Wydawca
Krajowa Izba Fizjoterapeutów

MEiN 20
ICV 2020 75.86

Nakład
250 egzemplarzy

Zintegrowano z PUBLONS

Physiotherapy Review (wcześniej Medycyna Manualna) to recenzowane czasopismo naukowe. Celem czasopisma jest promowanie i rozpowszechnianie wiedzy na temat nowoczesnych metod diagnostycznych i terapeutycznych wśród lekarzy i fizjoterapeutów. Powyższy cel realizowany jest poprzez publikację oryginalnych prac eksperymentalnych, kazuistycznych, recenzji, prac poglądowych, przeglądów badań i literatury, w tym przeglądów systematycznych oraz metaanaliz – przedstawiających wyniki badań naukowych obejmujących wszystkie dziedziny fizjoterapii. Czytelnicy mają zapewniony dostęp do aktualnej wiedzy o najlepszych rozwiązaniach diagnostycznych i terapeutycznych stosowanych na całym świecie.

W kwartalniku publikowane są jedynie te artykuły, które zostały uznane przez redaktorów za zgodne z tematyką czasopisma, stanowią oryginalny wkład w rozwój nauki i / lub praktyki klinicznej, lub które charakteryzują się pożądanymi wartościami dydaktycznymi.

W Komitecie Naukowym czasopisma zasiadają naukowcy i praktycy z wielu krajów świata, reprezentujący różne specjalizacje, w tym w szczególności fizjoterapię i rehabilitację medyczną w różnych dziedzinach medycyny, takich jak: ortopedia, traumatologia, neurologia, neurofizjologia, biomechanika. Ta grupa ekspertów gwarantuje wysoki poziom merytoryczny opublikowanych prac.

Magazyn jest wydawany jako kwartalnik w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. Artykuły w tym czasopiśmie publikowane są w otwartym dostępie (OA). Publikacja w czasopiśmie jest darmowa. Każdy artykuł opublikowany w PT Rev otrzymuje 5 punktów MEiN.

Oficjalna strona czasopisma Physiotherapy Review: physiotherapy.review

Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

Prof. dr hab. Jakub Taradaj, specjalista fizjoterapii

Profesor badawczo-dydaktyczny na Wydziale Fizjoterapii w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Kierownik Katedry Fizjoterapii w Dysfunkcjach Narządu Ruchu i Medycyny Sportowej (w latach 2016-20 – Dziekan Wydziału). Profesor wizytujący w University of Manitoba, Kanada. Fizjoterapeuta w Centrum Medycznym TOMMED w Katowicach. Starszy specjalista ds. Naukowych w Instytucie Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego. Uczestnik staży klinicznych w ośrodkach limfologicznych w Mainz i Bad Berleburg (Niemcy). Wieloletni “trustee” i współautor ogólnoświatowych rekomendacji z zakresu diagnostyki i leczenia odleżyn (edycja 2014 i 2019 European Pressure Ulcer Advisory Panel).

Uczestnik grantów europejskich oraz ze środków Narodowego Centrum Nauki. Współautor kilkudziesięciu publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej, promotor dziesięciu zakończonych przewodów doktorskich. Recenzent postępowań profesorskich, habilitacyjnych, doktorskich, a także w wielu wydawnictwach z Impact Factor.

Redaktor prowadząca

Dr Agnieszka Lewko

Starszy wykładowca w School of Health, Coventry University. Doktor nauk o zdrowiu Uniwersytetu Londyńskiego. Ukończyła Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie. Specjalizuje się w fizjoterapii kardio-oddechowej i rehabilitacji pulmonologicznej. Zajmuje się badaniami naukowymi z zakresu Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc, objawu zmęczenia, rehabilitacji pulmonologicznej, tlenoterapii ambulatoryjnej oraz fizjoterapii oddechowej w edukacji i praktyce zawodowej. Członkini Krajowej Izby Fizjoterapeutów, Zrzeszenia fizjoterapeutów w Wielkiej Brytanii – Chartered Society of Physiotherapy (CSP), Brytyjskiego Towarzystwa Klatki Piersiowej (BTS), Europejskiego Towarzystwa Oddechowego (ERS), współtwórczyni międzynarodowego konspektu i programu nauczania HERMES dla fizjoterapii oddechowej.

