Pytania i odpowiedzi - ZAŚWIADCZENIA o posiadanych kwalifikacjach zawodowych do wykonywania zawodu fizjoterapeuty według dyrektywy 2005/36/WE

 • 1. Czy gdy Wnioskodawca uzyskał swoje kwalifikacje do wykonywania zawodu fizjoterapeuty w Polsce, to może ubiegać się o zaświadczenie o kwalifikacjach?

  Tak, gdy Wnioskodawca uzyskał swoje kwalifikacje zawodowe w Polsce i chce wyjechać do innego kraju, dokumentem poświadczającym te kwalifikacje jest zaświadczenie o kwalifikacjach.

 • 2. Po co KIF informacja, do jakiego kraju wyjeżdża fizjoterapeuta? Czy musi to wpisywać do wniosku?

  KIF prosi wnioskodawców o wpisywanie państw do jakich się wybierają z kilku powodów. Po pierwsze, gdy organ z państwa przyjmującego odmówi uznania kwalifikacji polskiemu fizjoterapeucie zwykle informuje o tym odpowiadający mu organ w Polsce (czyli KIF), wówczas KIF może poznać przyczyny odmowy i o ile były to powody, które jedynie KIF może usunąć – interweniuje.

  Po drugie, KIF chce znać kierunki przemieszczania się polskich fizjoterapeutów. Jest to informacja, która pozwala na lepsze opracowanie procedur, wersji językowych zaświadczeń, itp. jak i informacja do statystyk KIF.

 • 3. Czy gdy Wnioskodawca wyjeżdża do kraju spoza UE, to KIF również wystawia zaświadczenie o kwalifikacjach zgodne z unijną dyrektywą?

  Tak, KIF nie zmienia treści zaświadczenia o kwalifikacjach w zależności od państwa do którego udaje się fizjoterapeuta. Poza UE, dyrektywa 2005/36/UE również jest znana i odniesienie do niej jest ważną informacją dla organu z państwa przyjmującego Wnioskodawcę.

 • 4. Czy gdy na wniosku o zaświadczenie o kwalifikacjach wpisano np. Francję, a ostatecznie Wnioskodawca wyjeżdża do innego kraju, to musi zmieniać wniosek?

   Nie, ta informacja jest potrzebna KIF jedynie do ulepszania procedur, statystyki, lub ewentualnej interwencji w państwie przyjmującym przy odmowie uznania kwalifikacji fizjoterapeuty, gdy jedynie KIF może je usunąć. Nie ma potrzeby zmiany wniosku, a zaświadczenie o kwalifikacjach jest ważne wszędzie poza Polską.

 • 5. Jakich dokumentów wymaga KIF do wystawienia zaświadczenia o kwalifikacjach?

  KIF do wystawienia zaświadczenia o kwalifikacjach wymaga:

  • podpisanego wniosku,
  • poświadczonych notarialnie dyplomów i suplementów do tych dyplomów,
  • poświadczonego notarialnie skróconego odpisu aktu małżeństwa, lub decyzji o zmianie nazwiska w przypadku zmian nazwisk na dyplomach, lub używania w dniu wystąpienia o wniosek innego nazwiska,
  • potwierdzenia opłaty.
 • 6. Czy skany dokumentów są wymagane? Czy Wnioskodawca nie może od razu do KIF przesłać dokumentów, by zaoszczędzić czas?

  Oczywiście, można od razu wysłać swoje dokumenty do KIF, jednak gdy na dokumentach pojawią się błędy, lub wniosek nie będzie kompletny, wówczas KIF wezwie do uzupełnienia i poprawienia dokumentów, co jedynie wydłuży procedurę, a nie ją skróci.

 • 7. Czy Wnioskodawca może wysłać do KIF zdjęcia swoich dyplomów, by uzyskać informacje jakie dokumenty należy poświadczyć u notariusza?

  KIF wymaga by skany były czytelne i przedstawiały cały dokument. Zdjęcia nie będą uznawane.

 • 8. Czy Wnioskodawca może wysłać do KIF skany swoich dyplomów, by uzyskać informacje jakie dokumenty należy poświadczyć u notariusza?

  Tak, Wnioskodawca powinien wysłać do KIF skany posiadanych dyplomów, suplementów, oraz wniosku, razem z potwierdzeniem opłaty. Wówczas KIF wstępnie weryfikuje wniosek i prosi o poświadczenie notarialne konkretnych dokumentów i odesłanie tych poświadczeń do KIF, razem z wnioskiem i potwierdzeniem opłaty.

