PL

Zaświadczenia o posiadanych kwalifikacjach zawodowych

Procedura wydawania przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów ZAŚWIADCZENIA o posiadanych kwalifikacjach zawodowych do wykonywania zawodu fizjoterapeuty według dyrektywy 2005/36/WE

UWAGA!

Od 1 lipca 2024 r. ulegnie zmianie opłata za wydanie Zaświadczenia o posiadanych kwalifikacjach zawodowych do wykonywania zawodu fizjoterapeuty według dyrektywy 2005/36/WE oraz za procedurę uznawania kwalifikacji zawodowych. Wynika to ze zmiany minimalnego wynagrodzenia brutto w roku 2024. Prosimy o sprawdzenie ile wynosi aktualna opłata na https://pomoc.kif.info.pl/procedura-wydawania-zaswiadczenia-o-posiadanych-kwalifikacjach/

 

POBIERZ WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU FIZJOTERAPEUTY

ZAŚWIADCZENIE o posiadanych kwalifikacjach zawodowych do wykonywania zawodu fizjoterapeuty zgodne z dyrektywą 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (dalej „zaświadczenie o kwalifikacjach”).

Krajowa Rada Fizjoterapeutów wydaje zaświadczenie o kwalifikacjach członkom Krajowej Izby Fizjoterapeutów, którzy chcą podjąć pracę w zawodzie fizjoterapeuty na podstawie polskich uprawnień (prawa wykonywania zawodu) w krajach członkowskich UE/EOG/Konfederacji Szwajcarskiej lub poza UE/EOG/ Konfederacją Szwajcarską (wówczas i tak zaświadczenie powołuje się na w/w dyrektywę).

Warunek konieczny – posiadanie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty w Polsce.

Wymagane dokumenty:

  1. prawidłowo wypełniony i podpisany wniosek o wydanie zaświadczenia o kwalifikacjach;
  2. potwierdzenie wniesienia opłaty.

Opłata:

Za zaświadczenie pobierana jest opłata wynosząca 3% minimalnego wynagrodzenia brutto, a więc w roku 2024 od 1 lipca jest to 129 PLN. Standardowo KRF wydaje zaświadczenie w języku polskim. Za każdą dodatkową wersję językową trzeba dopłacić równoważność 129 PLN. Zatem za zaświadczenie w języku polskim i np. angielskim należy zapłacić 258 PLN. Nie można zrezygnować z zaświadczenia w języku polskim.

Wersje językowe:

Zaświadczenie o kwalifikacjach wydawane jest w językach: polskim, angielskim, francuskim,  niemieckim.

Ważność wystawionego zaświadczenia:

Zaświadczenie o kwalifikacjach zawodowych jest ważne bezterminowo, o ile dany fizjoterapeuta nie zostanie pozbawiony prawa wykonywania zawodu, lub nie zostaną unieważnione dokumenty na podstawie których stwierdzono prawo wykonywania zawodu.

Termin:

Zaświadczenie o kwalifikacjach wystawiane jest niezwłocznie po otrzymaniu kompletu dokumentów i spełnieniu warunku koniecznego.

Numer konta KIF, na który należy wnosić opłaty za zaświadczenie:

21 1050 0161 5396 0000 0006 2496                       Kod BIC Swift: INGBPLPW

Adres, na jaki należy wysłać dokumenty:

Krajowa Izba Fizjoterapeutów,
al. Jerozolimskie 93,
02-001 Warszawa

Na kopercie prosimy o adnotację „zaświadczenia”

Adres gdzie należy kierować zapytania:

[email protected]

Procedura wydawania zaświadczenia:

Wypełniony wniosek o zaświadczenie o kwalifikacjach oraz potwierdzenie opłaty należy wysłać na podany adres korespondencyjny KIF. Po otrzymaniu dokumentów od Wnioskodawcy KRF weryfikuje ich poprawność. W przypadku wystąpienia braków formalnych (źle wypełniony wniosek i/lub niewłaściwa opłata), KRF wzywa do uzupełnienia wniosku pod rygorem pozostawienia sprawy bez rozpoznania.

Zaświadczenie wysyłane jest na adres korespondencyjny Wnioskodawcy podany w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów, chyba że we wniosku podano inny adres.