PL

Spotkanie z Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia

30 sierpnia 2017 roku z inicjatywy Prezydium KRF odbyło się spotkanie Prezesa NFZ Pana Andrzeja Jacyny z członkami Prezydium KRF.

NFZ był podczas spotkania reprezentowany przez: Andrzeja Jacynę Prezesa NFZ, Leszka Szalak Dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ oraz Dorotę Mańkowską z Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ..
Krajowa Izbę Fizjoterapeutów podczas spotkania reprezentowali: Maciej Krawczyk Prezes KRF oraz Wiceprezesi KRF Tomasz Niewiadomski i Ernest Wiśniewski.
Prezydium KRF przedstawiło zakres prac, zrealizowanych w ramach dotychczasowej działalności, a mających na celu poprawę dostępności do świadczeń gwarantowanych oraz określenia zasad kontraktowania usług fizjoterapeutycznych.

Mając na uwadze niepokojące sygnały docierające do Krajowej Izby Fizjoterapeutów poruszono również następujące kwestie:
• podziału środków w trakcie negocjacji świadczeniodawców z wojewódzkimi oddziałami NFZ (przedstawiciele NFZ poinformowali, że zostały wszczęte procedury wyjaśniające).
• koincydencji pracy personelu między poszczególnymi oddziałami (Dyrektor Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ zadeklarował, że będzie to kwestia omawiana na spotkaniu Prezesa NFZ z Dyrektorami oddziałów z uwagi na przedstawianie fikcji w celu spełnienia wymagań dodatkowo ocenianych).
• skierowań na zabiegi fizjoterapeutyczne wykonywane w trybie ambulatoryjnym i domowym. Zaproponowana zmiana ma poprawić dostępność do świadczeń i zmniejszyć kolejki oczekujących. Prezydium KRF wnioskowało o wymóg wykonywania wszystkich zabiegów na podstawie skierowania w jednym ciągu terapeutycznym, ponieważ nie ma możliwości prawidłowego leczenia pacjentów, jeśli zabiegi wykonywane są w odstępie kilku tygodni, co jest bardzo powszechne.
• braku zmiany w zarządzeniu w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach: rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci ze śpiączką, tak jak dokonano w przypadku innych rodzajów świadczeń (AOS, LSZ). Zgodnie z założeniami zmiany zapisów mają na celu uwzględnić zmiany kosztów pracy wynikające z realizacji przepisów ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1265) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz. U. poz. 1456).

Ponadto Prezydium KRF omówiło prace, wykonane we współpracy z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, oraz założenia, jakimi kieruje się podczas opracowywania procedur, co jest niezbędne w systemie usług refundowanych ze środków publicznych. Prezydium KRF złożyło propozycję współpracy z NFZ oraz poprosiło o pomoc w ujednoliceniu nowych przepisów dotyczących usług refundowanych w rehabilitacji.

Prezes NFZ zaproponował utworzenie zespołu interdyscyplinarnego powoływanego przez Ministra Zdrowia, którego zadaniem będzie przygotowanie standardów fizjoterapeutycznych w usługach refundowanych.

Spotkanie zakończyło się deklaracją poparcia wniosków przedstawionych przez Prezydium KRF oraz dalszej współpracy.