PL

Ministerstwo Zdrowia zatwierdziło zmianę zaproponowaną przez KIF

Ministerstwo Zdrowia potwierdziło zasadność propozycji KIF ws. nowelizacji rozporządzenia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.

Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r.

Jedną z regulacji wprowadzonych rozporządzeniem jest przepis rozszerzający wykaz usług o świadczenia z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej, dla których świadczeniodawcy prowadzą harmonogram przyjęć w czasie rzeczywistym w aplikacji udostępnionej przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

To zmiana, o którą wnioskowała Krajowa Izba Fizjoterapeutów. W dotychczasowym stanie prawnym sposób prowadzenia list oczekujących na te świadczenia nie pozwalał zweryfikować przypadków wpisywania się przez tego samego pacjenta na podstawie kilku skierowań z tego zakresu u tego samego świadczeniodawcy albo do kilku świadczeniodawców. Uzupełnienie wykazu o świadczenia z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej oraz fizjoterapii domowej spowoduje, że informacja o wpisaniu pacjenta w harmonogram przyjęć u jednego świadczeniodawcy pozwoli na blokowanie jednoczesnych wpisów na to samo świadczenie u innych świadczeniodawców. Dzięki temu poprawi się możliwość monitorowania liczby osób oczekujących i czasu oczekiwania na świadczenia fizjoterapii ambulatoryjnej i fizjoterapii domowej. Podkreślić należy, że według danych na koniec września 2018 r. liczba osób oczekujących na te świadczenia przekroczyła milion. W opinii samorządu wyeliminowanie przypadków wielokrotnego zapisywania się na to samo świadczenie powinno wpłynąć na zmniejszenie liczby osób oczekujących, a przez to poprawę dostępności do tych świadczeń.

Nie bez znaczenia jest również fakt, że w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz.U z 2018 r. poz. 2396), począwszy od dnia 1 stycznia br., zmianie uległa organizacja udzielania świadczeń fizjoterapeutycznych, na mocy, której to fizjoterapeuta planuje i realizuje plan fizjoterapii, a na końcu ma obowiązek dokonać oceny efektów terapii i poinformować lekarza kierującego o zastosowanym planie terapii i osiągniętych efektach jej prowadzenia. A zatem to fizjoterapeuta, otrzymując skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, ocenia aktualne potrzeby pacjenta wynikające z diagnozowanej dysfunkcji, a następnie planuje cykl zabiegów gwarantujący właściwy skutek terapeutyczny. Diagnoza pacjenta kierowanego na świadczenia fizjoterapeutyczne powinna być ukierunkowana na wszystkie dysfunkcje, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w skierowaniu i w zależności od potrzeb skierowaniu pacjenta do odpowiedniego trybu leczenia. Fizjoterapeuta te informacje powinien uwzględnić w prowadzonej podczas wizyty fizjoterapeutycznej diagnostyce funkcjonalnej pacjenta, kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu fizjoterapii. W związku z powyższym powinien posiadać wiedzę, że pacjent oczekuje na świadczenie w innym podmiocie lub jest w trakcie jego realizacji.

W celu zapewnienia odpowiedniego czasu na dostosowanie systemów informatycznych do prowadzenia odrębnych harmonogramów na te świadczenia, obowiązek ich prowadzenia będzie obowiązywał od 1 stycznia 2020 r.