PL

Stanowisko KRF w sprawie wdrożenia klasyfikacji ICF w rehabilitacji leczniczej

W związku z opublikowaniem, w dniu 9 sierpnia br., na stronie internetowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, komunikatu, z którego wynika, że począwszy od dnia 1 września br. na wszystkich świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju rehabilitacja lecznicza nałożony zostaje obowiązek sprawozdawania wyników oceny funkcjonalnej świadczeniobiorców, Krajowa Rada Fizjoterapeutów pomimo, że popiera kierunek planowanego dostosowania systemu informatycznego, jednak nie popiera ich wdrożenia w tak krótkim terminie.

Niezrozumiałe jest bowiem, że planowane rozwiązania w żadnym zakresie nie były konsultowane z samorządem zawodowym fizjoterapeutów, tym bardziej, że obowiązkiem nowej formy sprawozdawczości objęci zostaną świadczeniodawcy realizujący świadczenia we wszystkich zakresach w rodzaju rehabilitacja lecznicza, w tym również fizjoterapeuci.

Należy w tym miejscu, zwrócić uwagę na to, że klasyfikacja ICF dostarcza wzorce, które pozwalają na kodowanie zakresu informacji o stanie zdrowia dotyczące między innymi funkcjonowania i niepełnosprawności, co umożliwia przekazywanie informacji o ograniczeniach na poziomie funkcjonowania.

W opinii Krajowej Rady Fizjoterapeutów samo kodowanie ICF pozwala na przekazanie informacji o tym jakie aktywności zostały ograniczone w wyniku przebiegu choroby, ale dla dokładnej oceny efektów terapii wymagane jest dodatkowo precyzyjne określenie i udokumentowanie stopnia ich ograniczenia, według wytycznych Krajowej Rady Fizjoterapeutów.

Dopiero tak przygotowane wdrożenie klasyfikacji pozwoli na miarodajne określenie efektów działań rehabilitacyjnych oraz ocenę założonych celów i zadań. Co w następnym etapie pozwoli przeprowadzić analizę skuteczności zastosowanego leczenia i opisanie ich językiem uniwersalnym na podstawie danych przekazanych przez świadczeniodawców do systemu.

A zatem, w opinii Krajowej Rady Fizjoterapeutów, nie jest możliwe wprowadzenie powyższych rozwiązań począwszy od dnia 1 września br., z uwagi na czas niezbędny do właściwego wdrożenia jakże ważnych rozwiązań systemowych.

Należy w tym miejscu podkreślić, że w związku z opublikowanym komunikatem, Krajowa Izba Fizjoterapeutów wystąpiła do Prezesa NFZ o zajęcie stanowiska, jednak do dnia dzisiejszego takiego nie uzyskano.

Komunikat Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9.08.2019 r. dla świadczeniodawców