PL

Fizjoterapeuci w Radzie do spraw Zdrowia Publicznego

Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO): zdrowie publiczne jest nauką i sztuką zapobiegania chorobom, przedłużania życia, promowania zdrowia i sprawności fizycznej w celu wczesnego rozpoznawania, zapobiegania i leczenia oraz rozwijania takich mechanizmów społecznych, które zapewnią każdemu standard życia umożliwiający zachowanie i umacnianie zdrowia.

Powyższa definicja jasno wskazuje, że fizjoterapeuci mają realny wpływ na wiele obszarów zdrowia publicznego.

W Polsce Rada ds. Zdrowia Publicznego wspiera międzysektorową politykę zdrowia publicznego i stanowi forum współpracy na tym polu. Pełni funkcję opiniodawczo-doradczą dla ministra zdrowia. To ona opiniuje propozycje działań w zdrowiu publicznym – m.in. projekt najważniejszego dokumentu, czyli Narodowego Programu Zdrowia.

Rada realizuje swoje zadania m. in. poprzez zespoły robocze. Powołane zespoły analizują i proponują rozwiązania złożonych i różnorodnych problemów zdrowia publicznego.

Dzięki wsparciu ekspertów działania dotyczące zdrowia publicznego są prowadzone zgodnie z aktualnym stanem wiedzy naukowej.

W ostatniej nowelizacji ustawy uwzględniono wniosek KIF i fizjoterapeuci będą mieli swoją reprezentację w Radzie ds. Zdrowia Publicznego.

W skład Rady oprócz przedstawiciela KIF wchodzą m.in. przedstawiciele Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wszystkich ministerstw, konsultanci krajowi w dziedzinach: zdrowia publicznego, epidemiologii, chorób zakaźnych, kardiologii, onkologii klinicznej, diabetologii, psychiatrii, medycyny pracy, zdrowia środowiskowego oraz pielęgniarstwa, przedstawiciele Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, Głównego Inspektora Sanitarnego, Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego oraz samorządów medycznych: Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Aptekarskiej, Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.