Wydawca
Krajowa Izba Fizjoterapeutów

MEiN 20
ICV 2022 100

Nakład
99 egzemplarzy

Zintegrowano z PUBLONS

Physiotherapy Review (wcześniej Medycyna Manualna) to recenzowane czasopismo naukowe. Celem czasopisma jest promowanie i rozpowszechnianie wiedzy na temat nowoczesnych metod diagnostycznych i terapeutycznych wśród lekarzy i fizjoterapeutów. Powyższy cel realizowany jest poprzez publikację oryginalnych prac eksperymentalnych, kazuistycznych, recenzji, prac poglądowych, przeglądów badań i literatury, w tym przeglądów systematycznych oraz metaanaliz – przedstawiających wyniki badań naukowych obejmujących wszystkie dziedziny fizjoterapii. Czytelnicy mają zapewniony dostęp do aktualnej wiedzy o najlepszych rozwiązaniach diagnostycznych i terapeutycznych stosowanych na całym świecie.

W kwartalniku publikowane są jedynie te artykuły, które zostały uznane przez redaktorów za zgodne z tematyką czasopisma, stanowią oryginalny wkład w rozwój nauki i / lub praktyki klinicznej, lub które charakteryzują się pożądanymi wartościami dydaktycznymi.

W Komitecie Naukowym czasopisma zasiadają naukowcy i praktycy z wielu krajów świata, reprezentujący różne specjalizacje, w tym w szczególności fizjoterapię i rehabilitację medyczną w różnych dziedzinach medycyny, takich jak: ortopedia, traumatologia, neurologia, neurofizjologia, biomechanika. Ta grupa ekspertów gwarantuje wysoki poziom merytoryczny opublikowanych prac.

Magazyn jest wydawany jako kwartalnik w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. Artykuły w tym czasopiśmie publikowane są w otwartym dostępie (OA). Publikacja w czasopiśmie jest darmowa. Każdy artykuł opublikowany w PT Rev otrzymuje 20 punktów MEiN.

Oficjalna strona czasopisma Physiotherapy Review: physiotherapy.review

Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

Prof. dr hab. Jakub Taradaj, specjalista fizjoterapii

Profesor badawczo-dydaktyczny na Wydziale Fizjoterapii w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Kierownik Katedry Fizjoterapii w Dysfunkcjach Narządu Ruchu i Medycyny Sportowej (w latach 2016-20 – Dziekan Wydziału). Profesor wizytujący w University of Manitoba, Kanada. Fizjoterapeuta w Centrum Medycznym TOMMED w Katowicach. Starszy specjalista ds. Naukowych w Instytucie Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego. Uczestnik staży klinicznych w ośrodkach limfologicznych w Mainz i Bad Berleburg (Niemcy). Wieloletni “trustee” i współautor ogólnoświatowych rekomendacji z zakresu diagnostyki i leczenia odleżyn (edycja 2014 i 2019 European Pressure Ulcer Advisory Panel).

Uczestnik grantów europejskich oraz ze środków Narodowego Centrum Nauki. Współautor kilkudziesięciu publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej, promotor dziesięciu zakończonych przewodów doktorskich. Recenzent postępowań profesorskich, habilitacyjnych, doktorskich, a także w wielu wydawnictwach z Impact Factor.

Redaktor prowadząca

Dr Agnieszka Lewko

Starszy wykładowca w School of Health, Coventry University. Doktor nauk o zdrowiu Uniwersytetu Londyńskiego. Ukończyła Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie. Specjalizuje się w fizjoterapii kardio-oddechowej i rehabilitacji pulmonologicznej. Zajmuje się badaniami naukowymi z zakresu Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc, objawu zmęczenia, rehabilitacji pulmonologicznej, tlenoterapii ambulatoryjnej oraz fizjoterapii oddechowej w edukacji i praktyce zawodowej. Członkini Krajowej Izby Fizjoterapeutów, Zrzeszenia fizjoterapeutów w Wielkiej Brytanii – Chartered Society of Physiotherapy (CSP), Brytyjskiego Towarzystwa Klatki Piersiowej (BTS), Europejskiego Towarzystwa Oddechowego (ERS), współtwórczyni międzynarodowego konspektu i programu nauczania HERMES dla fizjoterapii oddechowej.