 • 9. Dlaczego KIF nie wystarczą skany dokumentów? Czy dokument który jest zalegalizowany nie wystarczy KIF do wystawienia zaświadczenia o kwalifikacjach?

  KIF wydaje zaświadczenie o kwalifikacjach na podstawie poświadczonych notarialnie dokumentów, które zostają w KIF. Skan nie jest w Polsce dokumentem poświadczającym zgodność z oryginalnym dokumentem. Legalizacja dokumentu, lub klauzula apostille na dokumencie polskim nie stanowi uwiarygodnienia skanu. Jedyną umocowaną w prawie kopią dokumentu nadającą jej moc oryginału jest notarialnie poświadczona kopia.

 • 10. Czy jest wymagany jakiś dokument, gdy na dyplomach Wnioskodawca ma wpisane czasem jedno, a czasem dwa imiona, gdy chce zaświadczenie o kwalifikacjach?

  Nie, wówczas w formularz wniosku należy wpisać wszystkie imiona. KIF przyjmie taki wniosek bez dodatkowych dokumentów, o ile Wnioskodawca rzeczywiście ma nadane wszystkie imiona wskazane w przedstawionych dokumentach.

 • 11. Co zrobić w sytuacji, gdy na dyplomie/suplemencie są błędy w danych osobowych Wnioskodawcy?

  Do obowiązków posiadacza każdego dokumentu z danymi osobowymi należy sprawdzenie jego poprawności przy jego odebraniu. Jeśli na dokumencie są błędy, wówczas tylko organ wydający taki dokument ma możliwość jego poprawienia. W przypadku, gdy dana instytucja nie istnieje trzeba zwracać się do Kuratorium Oświaty z rejonu, gdzie dana szkoła/uczelnia istniała i tam wystąpić o wydanie poprawnego dyplomu.

 • 12. Co zrobić w sytuacji, gdy Wnioskodawca zagubił dyplom/suplement, a dana uczelnia nie istnieje?

  W przypadku, gdy dana uczelnia/szkoła nie istnieje trzeba zwracać się do Kuratorium Oświaty z rejonu, gdzie dana szkoła/uczelnia istniała i tam wystąpić o wydanie duplikatu dyplomu.

 • 13. Czy gdy Wnioskodawca wyśle dokumenty oryginalne, to KIF je zwróci?

   Do wystawienia zaświadczenia o kwalifikacjach, KIF wymaga poświadczonych dokumentów przez notariusza, ale w przypadkach gdy Wnioskodawca nie może tego zrobić, można odesłać wymagane dokumenty do KIF. Po ich weryfikacji i wydaniu zaświadczenia są one odsyłane do Wnioskodawcy. Procedura wydawania zaświadczenia może jednak wówczas potrwać dłużej.

 • 14. Gdzie można poświadczyć notarialnie wymagane dokumenty poza Polską?

  Poza Polską, dokumenty poświadcza polski Konsul w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej, lub inne osoby wskazane przez dany kraj, np. w Niemczech poświadczenia wykonują burmistrzowie miast. Kiedy dokument jest poświadczony przez notariusza spoza UE/EOG/Konfederacji Szwajcarskiej taki dokument wymaga posiadania klauzuli apostille.

 • 15. Które dyplomy ma przedstawić KIF Wnioskodawca, aby uzyskać zaświadczenie o kwalifikacjach?

  Wszystkie posiadane, nawet jeśli nie są one z zakresu fizjoterapii. Najważniejsze są oczywiście te z kierunku Fizjoterapia, ale KIF do weryfikacji kwalifikacji Wnioskodawcy prosi o przedstawienie wszystkich.

  Możliwe kombinacje dyplomów:

  – techn (o ile jest to jedyny posiadany dyplom),
  – techn + mgr (o ile technik był podstawą przyjęcia na uzupełniające studia magisterskie, lub studia magisterskie były jednolite),
  – techn + lic + mgr,
  – lic (o ile to jedyny posiadany dyplom),
  – lic + mgr (o ile licencjat był podstawą przyjęcia na uzupełniające studia magisterskie, lub studia magisterskie były jednolite),
  – mgr (o ile studia były jednolite).

  Do weryfikacji wniosku KIF potrzebuje wszystkich dyplomów, a nie jedynie najwyższego uzyskanego.

 • 16. Czy suplementy do dyplomu zawsze muszą być dosłane do KIF?

