PL

Rok ustawy o zawodzie fizjoterapeuty!

Pierwsze urodziny

Dokładnie rok temu, tj. 31 maja 2016 roku weszła w życie Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty. Ustawa została uchwalona przez Sejm RP w dniu 25 września 2015 roku, 1 października 2015 zaakceptowana przez Senat RP i następnie podpisana przez Prezydenta RP w dniu
26 października 2015.

Ten dokument jest ukoronowaniem wieloletniej walki polskich fizjoterapeutów o samorząd zawodowy i uznanie tej profesji jako medycznego zawodu zaufania publicznego. Z uchwaleniem ustawy, a następnie jej wejściem w życie środowisko fizjoterapeutów wiąże wiele nadziei  i oczekiwań. Dzisiaj, rok od wejścia w życie ustawy zbudowaliśmy solidne fundamenty do dalszego rozwoju. Trzeba jednak podkreślać, że wciąż jesteśmy na początku drogi, której celem jest zbudowanie silnego samorządu. Cel możemy osiągnąć dzięki wsparciu i działaniu całego środowiska.

Po pierwsze KIF

Na 28 czerwca 2016 roku Konstanty Radziwiłł Minister Zdrowia, realizując zapisy Ustawy, zwołał pierwsze posiedzenie Komitetu Organizacyjnego Samorządu Fizjoterapeutów (KOSF). Początkowo powołanych do prac w KOSF było 20 osób, a następnie skład został przez ministra poszerzony do 28 osób . Obradom KOSF przewodniczył pan Dariusz Dziadzio. KOSF opracował ramy organizacyjne dzięki, którym odbyły się pierwsze wybory do samorządu fizjoterapeutów.

5 listopada 2016 roku – to data wyborów regionalnych podczas, których fizjoterapeuci wybrali 337 delegatów na Pierwszy Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów.

W dniach 28-29 grudnia 2016 w Warszawie odbył się zwołany przez Ministra Zdrowia I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów.

Na Zjazd przyjechało ponad 95 procent uprawnionych do głosowania delegatów. Podczas dwóch dni obrad Zjazdu, delegaci wybrali prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów w osobie dra hab. n. med. Macieja Krawczyka, którego kontrkandydatem był dotychczasowy przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Samorząd Fizjoterapeutów Dariusz Dziadzio. Wynik tajnego głosowania potwierdził, że prof. Maciej Krawczyk cieszy się największym zaufaniem polskich fizjoterapeutów.

Poza prezesem, delegaci wybrali 64-osobową Krajową Radę Fizjoterapeutów, w skład której weszło po czterech kandydatów z każdego województwa. Podczas Zjazdu wybrano również pozostałe organy Krajowej Izby Fizjoterapeutów: Komisję Rewizyjną, Sąd Dyscyplinarny, Wyższy Sąd Dyscyplinarny oraz Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wraz z jego dwoma Zastępcami.

Jedną z istotnych uchwał, jakie podjął I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów było przyjęcie „Zasad etyki zawodowej fizjoterapeuty”. Ten ważny dokument, który jest swoistym kodeksem etycznym fizjoterapeuty, składa się z dziesięciu punktów, nad którymi pracowała specjalnie utworzona komisja ds. etyki.

Już 10 stycznia 2017 odbyło się pierwsze posiedzenie 64-osobowej Krajowej Rady Fizjoterapeutów, podczas którego powołano 5-ciu wiceprezesów powierzając im koordynowanie działania i rozwoju Izby w szczegółowo zakreślonych zakresach tematycznych, takich jak: edukacja, promocja, rozwój, rejestr, współpraca międzynarodowa i wiele innych.

27 stycznia br. pod adresem www.kif.info.pl ruszyła oficjalna strona internetowa Krajowej Izby Fizjoterapeutów, która ma na celu publikowanie bieżących informacji, dotyczących środowiska zawodowego polskich fizjoterapeutów, uchwał KRF, obwieszczeń i zarządzeń. Integralną częścią strony jest uruchomiony w 100 dni od powstania KIF – Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów.

Praktyczne działania Krajowej Rady Fizjoterapeutów oraz Prezydium rozpoczęły się w pierwszych dniach lutego 2017, czyli zaledwie 4 miesiące temu. Przez ten czas aktywnie realizowane są zadania Izby.

Najważniejszym działaniem aktualnie realizowanym przez Izbę, a które wprost wynika z Ustawy, jest powstanie Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów, do którego wpisywani są fizjoterapeuci, którzy wystąpili do KIF o Prawo Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty (PWZFz). Izba uruchomiła Rejestr i na bieżąco rozpatruje napływające od fizjoterapeutów wnioski. Po początkowo dość trudnej i bardzo wnikliwej weryfikacji, 28 marca 2016 na IV Posiedzeniu KRF uchwalono i przyznano pierwsze PWZFz dla 313 fizjoterapeutów z całej Polski, a na dzień dzisiejszy prawo to przyznano już 3494 fizjoterapeutom.

Fizjoterapeuta to brzmi godnie

Misją Izby jest edukacja społeczeństwa polskiego oraz środowiska medycznego co do możliwości jakie niesie dla leczenia i profilaktyki  fizjoterapia. Misją jest także stała edukacja  środowiska fizjoterapeutów polskich, zarówno w aspekcie informowania o bieżących działaniach i wymogach wynikających ze zmian aktów prawnych, jak i dbałości o podnoszenie kwalifikacji przez fizjoterapeutów. Od lutego br. przedstawiciele KRF oraz Prezydium KRF uczestniczyli w ok. 100 spotkaniach informacyjnych na terenie niemal całej Polski, podczas których informowali o aktywności Izby i wymogach wprowadzonych przez Ustawę. Wkrótce KRF planuje uruchomić cykl bezpłatnych szkoleń online (webinaria), które będą dostępne dla już zarejestrowanych członków Izby.

W ramach Krajowej Izby Fizjoterapeutów powołane zostały również tematyczne zespoły eksperckie, które skupiają się m.in. na analizie obowiązujących aktów prawnych pod kontem ich zgodności z Ustawą o zawodzie fizjoterapeuty. Wnioski z analiz są zgłaszane w formie uwag oraz opinii do projektów rozporządzeń MZ, zarządzeń Prezesa NFZ, projektów ustaw, itd.

Członkowie Prezydium KRF na bieżąco spotykają się z przedstawicielami instytucji, które mają wpływ na funkcjonowanie i wykonywanie zawodu fizjoterapeuty. W ostatnich dniach uczestniczyli między innymi w spotkaniach z przedstawicielami ZUS, AOTM i PEFRON.

Prezydium KRF oraz członkowie KRF realizując zadania i podejmując aktywności kierują się dobrem środowiska i fizjoterapeutów. Przyglądając się innym samorządom zawodów medycznych widzimy jak wiele jeszcze mamy do zrobienia: zarówno jako Izba, jak i środowisko. Mamy jednak świadomość, że inne Izby istnieją wiele lat, a my dopiero kilka miesięcy.

Zachęcamy Państwa do aktywnych działań w KIF i wspierania rozwoju naszej grupy zawodowej.