PL

KOMUNIKAT W SPRAWIE DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO PRZYZNANIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU FIZJOTERAPEUTY (PWZFz)

KOMUNIKAT
PREZESA KRAJOWEJ RADY FIZJOTERAPEUTÓW
W SPRAWIE DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO PRZYZNANIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU FIZJOTERAPEUTY (PWZFz)

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do Krajowej Izby Fizjoterapeutów, dotyczącymi niejednoznacznego rozumienia przez świadczeniodawców pojęcia przyznania prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty (PWZFz) informuję, że przyznanie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty następuje poprzez podjęcie stosownej uchwały Krajowej Rady Fizjoterapeutów o nadaniu tegoż prawa. Podjęta w ten sposób uchwała określa imiennie przyznany fizjoterapeucie numer PWZFz.

Wtórną kwestią jest wydanie fizycznego, plastikowego dokumentu potwierdzającego przyznanie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty, które – z powodów specyfiki produkcyjnej tego dokumentu – realizowane jest w terminie do trzech miesięcy od daty przyznania przez Krajową Radę Fizjoterapeutów numeru PWZFz.

Warto w tym miejscu podkreślić, że zgodnie z przepisami art. 28 ust.1 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty w brzmieniu: „fizjoterapeuta przed rozpoczęciem wykonywania zadań zawodowych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej jest obowiązany przedłożyć podmiotowi, na rzecz którego wykonuje te zadania, dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu”, dokumentem potwierdzającym uzyskanie prawa wykonywania zawodu jest imienna uchwała z numerem PWZFz, na podstawie której wydawany jest dokument wg wzoru, o którym mowa w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie wzoru dokumentu „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty” (Dz. U poz. 756 ze zm.).

Jednocześnie nadmieniam, że wszystkie przyznane prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty przechowywane są w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów, którego ustawowym właścicielem i administratorem jest Krajowa Rada Fizjoterapeutów, a do którego jawny dostęp jest możliwy poprzez stronę: https://kif.info.pl/rejestr.

Dane przechowywane we wspomnianym Rejestrze, obejmujące imię i nazwisko fizjoterapeuty, jego stopień i tytuł naukowy oraz nazwę pracodawcy są na bieżąco aktualizowane, a dostęp do nich jest jawny i ogólnodostępny. Takie rozwiązanie teleinformatyczne daje możliwość weryfikacji osób uprawnionych do wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów
dr hab. n. med. Maciej Krawczyk

uchwały-wzór2