Procedura wydawania przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów ZAŚWIADCZENIA o posiadanych kwalifikacjach zawodowych do wykonywania zawodu fizjoterapeuty według dyrektywy 2005/36/WE

Cel wydania zaświadczenia:

  • chęć podjęcia pracy w zawodzie fizjoterapeuty na podstawie polskich uprawnień (prawa wykonywania zawodu) w krajach członkowskich UE/EOG/Konfederacji Szwajcarskiej lub poza UE/EOG/ Konfederacją Szwajcarską (wówczas i tak zaświadczenie powołuje się na w/w dyrektywę).

Warunek konieczny:

  • posiadanie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty w Polsce;

Opłata:

Za zaświadczenie pobierana jest opłata wynosząca 3% minimalnego wynagrodzenia brutto, a więc w roku 2018 jest to 63 PLN. Standardowo KIF wydaje zaświadczenia w języku polskim. Za inną wersję językową trzeba dopłacić równowartość 63 PLN. Zatem za zaświadczenie w języku polskim i angielskim należy zapłacić 126 PLN. Nie można zrezygnować z zaświadczenia w języku polskim.

Możliwe wersje językowe zaświadczenia (oprócz polskiego):  angielska; niemiecka; francuska.

Termin wydawania zaświadczenia:

KIF ma maksymalnie 1 miesiąc na wystawienie dokumentu od momentu otrzymania kompletnego wniosku.

Adres gdzie należy kierować zapytania:

zaswiadczenia@kif.info.pl

Numer konta KIF na który należy wnosić opłaty za zaświadczenia:

20 1050 1012 1000 0090 3114 5668
Kod BIC Swift: INGBPLPW 

Adres korespondencyjny, na jaki należy wysłać dokumenty:

Krajowa Izba Fizjoterapeutów
ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa z dopiskiem: „zaświadczenie o kwalifikacjach”

Wymagane dokumenty:

  • prawidłowo wypełniony i podpisany wniosek dla osób posiadających prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty w Polsce;
  • potwierdzenie opłaty za zaświadczenie (Potwierdzenie uzyskane z bankowości elektronicznej po wysłaniu przelewu nie wymaga pieczęci ani podpisu. Gdy płatność była dokonywana w oddziale banku osobiście oryginał lub kopię potwierdzenia przelewu).

Procedura wydawania zaświadczenia:

Wypełniony wniosek o zaświadczenie o kwalifikacjach oraz potwierdzenie opłaty należy wysłać na podany adres korespondencyjny KIF. Po przyjściu dokumentów od Wnioskodawcy KIF weryfikuje ich poprawność, dodatkowo sprawdza dyplomy przesłane przez Wnioskodawcę wcześniej razem z wnioskiem o prawo wykonywania zawodu i jeśli nie ma wątpliwości wydaje zaświadczenie.
Jeśli z jakichś powodów w/w dokumenty nie są wystarczające do wystawienia zaświadczenia KIF przesyła drogą pocztową pismo z prośbą o wyjaśnienie pod rygorem odmowy wystawienia zaświadczenia, albo z wezwaniem do uzupełnienia wniosku pod rygorem pozostawienia sprawy bez rozpoznania.
Termin 1 miesiąca biegnie od dnia, w którym KIF otrzymał wymagane i kompletne dokumenty od Wnioskodawcy drogą poczty tradycyjnej.

Zaświadczenie wysyłane jest na adres korespondencyjny Wnioskodawcy, który znajduje się w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów.

Ten obszar jest nieaktywny. Akceptuj politykę prywatności, aby odblokować.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów korzysta z plików cookies.
Czy akceptujesz naszą politykę prywatności ?