Procedura wydawania przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów zaświadczenia o niekaralności zawodowej fizjoterapeuty zgodne z dyrektywą 2005/36/WE

ZAŚWIADCZENIA o niekaralności zawodowej fizjoterapeuty zgodne z dyrektywą 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (dalej „zaświadczenia o niekaralności”).

Krajowa Rada Fizjoterapeutów wydaje zaświadczenia o niekaralności członkom Krajowej Izby Fizjoterapeutów, którzy chcą podjąć pracę w zawodzie fizjoterapeuty na podstawie polskich uprawnień (prawa wykonywania zawodu) w krajach członkowskich UE/EOG/Konfederacji Szwajcarskiej lub poza UE/EOG/ Konfederacją Szwajcarską (wówczas i tak zaświadczenia powołują się na w/w dyrektywę).

Warunek konieczny – posiadanie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty w Polsce.

Wymagane dokumenty:

  1. prawidłowo wypełniony i podpisany wniosek o wydanie zaświadczeń o niekaralności.

Opłata:

Zaświadczenia o niekaralności zawodowej wystawiane są bezpłatnie.

Wersje językowe:

Zaświadczenia o niekaralności zawodowej wystawiane są wyłącznie w języku polskim.

Ważność wystawionych zaświadczeń:

Zaświadczenia o niekaralności zawodowej są ważne przez okres 3 miesięcy od daty ich wystawienia. Okres ten może się skrócić, jeśli dany fizjoterapeuta zostanie ukarany karą dyscyplinarną wskazaną na danym zaświadczeniu.

Termin:

Zaświadczenia o niekaralności wystawiane są niezwłocznie po otrzymaniu kompletu dokumentów i spełnieniu warunku koniecznego.

Adres, na jaki należy wysłać dokumenty:

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne prosimy o przesyłanie skanów wniosków na adres: zaswiadczenia@kif.info.pl

W temacie wiadomości prosimy o wpisanie: „Wniosek o zaświadczenie_Imię_Nazwisko”.

Wiadomość należy wysłać z  adresu podanego podczas rejestracji do KRF.

Należy pamiętać o obowiązku dosłania oryginałów dokumentów w wersji papierowej najpóźniej w ciągu 14 dni liczonych od dnia zakończenia stanu epidemii, na poniżej podany adres:

Krajowa Izba Fizjoterapeutów, Plac Stanisława Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa

Na kopercie prosimy o adnotację „zaświadczenia”

Jeśli dokumenty nie wpłyną do Biura KIF w formie papierowej, Państwa wniosek zostanie wycofany.

Oczywiście nadal można przesyłać wnioski na adres korespondencyjny:

Krajowa Izba Fizjoterapeutów, Plac Stanisława Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa

Na kopercie prosimy o adnotację „ zaświadczenia”

Adres gdzie należy kierować zapytania:

zaswiadczenia@kif.info.pl

Procedura wydawania zaświadczeń:

Wypełniony wniosek o zaświadczenia o niekaralności należy wysłać na podany adres korespondencyjny KIF lub mailowo. Po otrzymaniu dokumentów od Wnioskodawcy KRF weryfikuje ich poprawność. W razie braków formalnych (źle wypełniony wniosek), KRF wzywa do uzupełnienia wniosku pod rygorem pozostawienia sprawy bez rozpoznania.
Zaświadczenia wysyłane są na adres korespondencyjny Wnioskodawcy podany w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów, chyba że we wniosku podano inny adres.