  Nie, KIF może wymagać jedynie poświadczonych notarialnie dyplomów. W celu uzyskania informacji, czy suplementy, lub inne dokumenty wydawane z dyplomem mają być przesłane do KIF, proszę zapytać przy składaniu wniosku.

 • 17. Co to znaczy, że wniosek ma być wypełniony czytelnie?

  Wniosek o wydanie zaświadczenia o kwalifikacjach, jak każdy tego rodzaju dokument powinien być wypełniony drukowanymi literami, by był czytelny zwłaszcza w miejscach z danymi osobowymi, by nie było wątpliwości kogo wniosek dotyczy. Każde skreślenie powinno być parafowane przez Wnioskodawcę, albo wniosek powinien być przepisany. Jeśli wniosek wymaga poprawienia, to należy wypełnić go na nowo, chyba że dana poprawka może być dopisana bez skreśleń.

 • 18. Co to znaczy, że KIF ma 1 miesiąc od otrzymania kompletnego wniosku na wystawienie zaświadczenia o kwalifikacjach?

  Po wysłaniu do KIF wymaganych dokumentów (podpisany wniosek, poświadczone dyplomy i suplementy, itp.), KIF ma 1 miesiąc na weryfikację wniosku i wystawienie zaświadczenia. Oznacza to, że jeśli wnioskodawca wysłał dokumenty i dotarły one do KIF dnia 20 danego miesiąca, to zaświadczenie będzie wydane najpóźniej 20 dnia następnego miesiąca. KIF w trakcie tego miesiąca może wystąpić do Wnioskodawcy o dosłanie kolejnych wymaganych dokumentów, wówczas termin na wydanie zaświadczenia zostaje przerwany. Po otrzymaniu brakujących dokumentów biegnie kolejny termin jednego miesiąca.

  Zasadniczo jednak KIF wydaje zaświadczenia bez zbędnej zwłoki.

 • 19. Jakie błędy w dokumentach mogą być podstawą do niewydania przez KIF zaświadczenia o kwalifikacjach i wezwania Wnioskodawcy do uzupełnienia lub poprawienia dokumentów?

  Między innymi: brak podpisu posiadacza dyplomu, brak pieczęci rektora/dziekana, pieczęci urzędowej w miejscu wyznaczonym. Błędy w danych osobowych posiadacza dyplomu (imię/imiona, nazwisko/nazwiska, data i miejsce urodzenia). Brak zdjęcia. Błędny numer suplementu w miejscu gdzie odnosi się on do numeru wydanego dyplomu.

 • 20. Jakie poświadczenia notarialne dokumentów przyjmuje KIF?

  Ilekroć Wnioskodawca poświadcza u notariusza dyplom, suplement, świadectwo i inne podobne dokumenty, powinien zwrócić uwagę, czy notariusz opisuje wszystkie niewidoczne na poświadczeniu suche pieczęcie/hologramy. Dla KIF brak takiej adnotacji będzie oznaczał brak pieczęci/hologramu na dokumencie i podstawę do wezwania do uzupełnienia lub poprawienia przesłanych dokumentów.

  Dodatkowo wszystkie strony dyplomu powinny być poświadczone, łącznie z okładką.

 • 21. Gdy Wnioskodawca zauważy, że dyplom u notariusza był niepodpisany, a wykonał on poświadczenie, to czy Wnioskodawca może podpisać się na poświadczeniu notarialnym w miejscu, gdzie jest miejsce na podpis posiadacza dyplomu?

  Nie, dopisanie czegokolwiek na poświadczeniu notarialnym dokumentu, jest równoznaczne z jego zniszczeniem. Staje się on wtedy zwykłą kartką i przestaje mieć moc poświadczonego dokumentu.

  Stąd przypomina się Wnioskodawcy by zwracał uwagę, czy wszystkie dane na dokumencie się zgadzają i czy dyplom jest podpisany przez jego posiadacza przed jego poświadczeniem.

 • 22. Co się stanie gdy Wnioskodawca nie dośle brakujących dokumentów do KIF?

  Jeśli w przeciągu 2 miesięcy od  dnia wezwania przez KIF Wnioskodawcy do uzupełnienia brakujących dokumentów, Wnioskodawca nie dośle ich do KIF (liczy się data otrzymania dokumentów przez KIF), wówczas KIF pozostawia sprawę bez rozpoznania, oraz nie zwraca wpłaconej kwoty za wydanie zaświadczenia.

 • 23. Czy Wnioskodawca może poprosić KIF o wstrzymanie procedury, gdy potrzebuje więcej czasu niż wskazane 2 miesiące na uzupełnienie, lub poprawienie dokumentów?

