PL

Ważna zmiana w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, dotycząca świadczeń fizjoterapeutycznych

Istotna zmiana w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Począwszy od dnia 1 sierpnia br. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  (Dz. U. poz. 1335), każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, kierując świadczeniobiorcę do dalszego leczenia (w tym również świadczeń fizjoterapeutycznych), dołącza do skierowania:

  1. kopię wyników badań diagnostycznych i przeprowadzonych konsultacji, będące w jego posiadaniu, umożliwiające lekarzowi ubezpieczenia zdrowotnego lub felczerowi ubezpieczenia zdrowotnego kierującemu postawienie wstępnego rozpoznania stanowiącego przyczynę skierowania;
  2. istotne informacje o dotychczasowym leczeniu specjalistycznym lub szpitalnym oraz zastosowanym leczeniu.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej