PL

Zasady wystawiania e-skierowań na rehabilitację leczniczą

Od 10 stycznia br. skierowania na rehabilitację leczniczą wystawiane są w postaci elektronicznej. W celu wystawienia e-skierowania na rehabilitację należy korzystać z obecnie dostępnego szablonu ogólnego w systemach gabinetowych.

Dane, które powinny się znaleźć w e-skierowaniu, a w szczególności na fizjoterapię ambulatoryjną, nie ulegają zmianie. Jeśli niektórych danych nie można wpisać poprzez formularz e-skierowania a są niezbędne (np. informacja o przeciwwskazaniach do rehabilitacji, pkt w skali Rankina, komentarze i uwagi lekarza, zlecone zabiegi itp.), należy te informacje wpisać w polu edytowalnym.

Skierowanie powinno przede wszystkim dokładnie określać świadczenie, jakie mają być udzielone pacjentowi, wskazanie rodzaju badania, konsultacji lub leczenia, na które kieruje się pacjenta, rozpoznania ustalonego przez osobę kierującą oraz zamieszczenie innych informacji w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia badania, konsultacji lub leczenia.

Narodowy Fundusz Zdrowia zaleca, aby wskazany na skierowaniu kod komórki organizacyjnej lub jej nazwa nie były podstawą do odmowy udzielania świadczenia pacjentowi w przypadku, gdy usługodawca ma zarejestrowany inny kod komórki organizacyjnej lub nazwa nie jest spójna z kodem komórki.

Podstawą do przyjęcia skierowania, jak również rozliczenia udzielonych na jego podstawie świadczeń jest jasno określony cel skierowania i warunki realizacji świadczenia.

Szerzej o tym w komunikacie NFZ:

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/zasady-wystawiania-e-skierowan-rehabilitacyjnych,8130.html

Przypominamy także wcześniejszy komunikat KIF w tej sprawie:

https://kif.info.pl/informacje/od-10-stycznia-br-skierowania-na-rehabilitacje-lecznicza-wystawiane-tylko-w-formie-elektronicznej/

NEWSLETTER