Physiotherapy Review (wcześniej Medycyna Manualna) to recenzowane czasopismo naukowe. Celem czasopisma jest promowanie i rozpowszechnianie wiedzy na temat nowoczesnych metod diagnostycznych i terapeutycznych wśród lekarzy i fizjoterapeutów. Powyższy cel realizowany jest poprzez publikację oryginalnych prac eksperymentalnych, kazuistycznych, recenzji, prac poglądowych, przeglądów badań i literatury, w tym przeglądów systematycznych oraz metaanaliz – przedstawiających wyniki badań naukowych obejmujących wszystkie dziedziny fizjoterapii. Czytelnicy mają zapewniony dostęp do aktualnej wiedzy o najlepszych rozwiązaniach diagnostycznych i terapeutycznych stosowanych na całym świecie.

W kwartalniku publikowane są jedynie te artykuły, które zostały uznane przez redaktorów za zgodne z tematyką czasopisma, stanowią oryginalny wkład w rozwój nauki i / lub praktyki klinicznej, lub które charakteryzują się pożądanymi wartościami dydaktycznymi.

W Komitecie Naukowym czasopisma zasiadają naukowcy i praktycy z wielu krajów świata, reprezentujący różne specjalizacje, w tym w szczególności fizjoterapię i rehabilitację medyczną w różnych dziedzinach medycyny, takich jak: ortopedia, traumatologia, neurologia, neurofizjologia, biomechanika. Ta grupa ekspertów gwarantuje wysoki poziom merytoryczny opublikowanych prac.

Magazyn jest wydawany jako kwartalnik w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. Artykuły w tym czasopiśmie publikowane są w otwartym dostępie (OA). Publikacja w czasopiśmie jest darmowa. Każdy artykuł opublikowany w PT Rev otrzymuje 5 punktów MNiSW.

Oficjalna strona czasopisma Physiotherapy Review: www.termedia.pl/Czasopismo/Physiotherapy_Review-161

Zespół redakcyjny

REDAKTOR NACZELNY:

Prof. Jakub Taradaj
Akademia Wychowania Fizycznego- Katowice

REDAKTORZY PROWADZĄCY:

dr n. kf. Adrian Kużdżał
Wydział Medyczny – Uniwersytet Rzeszowski

Agnieszka Lewko PT, PhD
Faculty of Health and Social Care Sciences, Kingston University in London (United Kingdom)

dr n. med. Andrzej Permoda
Akademia Wychowania Fizycznego I Sportu Gdańsk

dr n. biol. Zbigniew Wroński
Warszawski Uniwersytet Medyczny

REDAKTOR ZARZĄDZAJĄCA:

dr n. zdr. Dalia Woźnica, Krajowa Izba Fizjoterapeutów

PR XXIV nr 1/2021
PR XXIV nr 4/2020
PR XXIV nr 3/2020
PR XXIV nr 2/2020
Medycyna Manualna tom XXIV nr 1 – 2020
Medycyna Manualna tom XXIII nr 4 – 2019
Medycyna Manualna tom XXIII nr 3 – 2019
Medycyna Manualna tom XXIII nr 2 – 2019
Medycyna Manualna tom XXIII nr 1 – 2019

Wydawca
Krajowa Izba Fizjoterapeutów
Redaktor Naczelny
prof. Jakub Taradaj
jakub.taradaj@kif.info.pl

Adres redakcji
Plac Stanisława Małachowskiego 2
00-066 Warszawa
Telefon: +48 22 230 2380

Kontakt
Dr Dalia Woźnica
redakcja@physiotherapy.review

Nakład: 90 egz.

Skład: Katarzyna Dobrakowska, Krajowa Izba Fizjoterapeutów.