PL

Wydawnictwo Naukowe

Wydawca
Krajowa Izba Fizjoterapeutów

MNiSW 20
ICV 2022 100

Nakład
99 egzemplarzy

Zintegrowano z PUBLONS

Physiotherapy Review (wcześniej Medycyna Manualna) to recenzowane czasopismo naukowe. Celem czasopisma jest promowanie i rozpowszechnianie wiedzy na temat nowoczesnych metod diagnostycznych i terapeutycznych wśród lekarzy i fizjoterapeutów. Powyższy cel realizowany jest poprzez publikację oryginalnych prac eksperymentalnych, kazuistycznych, recenzji, prac poglądowych, przeglądów badań i literatury, w tym przeglądów systematycznych oraz metaanaliz – przedstawiających wyniki badań naukowych obejmujących wszystkie dziedziny fizjoterapii. Czytelnicy mają zapewniony dostęp do aktualnej wiedzy o najlepszych rozwiązaniach diagnostycznych i terapeutycznych stosowanych na całym świecie.

W kwartalniku publikowane są jedynie te artykuły, które zostały uznane przez redaktorów za zgodne z tematyką czasopisma, stanowią oryginalny wkład w rozwój nauki i / lub praktyki klinicznej, lub które charakteryzują się pożądanymi wartościami dydaktycznymi.

W Komitecie Naukowym czasopisma zasiadają naukowcy i praktycy z wielu krajów świata, reprezentujący różne specjalizacje, w tym w szczególności fizjoterapię i rehabilitację medyczną w różnych dziedzinach medycyny, takich jak: ortopedia, traumatologia, neurologia, neurofizjologia, biomechanika. Ta grupa ekspertów gwarantuje wysoki poziom merytoryczny opublikowanych prac.

Magazyn jest wydawany jako kwartalnik w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. Artykuły w tym czasopiśmie publikowane są w otwartym dostępie (OA). Publikacja w czasopiśmie jest darmowa. Każdy artykuł opublikowany w PT Rev otrzymuje 20 punktów MNiSW.

Oficjalna strona czasopisma Physiotherapy Review: physiotherapy.review

Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

Prof. dr hab. Jakub Taradaj, specjalista fizjoterapii

Profesor badawczo-dydaktyczny na Wydziale Fizjoterapii w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Kierownik Katedry Fizjoterapii w Dysfunkcjach Narządu Ruchu i Medycyny Sportowej (w latach 2016-20 – Dziekan Wydziału). Profesor wizytujący w University of Manitoba, Kanada. Fizjoterapeuta w Centrum Medycznym TOMMED w Katowicach. Starszy specjalista ds. Naukowych w Instytucie Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego. Uczestnik staży klinicznych w ośrodkach limfologicznych w Mainz i Bad Berleburg (Niemcy). Wieloletni “trustee” i współautor ogólnoświatowych rekomendacji z zakresu diagnostyki i leczenia odleżyn (edycja 2014 i 2019 European Pressure Ulcer Advisory Panel).

Uczestnik grantów europejskich oraz ze środków Narodowego Centrum Nauki. Współautor kilkudziesięciu publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej, promotor dziesięciu zakończonych przewodów doktorskich. Recenzent postępowań profesorskich, habilitacyjnych, doktorskich, a także w wielu wydawnictwach z Impact Factor.

Redaktor prowadząca

Dr Agnieszka Lewko

Starszy wykładowca w School of Health, Coventry University. Doktor nauk o zdrowiu Uniwersytetu Londyńskiego. Ukończyła Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie. Specjalizuje się w fizjoterapii kardio-oddechowej i rehabilitacji pulmonologicznej. Zajmuje się badaniami naukowymi z zakresu Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc, objawu zmęczenia, rehabilitacji pulmonologicznej, tlenoterapii ambulatoryjnej oraz fizjoterapii oddechowej w edukacji i praktyce zawodowej. Członkini Krajowej Izby Fizjoterapeutów, Zrzeszenia fizjoterapeutów w Wielkiej Brytanii – Chartered Society of Physiotherapy (CSP), Brytyjskiego Towarzystwa Klatki Piersiowej (BTS), Europejskiego Towarzystwa Oddechowego (ERS), współtwórczyni międzynarodowego konspektu i programu nauczania HERMES dla fizjoterapii oddechowej.

Redaktor prowadzący

Dr n. biol. Zbigniew Wroński

Fizjoterapeuta, właściciel kliniki fizjoterapeutycznej w Warszawie. Jest wykładowcą na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, na wydziale rehabilitacji. W latach 2014-2016 był konsultantem krajowym przy Ministrze Zdrowia w zakresie fizjoterapii oraz brał udział w przygotowaniu przepisów prawnych dotyczących fizjoterapii w Polsce. Od stycznia 2017 roku jest wiceprezesem Krajowej Izby Fizjoterapeutów odpowiedzialnym za naukę i edukację. Zbigniew jest także odpowiedzialny za przygotowanie standardów kształcenia na poziomie magisterskim oraz Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego w Polsce, przy współpracy z Ministrem Nauki i Ministrem Zdrowia.