Redaktor prowadzący

Dr n. biol. Zbigniew Wroński

Fizjoterapeuta, właściciel kliniki fizjoterapeutycznej w Warszawie. Jest wykładowcą na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, na wydziale rehabilitacji. W latach 2014-2016 był konsultantem krajowym przy Ministrze Zdrowia w zakresie fizjoterapii oraz brał udział w przygotowaniu przepisów prawnych dotyczących fizjoterapii w Polsce. Od stycznia 2017 roku jest wiceprezesem Krajowej Izby Fizjoterapeutów odpowiedzialnym za naukę i edukację. Zbigniew jest także odpowiedzialny za przygotowanie standardów kształcenia na poziomie magisterskim oraz Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego w Polsce, przy współpracy z Ministrem Nauki i Ministrem Zdrowia.

Redaktor prowadzący

Dr hab. Sebastian Rutkowski, prof PO.

Profesor Politechniki Opolskiej, wykładowca na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii. Fizjoterapeuta prowadzący własny gabinet, członek Interdyscyplinarnej Rady Ekspertów KRF, członek zespołu tematycznego ds. współpracy międzynarodowej, pomysłodawca programu „Fizjoterapia bez granic – w drodze do innowacji”. Od 2016 roku skupia się na badaniach nad zastosowaniem wirtualnej rzeczywistości w rehabilitacji. Autor ponad 70 publikacji naukowych, kierownik 7 projektów badawczych, prelegent na ponad 50 konferencjach jak i aktywny członek 4 towarzystw naukowych. Nabył doświadczenie naukowe poprzez udział w projektach i stażach w wielu europejskich krajach oraz w USA. Jego międzynarodowe doświadczenie i liczne nagrody, w tym stypendium wybitnego młodego naukowca od Ministra Edukacji i Nauki, świadczą dużym zaangażowaniu w środowisku naukowym zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Redaktor zarządzająca

Dr Dalia Woźnica

Fizjoterapeutka, przedsiębiorczyni, doktor nauk o zdrowiu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Absolwentka Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Gdańskim z Zarządzania Podmiotami Leczniczymi. Współwłaścicielka i kierownik Neurocentrum w Gdańsku. W praktyce klinicznej zajmuje się wadami postawy, deformacjami kręgosłupa i zespołami wiotkości tkankowej. W pracy naukowej analizuje europejskie i światowe rynki zdrowia w kontekście udziału fizjoterapii w sektorze. Na podstawie doświadczeń międzynarodowych inicjatorka specjalności Fizjoterapii dla Zdrowia w Pracy (Occupational Health Physiotherapy), w ramach której prowadzi opiekę fizjoterapeutyczną i fizjoprofilaktyczną nad pracownikami oraz edukuje pracodawców w temacie prewencji urazów i chorób zawodowych, ergonomii i zdrowia w pracy. Członkini Sekcji Fizjoterapii w Chorobach Zawodowych i Medycynie Pracy. Członkini ACPOHE (Association of Chartered Physiotherapists in Occupational Health and Ergonomics). Członkini IFPTOHE (International Federation of Physical Therapists working in Occupational Health and Ergonomics).

PRXXVII nr 4/2023

PRXXVII nr 3/2023

PRXXVII nr 2/2023

PRXXVII nr 1/2023

PR XXVI nr 4/2022

PR XXVI nr 3/2022

PR XXVI nr 2/2022

PR XXVI nr 1/2022

PR XXV nr 4/2021

PR XXV nr 3/2021

PR XXV nr 2/2021

PR XXV nr 1/2021

PR XXIV nr 4/2020

PR XXIV nr 3/2020

PR XXIV nr 2/2020

Medycyna Manualna tom XXIV nr 1 – 2020

Medycyna Manualna tom XXIII nr 4 – 2019

Medycyna Manualna tom XXIII nr 3 – 2019

Medycyna Manualna tom XXIII nr 2 – 2019

Medycyna Manualna tom XXIII nr 1 – 2019

Kontakt
Dr Dalia Woźnica
[email protected]

Redaktor Naczelny
prof. Jakub Taradaj
[email protected]

Skład
Zuzanna Drożdż

Krajowa Izba Fizjoterapeutów

Adres redakcji
al. Jerozolimskie 93

02-001 Warszawa

Telefon: +48 22 230 2380