W marcu i kwietniu br. siedmiokrotnie obradował Zespół ekspertów ds. fizjoterapii refundowanej. Duża liczba posiedzeń wynikała z pilnej konieczności zgłoszenia wniosków o zmiany w obowiązujących przepisach prawa, dotyczących realizacji świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza w oparciu, o które ogłoszono postępowania konkursowe w przedmiotowym rodzaju świadczeń.

Przyjętym priorytetem w działalności Zespołu jest zwrócenie uwagi prawodawcy na konieczność dostosowania obowiązujących aktów prawnych do ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Zespół zaniepokojony obecnym kształtem prawnym wskazał w pierwszej kolejności przepisy, które budziły największe wątpliwości i dotyczyły bezpośrednio toczących się postępowań konkursowych.

Pierwsze uwagi i postulaty zgłoszone za pośrednictwem Prezydium KRF, dotyczące  zmiany zapisów rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie rehabilitacja lecznicza, dotyczące dwóch zakresów świadczeń tj. fizjoterapia ambulatoryjna oraz fizjoterapia domowa zostały już zrealizowane: odwołano postępowania konkursowe, a propozycje KRF uwzględniono w nowym rozporządzeniu MZ.

Zespół zgłosił także szereg uwag do projektu Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajachrehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką. Wśród nich znalazły się m.in. propozycje:

  • usunięcia z katalogu procedur ICD-9 w odniesieniu, do których nie ma dowodów na skuteczność jako metod terapii w leczeniu niefarmakologicznym układu narządu ruchu (np.93.3941 Pileloterapia – naświetlanie światłem spolaryzowanym),
  • wykreślenia procedur w odniesieniu do poszczególnych grup JGP z uwagi na stan pacjenta kwalifikowanego, które według opisanych zasad nie znajdują zastosowania (93.3103 zbiorowe ćwiczenia w basenie, 93.1910 ćwiczenia ogólnousprawniające grupowe),
  • uzupełnienia załącznika nr 3b o dodatkowe kody ICD-10.  Powyższa propozycja zmiany ma na celu umożliwić pacjentom po incydentach neurologicznych skorzystanie z leczenia w zakresie rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych,
  • uzupełnienia katalogu procedur medycznych zabiegowych w grupie ROO (załącznik nr 3a) o procedury zabiegowe w zakresie układu nerwowego,
  • zmianę brzemienia warunków określonych w załączniku nr 3 dla grup ROO i ROZ o dopisanie zapisu „nie dotyczy rehabilitacji osób, które odbyły rehabilitację neurologiczną RNM, RNR, RNO, RNP”.

We współpracy z  Zespołem ekspertów ds. edukacji przeddyplomowej oraz z Zespołem ds. Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego zgłoszono uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, dotyczące uzupełnienia wykazu osób uprawnionych do wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne o:

  • magistra fizjoterapii w odniesieniu do wyrobów produkowanych seryjnie;
  • fizjoterapeutów, którzy uzyskali tytuł specjalisty w odniesieniu do pozostałych wyrobów medycznych.

Tomasz Niewiadomski, wiceprezes KRF, koordynujący prace zespołu, zadeklarował gotowość współpracy z Ministrem Zdrowia i merytorycznego wsparcia w dyskusji nad wszystkimi projektami, które mają na celu polepszenie dostępności do świadczeń gwarantowanych i są bezpośrednio związane z realizacją świadczeń przez fizjoterapeutów oraz zainicjował współpracę z przedstawicielami Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Do zadań Zespołu ekspertów ds. fizjoterapii refundowanej ze środków publicznych należy między innymi: monitorowanie projektów ustaw, rozporządzeń oraz zarządzeń Prezesa NFZ, proponowanie zmian do obowiązujących aktów prawnych oraz bieżąca analiza zgłaszanych problemów dotyczących świadczeń gwarantowanych.

Ten obszar jest nieaktywny. Akceptuj politykę prywatności, aby odblokować.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów korzysta z plików cookies.
Czy akceptujesz naszą politykę prywatności ?