Redaktor prowadzący

Dr hab. Sebastian Rutkowski, prof PO.

Profesor Politechniki Opolskiej, wykładowca na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii. Fizjoterapeuta prowadzący własny gabinet, członek Interdyscyplinarnej Rady Ekspertów KRF, członek zespołu tematycznego ds. współpracy międzynarodowej, pomysłodawca programu „Fizjoterapia bez granic – w drodze do innowacji”. Od 2016 roku skupia się na badaniach nad zastosowaniem wirtualnej rzeczywistości w rehabilitacji. Autor ponad 70 publikacji naukowych, kierownik 7 projektów badawczych, prelegent na ponad 50 konferencjach jak i aktywny członek 4 towarzystw naukowych. Nabył doświadczenie naukowe poprzez udział w projektach i stażach w wielu europejskich krajach oraz w USA. Jego międzynarodowe doświadczenie i liczne nagrody, w tym stypendium wybitnego młodego naukowca od Ministra Edukacji i Nauki, świadczą dużym zaangażowaniu w środowisku naukowym zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Redaktor zarządzająca

Dr Dalia Woźnica

Fizjoterapeutka, przedsiębiorczyni, doktor nauk o zdrowiu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Absolwentka Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Gdańskim z Zarządzania Podmiotami Leczniczymi. Współwłaścicielka i kierownik Neurocentrum w Gdańsku. W praktyce klinicznej zajmuje się wadami postawy, deformacjami kręgosłupa i zespołami wiotkości tkankowej. W pracy naukowej analizuje europejskie i światowe rynki zdrowia w kontekście udziału fizjoterapii w sektorze. Na podstawie doświadczeń międzynarodowych inicjatorka specjalności Fizjoterapii dla Zdrowia w Pracy (Occupational Health Physiotherapy), w ramach której prowadzi opiekę fizjoterapeutyczną i fizjoprofilaktyczną nad pracownikami oraz edukuje pracodawców w temacie prewencji urazów i chorób zawodowych, ergonomii i zdrowia w pracy. Członkini Sekcji Fizjoterapii w Chorobach Zawodowych i Medycynie Pracy. Członkini ACPOHE (Association of Chartered Physiotherapists in Occupational Health and Ergonomics). Członkini IFPTOHE (International Federation of Physical Therapists working in Occupational Health and Ergonomics).

Redaktor prowadząca

Dr n. med. Marta Jokiel

Kierownik Pracowni Ortopedii, Traumatologii i Fizjoterapii Narządu Ruchu w Chorobach Rzadkich Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, wykładowca w Zakładzie Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, fizjoterapeuta w Klinice Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, członek Interdyscyplinarnej Rady Ekspertów KRF. Od blisko 10 lat zajmuje się tematyką diagnostyki i leczenia kolagenopatii i chorób rzadkich ze szczególnym uwzględnieniem zespołu Ehlersa-Danlosa oraz zespołu Marfana. Autorka 15 publikacji naukowych oraz realizator i kierownik 3 grantów międzynarodowych i unijnych. Autorka ponad 120 wystąpień konferencyjnych oraz licznych nagród ogólnopolskich i międzynarodowych, których tematyka skupia się na kończynie górnej. Członek 4 Towarzystw Naukowych. Prezes Polskiego Towarzystwa Terapii Ręki.

PRXXVIII nr 2/2024

PRXXVIII nr 1/2024

PRXXVII nr 4/2023

PRXXVII nr 3/2023

PRXXVII nr 2/2023

PRXXVII nr 1/2023

PR XXVI nr 4/2022

PR XXVI nr 3/2022

PR XXVI nr 2/2022

PR XXVI nr 1/2022

PR XXV nr 4/2021

PR XXV nr 3/2021

PR XXV nr 2/2021

PR XXV nr 1/2021

PR XXIV nr 4/2020

PR XXIV nr 3/2020

PR XXIV nr 2/2020

Medycyna Manualna tom XXIV nr 1 – 2020

Medycyna Manualna tom XXIII nr 4 – 2019

Medycyna Manualna tom XXIII nr 3 – 2019

Medycyna Manualna tom XXIII nr 2 – 2019

Medycyna Manualna tom XXIII nr 1 – 2019

Kontakt
Dr Dalia Woźnica
[email protected]

Redaktor Naczelny
prof. Jakub Taradaj
[email protected]

Skład
Zuzanna Drożdż

Krajowa Izba Fizjoterapeutów

Adres redakcji
al. Jerozolimskie 93

02-001 Warszawa

Telefon: +48 22 230 2380