Medycyna Manualna to recenzowane czasopismo naukowe wydawane od 1997 roku. Celem czasopisma jest promowanie i rozpowszechnianie wiedzy na temat nowoczesnych metod diagnostycznych i terapeutycznych wśród lekarzy i fizjoterapeutów. Powyższy cel realizowany jest poprzez publikację prac eksperymentalnych, kazuistycznych, recenzji, prac demonstracyjnych i oryginalnych, przedstawiających wyniki bieżących badań naukowych w dziedzinie rehabilitacji, fizjoterapii i ortopedii, dzięki czemu czytelnicy mający dostęp do aktualnej wiedzy o rozwiązaniach diagnostycznych i terapeutycznych stosowanych na całym świecie. Interesujące artykuły pozwalają również poznać możliwości finansowania badań naukowych oraz rozwiązań legislacyjnych w dziedzinie opieki zdrowotnej.

Medycyna Manualna jest platformą do dyskusji na temat formalnych aspektów zawodu fizjoterapeutów, a także rozwiązań poprawiających integrację środowiska terapeutów manualnych z innymi specjalistami medycznymi. Kwartalnik wykorzystywany jest jako środek wewnętrznej komunikacji między fizjoterapeutami, zapewniając dostęp do bieżących informacji związanych ze specjalistycznymi szkoleniami, konferencjami i seminariami. W czasopiśmie dostępne są także materiały seminaryjne i pokonferencyjne. Publikujemy jedynie te artykuły, które zostały uznane przez redaktorów i recenzentów za zgodne z tematyką czasopisma, stanowią oryginalny wkład w rozwój nauki i / lub praktyki klinicznej lub które charakteryzują się pożądanymi wartościami dydaktycznymi.

Każde wydanie Medycyny Manualnej zawiera regulamin redaktora wraz z instrukcjami dla autorów. Czasopismo posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej. W Komitecie Naukowym kwartalnika zasiadają naukowcy i praktycy z wielu krajów świata, reprezentujący różne specjalizacje, w tym w szczególności fizjoterapię i rehabilitację medyczną w różnych dziedzinach medycyny, takich jak: ortopedia, traumatologia, neurologia, neurofizjologia, biomechanika. Ta grupa ekspertów gwarantuje wysoki poziom merytoryczny opublikowanych prac.

Artykuły publikowane są w wersji polskiej i angielskiej. Magazyn jest wydawany jako kwartalnik w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, dystrybuowanej do wszystkich fizjoterapeutów. Każdy artykuł opublikowany w MM otrzymuje 5 punktów MNiSW.

Zespół redakcyjny

REDAKTOR NACZELNY:
dr n. med. Andrzej Permoda – Akademia Wychowania Fizycznego I Sportu Gdańsk

Z-CA REDAKTORA NACZELNEGO:
dr n. biol. Zbigniew Wroński – Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr n. ekon. Bożena Chudak – Zielona Góra

Z-CA REDAKTORA NACZELNEGO / REDAKTOR PROWADZĄCY:
dr n. kf. Adrian Kużdżał – Wydział Medyczny Uniwersytet Rzeszowski

PR XXIV nr 4/2020
PR XXIV nr 3/2020
PR XXIV nr 2/2020
Medycyna Manualna tom XXIV nr 1 – 2020
Medycyna Manualna tom XXIII nr 4 – 2019
Medycyna Manualna tom XXIII nr 3 – 2019
Medycyna Manualna tom XXIII nr 2 – 2019
Medycyna Manualna tom XXIII nr 1 – 2019

MEDYCYNA MANUALNA

Kwartalnik Krajowej Izby Fizjoterapeutów

Wydawca
Krajowa Izba Fizjoterapeutów
Redaktor Naczelny
dr Andrzej Permoda • biomed@poczta.fm

Adres redakcji
Plac Stanisława Małachowskiego 2
00-066 Warszawa
Telefon: +48 22 230 2380

Nakład: 60 000 egz.

Skład: NETPROJEKT