PL

KIF i związki zawodowe: razem w sprawie zarobków

W dniu 21 sierpnia, z inicjatywy Krajowej Izby Fizjoterapeutów, odbyło się spotkanie (w formule on-line) z przedstawicielami związków zawodowych. Tematem rozmowy był projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kosztów, których wysokość nie jest zależna od parametrów wskazanych w art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W opinii KIF konieczna jest zmiana w wyżej wymienionym dokumencie poprzez dodanie fizjoterapeutów do zawodów medycznych określonych w pkt 2., co wpłynie na poprawę systemu ich wynagradzania. Krajowa Izba Fizjoterapeutów ponownie zwraca uwagę na konieczność podwyżek dla grupy zawodowej fizjoterapeutów, która jest zupełnie pomijana przy podejmowaniu decyzji odnośnie wzrostu wynagrodzeń, a co za tym idzie przekazania dodatkowych środków finansowych na ten cel.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów apeluje również o uwzględnienie fizjoterapeutów w rozwiązaniach systemowych w zakresie mechanizmu przekazywania środków finansowych na wynagrodzenia dla osób wykonujących zawód medyczny, w tym uwzględnienie w zakresie podmiotowym określonym w § 16 ust. 4a załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm.) w zakresie ustalania współczynników korygujących od stycznia 2021 r.

Spotkanie było kolejnym krokiem w realizacji deklaracji o współpracy i wzajemnym wspieraniu się w dążeniu do spełnienia postulatów, także tych dotyczących wynagrodzeń fizjoterapeutów, podpisanej przez KIF i przedstawicieli związków zawodowych.