informację z przyjęcia w trybie obiegowym uchwał w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Wprowadzono organizacyjne i techniczne zmiany do Regulaminu Krajowej Rady Fizjoterapeutów.  

Członkom KRF zaprezentowano statystyki dot. projektu ,,FIZJO-LEARNING – większe kompetencje fizjoterapeutów w pracy z pacjentem chorującym na choroby zakaźne, w tym COVID-19”. Nie zgłoszono żadnych uwag zarówno do sprawozdania z realizacji projektu za okres do 15 sierpnia, jak również planu realizacji do 31 grudnia.  

Nie było uwag także do przedstawionej informacji z realizacji budżetu za siedem miesięcy 2023 roku. W temacie nie podejmowano dyskusji.  

Dyskutowano natomiast o szczegółach związanych z wytycznymi do udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii i ich opisywania w dokumentacji medycznej. Cel uchwały to aktualizacja wytycznych względem nowych przepisów (m.in. dot. ICF i dokumentacji) oraz połączenie wytycznych dla dzieci i dorosłych w jeden dokument. Po wymianie wielu spostrzeżeń oraz wypowiedziach odnoszących się do wymogów prawnych wobec fizjoterapeutów, uchwała o wytycznych została przegłosowana.  

W przyjętym stanowisku dotyczącym czasu trwania wizyty fizjoterapeutycznej za zasadne uznano nienarzucanie ram czasowych.  

Opowiedziano się za ustanowieniem honorowego wyróżnienia „Za zasługi dla fizjoterapii w Polsce”.  

Podczas posiedzenia odnoszono się do przeprowadzonej przez KIF analizy rynku narzędzi dla fizjoterapeutów do prowadzenia dokumentacji medycznej. Dyskutowano o optymalizacji aplikacji FINEZJO i różnych wariantach jej funkcjonowania. Przyjęta uchwała oznacza ogólną decyzję kierunkową co do samego rozwijania aplikacji. Szczegółowe założenia i działania będą w przyszłości wymagały kolejnych, odrębnych decyzji KRF.  

Wśród ostatnich punktów porządku obrad znalazły się: rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania ze składu Krajowego Zespołu Kontrolerów oraz rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wydanie duplikatu dokumentu wystawionego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów. Uchwały te zostały przyjęte.  

W sprawach różnych podziękowano koordynatorom, członkom KRF, fizjoterapeutom i pracownikom KIF za organizację obchodów Światowego Dnia Fizjoterapii oraz za zaangażowanie w zainaugurowaną kampanię społeczną “Popraw jakość życia” pod hasłem “Fizjoterapia – samo się nie zrobi”. Radzie przedstawione zostały szczegóły dotyczące konferencji prasowej, idei kampanii, działań informacyjnych, promocyjnych, zakresu współpracy. Zachęcono wszystkich członków rady do aktywności w promocji fizjoterapii w ramach kampanii – przygotowano dla wszystkich plakaty i ulotki. Rozmawiano także o celach Interdyscyplinarnej Rady Ekspertów KRF i wykorzystywanych sposobach dotarcia do jak największej liczby grup społecznych (w tym pacjentów, decydentów, organizatorów systemu) z przekazem kampanii.  

Również w sprawach różnych mowa była o propozycji możliwości korzystania przez fizjoterapeutów na preferencyjnych warunkach z usług księgowych. Przedstawiono ponadto plan na sprzęt zakupiony na potrzeby projektu “FIZJO-LEARNING” po zrealizowaniu projektu. Poza kwestiami organizacyjnymi poruszono m.in. temat przekazanych do Ministerstwa Zdrowia uwag do projektu rozporządzenia dot. świadczeń gwarantowanych. Ponadto poruszono wątki balneologii, ubezpieczenia OC, jak też jednej z wymiany zdań między członkami KRF w czasie poprzedniego posiedzenia. W nawiązaniu do poprzedniego posiedzenia ponownie wybrzmiały słowa o konieczności dobrej współpracy w ramach samorządu. 

Kolejne stacjonarne obrady zaplanowane zostały 14 listopada. Głosowanie w trybie obiegowym (w zakresie przyznania praw wykonywania zawodu) odbędzie się 17 października.