  Tak, Wnioskodawca zawsze może poprosić o wstrzymanie procedury do czasu uzupełnienia wniosku o brakujące dokumenty, musi jednak określić kiedy ten czas nastąpi, np. najpóźniej za 3 miesiące. Nieuzupełnienie wniosku w ustalonym terminie skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania. KIF nie zwróci również opłaty za wydanie zaświadczenie o kwalifikacjach.

 • 24. Czy prośbę o wstrzymanie procedury wydawania zaświadczenia Wnioskodawca może złożyć elektroniczne, czy jest jakiś formularz wniosku o takiej treści?

  Prośbę o wstrzymanie procedury można złożyć do KIF elektronicznie (z adresu mailowego używanego do tej pory przy wnioskowaniu o zaświadczenie o kwalifikacjach). Nie ma żadnego specjalnego formularza, należy jedynie wskazać przyczynę i termin do którego Wnioskodawca usunie przeszkodę po jego stronie.

 • 25. Czy Wnioskodawca może zrezygnować z prośby o wystawienie zaświadczenia o kwalifikacjach, gdy dokonał już płatności?

  Wnioskodawca ma prawo odstąpić od prośby o wystawienie zaświadczenia o kwalifikacjach tylko na wstępnym etapie, tzn. przed wysłaniem do KIF oryginałów dokumentów/poświadczeń. Rezygnacja w późniejszym terminie skutkuje niewystawieniem w/w zaświadczenia, oraz niezwróceniem opłaty za to zaświadczenie.

 • 26. Czy KIF może odmówić wystawienia zaświadczenia o kwalifikacjach?

  Tak, KIF może odmówić wystawienia zaświadczenia o kwalifikacjach. Wówczas Wnioskodawca jest informowany o przyczynach odmowy.

 • 27. Ministerstwo Zdrowia, które wystawiało jak dotąd takie zaświadczenia nie potrzebowało wszystkich dyplomów, dlaczego więc KIF o nie prosi?

  Po wejściu w życie Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2015r., poz. 1994) i po ukonstytuowaniu się KIF, Ministerstwo Zdrowia utraciło podstawę prawną do wystawiania zaświadczeń o kwalifikacjach.

  KIF zgodnie ze wspomnianą ustawą, wymaga wszystkich dyplomów uzyskanych w Polsce, szczególnie tych, które były podstawą do podjęcia studiów na uzupełniających studiach magisterskich na wydziałach i kierunkach dotyczących fizjoterapii.

 • 28. Ministerstwo Zdrowia wystawia zaświadczenia o kwalifikacjach w krótszym terminie, dlaczego KIF ma aż miesiąc na wystawienie zaświadczenia?

  Po wejściu w życie Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2015r., poz. 1994) i po ukonstytuowaniu się KIF, Ministerstwo Zdrowia utraciło podstawę prawną do wystawiania zaświadczeń o kwalifikacjach.

  Termin na uzyskanie od KIF zaświadczenia o kwalifikacjach został ustalony przez KIF na 1 miesiąc od kompletności wniosku, ale jest wydawane bez zbędnej zwłoki.

 • 29. Czy KIF na wyraźną prośbę Wnioskodawcy może przyspieszyć procedurę o wydanie zaświadczenia o kwalifikacjach?

  Termin na uzyskanie od KIF zaświadczenia o kwalifikacjach został ustalony przez KIF na 1 miesiąc od kompletności wniosku, ale jest wydawane bez zbędnej zwłoki. Nie ma możliwości przyspieszenia procedury.

 • 30. Dlaczego Wnioskodawca nie może zrezygnować z zaświadczenia o kwalifikacjach w języku polskim?

  KIF jako organ polski ma obowiązek wystawiania dokumentów w języku urzędowym, tj. polskim. Nie ma więc możliwości uzyskania zaświadczenia jedynie w obcym języku.

 • 31. Co to znaczy, że zaświadczenie jest ważne bez prawa wykonywania zawodu tylko do 31 maja 2018 roku?

