PL

Podsumowanie grudniowego posiedzenia KRF

Podsumowanie grudniowego posiedzenia KRF 

Krajowa Rada Fizjoterapeutów przyjęła budżet na 2024 rok. Podczas XIV posiedzenia KRF II kadencji, 14 grudnia, podjęto 306 uchwał w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty, 50 uchwał o wykreśleniu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, uchwałę dot. programu „Fizjoterapia bez granic – w drodze do innowacji”. W porządku obrad znalazły się także rekomendacje dot. organizowanego w czerwcu II Kongresu KIF.

Budżet KIF, po dyskusjach, przyjęto w zaproponowanym kształcie zdecydowaną większością głosów. Projekt zakłada realizację działań i wydarzeń strategicznych dla samorządu – zgodnie z wytycznymi przyjętymi podczas II Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów – zadania administracyjne, organizacyjne, wsparcie dla inicjatyw w regionach.

Z aprobatą KRF spotkał się program „Fizjoterapia bez granic – w drodze do innowacji”, którego celem jest ufundowanie fizjoterapeutom stypendiów umożliwiających wyjazdy do zagranicznych ośrodków klinicznych lub badawczych, by mogli prezentować tam autorskie, innowacyjne metody terapeutyczne, diagnostyczne i badawcze. O szczegółach programu poinformujemy wkrótce, w oddzielnym komunikacie.

Negatywnie odniesiono się natomiast do pomysłu sfinansowania udziału członków KRF w II Kongresie KIF – członkowie rady będą mogli uczestniczyć w kongresie na takich samych zasadach jak inni fizjoterapeuci.

W sprawach różnych pojawił się wniosek przewodniczącej Krajowego Zespołu Kontrolerów o sfinansowanie 2-dniowego posiedzenia zespołu w ramach II Kongresu KIF. Rada była przeciwna, uznała, że podobnie jak w przypadku członków KRF, członkowie KZK powinni uczestniczyć w II Kongresie na zasadach obowiązujących wszystkich fizjoterapeutów.