PL

Podsumowanie działań Zespołu ekspertów ds. fizjoterapii refundowanej

W marcu i kwietniu br. siedmiokrotnie obradował Zespół ekspertów ds. fizjoterapii refundowanej. Duża liczba posiedzeń wynikała z pilnej konieczności zgłoszenia wniosków o zmiany w obowiązujących przepisach prawa, dotyczących realizacji świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza w oparciu, o które ogłoszono postępowania konkursowe w przedmiotowym rodzaju świadczeń.

Przyjętym priorytetem w działalności Zespołu jest zwrócenie uwagi prawodawcy na konieczność dostosowania obowiązujących aktów prawnych do ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Zespół zaniepokojony obecnym kształtem prawnym wskazał w pierwszej kolejności przepisy, które budziły największe wątpliwości i dotyczyły bezpośrednio toczących się postępowań konkursowych.

Pierwsze uwagi i postulaty zgłoszone za pośrednictwem Prezydium KRF, dotyczące  zmiany zapisów rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie rehabilitacja lecznicza, dotyczące dwóch zakresów świadczeń tj. fizjoterapia ambulatoryjna oraz fizjoterapia domowa zostały już zrealizowane: odwołano postępowania konkursowe, a propozycje KRF uwzględniono w nowym rozporządzeniu MZ.

Zespół zgłosił także szereg uwag do projektu Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajachrehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką. Wśród nich znalazły się m.in. propozycje:

  • usunięcia z katalogu procedur ICD-9 w odniesieniu, do których nie ma dowodów na skuteczność jako metod terapii w leczeniu niefarmakologicznym układu narządu ruchu (np.93.3941 Pileloterapia – naświetlanie światłem spolaryzowanym),
  • wykreślenia procedur w odniesieniu do poszczególnych grup JGP z uwagi na stan pacjenta kwalifikowanego, które według opisanych zasad nie znajdują zastosowania (93.3103 zbiorowe ćwiczenia w basenie, 93.1910 ćwiczenia ogólnousprawniające grupowe),
  • uzupełnienia załącznika nr 3b o dodatkowe kody ICD-10.  Powyższa propozycja zmiany ma na celu umożliwić pacjentom po incydentach neurologicznych skorzystanie z leczenia w zakresie rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych,
  • uzupełnienia katalogu procedur medycznych zabiegowych w grupie ROO (załącznik nr 3a) o procedury zabiegowe w zakresie układu nerwowego,
  • zmianę brzemienia warunków określonych w załączniku nr 3 dla grup ROO i ROZ o dopisanie zapisu „nie dotyczy rehabilitacji osób, które odbyły rehabilitację neurologiczną RNM, RNR, RNO, RNP”.

We współpracy z  Zespołem ekspertów ds. edukacji przeddyplomowej oraz z Zespołem ds. Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego zgłoszono uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, dotyczące uzupełnienia wykazu osób uprawnionych do wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne o:

  • magistra fizjoterapii w odniesieniu do wyrobów produkowanych seryjnie;
  • fizjoterapeutów, którzy uzyskali tytuł specjalisty w odniesieniu do pozostałych wyrobów medycznych.

Tomasz Niewiadomski, wiceprezes KRF, koordynujący prace zespołu, zadeklarował gotowość współpracy z Ministrem Zdrowia i merytorycznego wsparcia w dyskusji nad wszystkimi projektami, które mają na celu polepszenie dostępności do świadczeń gwarantowanych i są bezpośrednio związane z realizacją świadczeń przez fizjoterapeutów oraz zainicjował współpracę z przedstawicielami Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Do zadań Zespołu ekspertów ds. fizjoterapii refundowanej ze środków publicznych należy między innymi: monitorowanie projektów ustaw, rozporządzeń oraz zarządzeń Prezesa NFZ, proponowanie zmian do obowiązujących aktów prawnych oraz bieżąca analiza zgłaszanych problemów dotyczących świadczeń gwarantowanych.