Procedura wydawania przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów ZAŚWIADCZENIA o posiadanych kwalifikacjach zawodowych do wykonywania zawodu fizjoterapeuty według dyrektywy 2005/36/WE

Cel wydania zaświadczenia:

 • chęć podjęcia pracy w zawodzie fizjoterapeuty w krajach członkowskich UE/EOG/Konfederacji Szwajcarskiej lub poza UE/EOG/ Konfederacją Szwajcarską (wówczas i tak zaświadczenie powołuje się na w/w dyrektywę).

Warunek:

 • posiadanie dyplomu z polskiej uczelni wyższej i uzyskany tytuł licencjata (dalej „lic”) lub/i magistra (dalej „mgr”);
 • i/lub posiadanie dyplomu z polskiej szkoły policealnej i uzyskany tytuł technika fizjoterapii (dalej „techn”).

Opłata:

Za zaświadczenie pobierana jest opłata wynosząca 3% minimalnego wynagrodzenia brutto, a więc w roku 2018 jest to 63 PLN. Standardowo KIF wydaje zaświadczenia w języku polskim. Za inną wersję językową trzeba dopłacić równowartość 63 PLN. Zatem za zaświadczenie w języku polskim i angielskim należy zapłacić 126 PLN. Nie można zrezygnować z zaświadczenia w języku polskim.

Możliwe wersje językowe zaświadczenia (oprócz polskiego):  angielska; niemiecka; francuska.

Termin wydawania zaświadczenia:

KIF ma maksymalnie 1 miesiąc na wystawienie dokumentu od momentu otrzymania kompletnego wniosku.

Adres gdzie należy kierować zapytania i wnioski:

zaswiadczenia@kif.info.pl

Numer konta KIF na który należy wnosić opłaty za zaświadczenia:

20 1050 1012 1000 0090 3114 5668
Kod BIC Swift: INGBPLPW 

Adres korespondencyjny, na jaki należy wysłać oryginały, lub poświadczone notarialnie dokumenty wymagane przez KIF:

Krajowa Izba Fizjoterapeutów
ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa z dopiskiem: „zaświadczenie o kwalifikacjach”

Wymagane dokumenty:

 • prawidłowo wypełniony i podpisany wniosek;
 • potwierdzenie opłaty za zaświadczenie (Potwierdzenie uzyskane z bankowości elektronicznej po wysłaniu przelewu nie wymaga pieczęci ani podpisu. Gdy płatność była dokonywana w oddziale banku osobiście oryginał lub kopię potwierdzenia przelewu);
 • wszystkie uzyskane przez Wnioskodawcę dyplomy;
 • suplementy do tych dyplomów (o ile KIF wezwie Wnioskodawcę do ich przesłania);
 • odpis skróconego aktu małżeństwa, lub decyzja o zmianie nazwiska (o ile nazwisko obecne nie zgadza się z tym/tymi na dyplomie).

Procedura wydawania zaświadczeń:

Jest 3 etapowa:

 1. Przesłanie zapytania przez Wnioskodawcę na adres zaswiadczenia@kif.info.pl Następnie wstępne wysłanie wymaganych dokumentów (skany), skan podpisanego wniosku, oraz potwierdzenie opłaty.
 2. Poświadczenie notarialne wymaganych przez KIF dokumentów i przesłanie ich do KIF pocztą tradycyjną,
 3. Weryfikacja wniosku po przyjściu dokumentów od Wnioskodawcy i wydanie zaświadczenia.
  Termin 1 miesiąca biegnie od dnia, w którym KIF otrzymał wymagane i kompletne dokumenty od Wnioskodawcy drogą poczty tradycyjnej.

Przed wydaniem zaświadczenia KIF prosi o potwierdzenie danych, które będą znajdowały się na zaświadczeniu, oraz adresu na jaki to zaświadczenie ma być wysłane.

Po potwierdzeniu danych i adresu, zaświadczenie zostanie wydane przez KIF i przesłane do Wnioskodawcy skanem, oraz pocztą tradycyjną.