PL

Ważny komunikat KIF w sprawie PEF

Ustawa znosząca Państwowy Egzamin Fizjoterapeutyczny (PEF) została podpisana przez Prezydenta 15 sierpnia 2022 roku, natomiast wchodzi w życie 14 dni po dniu jej publikacji w Dzienniku Ustaw. W związku z tym, że w momencie tworzenia niniejszego komunikatu tj. 17 sierpnia do godziny 13.00, ustawa nie została jeszcze ogłoszona w Dzienniku Ustaw – nie mamy możliwości przewidzenia daty wejścia w życie przepisów o PEF. Tym samym uzyskanie prawa wykonywania zawodu (PWZFz) jeszcze w sierpniu nie będzie możliwe z przyczyn formalnych i niezależnych od KIF. 

Oto jak wyglądają kolejne kroki w tym procesie:

  • w tym momencie oczekujemy na publikację ustawy w Dzienniku Ustaw,
  • po publikacji w Dzienniku Ustaw potrzebne jest 14 dni, aby ustawa weszła w życie,
  • po wejściu w życie ustawy, KRF musi podjąć uchwałę w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty,
  • następnie rozpoczyna się procedura wydawania praw wykonywania zawodu.

W związku z tym już teraz prosimy o składanie dokumentów celem szybszej weryfikacji. Przypominamy, że JEDYNYM dokumentem potwierdzającym posiadane wykształcenie (dyplom technika, licencjata, magistra, specjalizacji) jest notarialnie potwierdzona kopia (za zgodność z oryginałem) lub odpis lub oryginał dyplomu. Kopia poświadczona notarialnie może dotyczyć zarówno oryginału jak i odpisu dyplomu. Osoby nieposiadające dyplomów określonych w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty nie mogą uzyskać PWZFz. Z uwagi na powyższe informujemy, że dokument inny niż dyplom nie będzie rozpatrywany.

W obecnym stanie prawnym w przypadku rozpoczęcia po dniu 1 października 2017 r. jednolitych 5-letnich studiów wyższych w zakresie fizjoterapii i uzyskania tytułu zawodowego magistra, do dyplomu należy dołączyć świadectwo złożenia PEF. W obecnej sytuacji, z powodów opisanych powyżej, brak przedłożenia wyżej wymienionego dokumentu dotyczącego PEF stanowi brak formalny skutkujący niemożnością pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Dlatego prosimy o dołączenie do dokumentów oświadczenia o wydłużeniu terminu na uzupełnienie braków formalnych do momentu zakończenia prac legislacyjnych. 

Oto wzór takiego oświadczenia:

Data

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu na uzupełnienie braków formalnych we wniosku o przyznanie PWZFz do momentu zakończenia procesu legislacyjnego.

Imię i nazwisko / Podpis

Mając na względzie dobro tegorocznych absolwentów kierunku fizjoterapia, KIF planowała zorganizowanie w dniu 26 sierpnia dodatkowego posiedzenia Krajowej Rady Fizjoterapeutów (w trybie obiegowym, czyli zdalnie). To umożliwiłoby przyznanie PWZFz absolwentom, którzy dostarczyliby do KIF komplet wymaganych dokumentów. Jednak brak publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw oraz 14-dniowy termin wejścia w życie sprawia, że nadanie praw wykonywania zawodu musi zostać wstępnie przeniesione na 14 września.
Informujemy, że przed posiedzeniem KRF w dniu 14 września rozpatrzymy wnioski, które wpłyną do Izby do dnia 7 września 2022 r.
Trzeba też podkreślić, że aby termin 14 września został utrzymany, ustawa musi zostać ogłoszona w Dzienniku Ustaw nie później niż do 30 sierpnia. Wierzymy, że tak się stanie, ale zaznaczmy też, że proces publikacji jest całkowicie niezależny od KIF.