  Zgodnie z Ustawą o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2015r., poz. 1994) wszyscy fizjoterapeuci, którzy uzyskali w Polsce kwalifikacje do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, lub których kwalifikacje zostały w Polsce uznane, mają obowiązek posiadania prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty po 31 maja 2018 roku, aby legalnie wykonywać zawód w Polsce. Pozostałe osoby, np. te, które pracują za granicą w zawodzie, nie mają takiego obowiązku, ale ich status w Polsce jako osoby bez prawa wykonywania zawodu może powodować problemy zarówno za granicą (organy z kraju, w którym przebywa będą chciały uzyskać informacje od KIF i nie będzie on w stanie udzielić innej odpowiedzi jak “nie figuruje w rejestrze/nie ma prawa wykonywania zawodu”), jak i w Polsce, gdzie po powrocie, aby legalnie wykonywać zawód będą musiały przejść pełną rejestrację oczekując do jej zakończenia na możliwość pracy w zawodzie. KIF dla osób, które pracują w zawodzie poza Polską, zniósł opłatę członkowską, można więc opłacić jedynie wydanie legitymacji (prawa wykonywania zawodu) i mieć pewność, że praktyka zawodowa na tym nie ucierpi.

 • 32. Jak wystąpić o prawo wykonywania zawodu?

  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie KIF, w zakładce rejestr.

 • 33. Czy gdy Wnioskodawca nie ma prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty może wystąpić do KIF o zaświadczenie o kwalifikacjach?

  Oczywiście, takie zaświadczenie będzie wystawione z klauzulą, że jest ważne do 31 maja 2018 roku, a po tej dacie wyłącznie z prawem wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

 • 34. Czy gdy Wnioskodawca będzie zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów prowadzonym przez KIF, to wówczas uzyska zaświadczenie o kwalifikacjach bez zapisu o jego terminie ważności?

  Tak, po zarejestrowaniu do KIF i uzyskaniu prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty, Wnioskodawca otrzyma zaświadczenie o kwalifikacjach z podanym numerem tego prawa. Zaświadczenie to będzie ważne bez wskazywania terminu – np. do cofnięcia prawa wykonywania zawodu.

 • 35. Co może spowodować, że zaświadczenie o kwalifikacjach straci ważność?

  Zaświadczenie o kwalifikacjach wydawane bez numeru prawa wykonywania zawodu jest ważne tylko do 31 maja 2018 roku.

  Zaświadczenie o kwalifikacjach wydawane z numerem prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty będzie ważne gdy to prawo np. nie zostanie cofnięte.

 • 36. Jaki jest wzór zaświadczenia o kwalifikacjach?

  Istnieją dwa wzory zaświadczeń zatwierdzone uchwałą Krajowej Rady Fizjoterapeutów – pierwszy bez wskazania prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty i oznaczona datą ważności do 31 maja 2018 roku, oraz drugi ze wskazaniem prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty i ważnym bez wskazania daty ważności.

 • 37. Co to znaczy że do niektórych zaświadczeń o kwalifikacjach dodawany jest aneks?

  Gdy wnioskodawca posiada jedynie dyplom technika fizjoterapii, wówczas do zaświadczenia o kwalifikacjach dodawany jest aneks mówiący o równym traktowaniu kwalifikacji w UE. Tytuł technika fizjoterapii jest równoważny z licencjatem w zakresie fizjoterapii uzyskanym w Polsce.

 • 38. Czy zaświadczenia wydawane przez Ministerstwo Zdrowia nie są już ważne?

  Zaświadczenia o kwalifikacjach wydawane przez Ministerstwo Zdrowia nie są już ważne, ponieważ wskazywały podstawy prawne, które już nie obowiązują, a przede wszystkim nie wskazują za podstawę ustawy o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2015r., poz. 1994). Wszystkie zaświadczenia wydane przez Ministerstwo Zdrowia, jako organu nieuprawnionego w tym momencie do wystawiania zaświadczenia o kwalifikacjach straciły moc prawną, nawet jeśli ich ważność była zapisana jako bezterminowa, albo nie wymagająca dalszych potwierdzeń.

 • 39. Czy gdy Wnioskodawca rejestruje się w organach uprawnionych za granicą i te organy wyślą do KIF pisma z prośbą o ich uzupełnienie, to czy KIF je wypełni? Pisma te są niezbędne w toku weryfikacji rejestracji w tamtym organie, lub/i są potrzebne do uznania kwalifikacji w danym państwie?

  KIF jako polski organ nie ma obowiązku wypełniania obcojęzycznych dokumentów, odnosi się tylko do pism napisanych w języku polskim tj. urzędowym. Każda sprawa jest traktowana indywidualnie, KIF nie przesądza o swoim działaniu. Każdorazowo kontaktuje się z Wnioskodawcą/stroną której dotyczy sprawa (o ile kontakt do tej osoby jest wpisany w dokumenty przysłane z zagranicy).