Redaktor prowadzący

Dr n. biol. Zbigniew Wroński

Fizjoterapeuta, właściciel kliniki fizjoterapeutycznej w Warszawie. Jest wykładowcą na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, na wydziale rehabilitacji. W latach 2014-2016 był konsultantem krajowym przy Ministrze Zdrowia w zakresie fizjoterapii oraz brał udział w przygotowaniu przepisów prawnych dotyczących fizjoterapii w Polsce. Od stycznia 2017 roku jest wiceprezesem Krajowej Izby Fizjoterapeutów odpowiedzialnym za naukę i edukację. Zbigniew jest także odpowiedzialny za przygotowanie standardów kształcenia na poziomie magisterskim oraz Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego w Polsce, przy współpracy z Ministrem Nauki i Ministrem Zdrowia.

Redaktor prowadzący

Dr n. med. Andrzej Permoda

Jest specjalistą fizjoterapii, z 44-letnim doświadczeniem zawodowym w ochronie zdrowia. Absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, oraz Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie na kierunku: Zarządzanie w Ochronie Zdrowia. Pracę doktorską realizował i obronił w Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Wieloletni wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, w Akademii Medycznej w Gdańsku , oraz i nadal w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Organizator dziesięciu Międzynarodowych Konferencji Naukowych, doskonalących umiejętności zawodowe, lekarzy i fizjoterapeutów.

Jeden z twórców i współzałożycieli Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej (oraz Jego prezes w latach 2002-2010, a obecnie prezes honorowy). Za wkład wniesiony w rozwój rehabilitacji, uhonorowany został medalem im. prof. Wiktora Degi. Dr Permoda był ponad 23 lata (1997-2020) Redaktorem Naczelnym Kwartalnika Medycyna Manual.

Redaktor zarządzająca

Dr Dalia Woźnica

Fizjoterapeutka, doktor nauk o zdrowiu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Absolwentka Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Gdańskim z Zarządzania Podmiotami Leczniczymi. Współwłaścicielka i kierownik Neurocentrum w Gdańsku. W praktyce klinicznej zajmuje się wadami postawy, deformacjami kręgosłupa i zespołami wiotkości tkankowej. W pracy naukowej analizuje europejskie i światowe rynki zdrowia w kontekście udziału fizjoterapii w sektorze. Specjalistka ds. współpracy międzynarodowej KIF. Inicjatorka utworzenia oddziału pomorskiego Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska. Zasiada w Krajowej Radzie Fizjoterapeutów.

Redaktor prowadzący

Dr Adrian Kużdżał

Absolwent studiów magisterskich i doktoranckich Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Absolwent Studiów Podyplomowych na kierunku “Zarządzanie w Szkolnictwie Wyższym”, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Adiunkt w Katedrze Fizjoterapii, Instytutu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dyrektor Centrum Rehabilitacji i Fizjoterapii MEDFIT w Krakowie. Uczestnik wielu staży zagranicznych m.in. USA, Singapur, Hiszpania i inne. Certyfikowany, międzynarodowy terapeuta manualny OMPT. Autor i współautor ponad 140 publikacji w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych, książkach i monografiach w zakresie fizjoterapii i rehabilitacji medycznej.

PRXXVII nr 1/2023

PR XXVI nr 4/2022

PR XXVI nr 3/2022

PR XXVI nr 2/2022

PR XXVI nr 1/2022

PR XXV nr 4/2021

PR XXV nr 3/2021

PR XXV nr 2/2021

PR XXV nr 1/2021

PR XXIV nr 4/2020

PR XXIV nr 3/2020

PR XXIV nr 2/2020

Medycyna Manualna tom XXIV nr 1 – 2020

Medycyna Manualna tom XXIII nr 4 – 2019

Medycyna Manualna tom XXIII nr 3 – 2019

Medycyna Manualna tom XXIII nr 2 – 2019

Medycyna Manualna tom XXIII nr 1 – 2019

Kontakt
Dr Dalia Woźnica
redakcja@physiotherapy.review

Redaktor Naczelny
prof. Jakub Taradaj
jakub.taradaj@kif.info.pl

Skład
Zuzanna Drożdż

Krajowa Izba Fizjoterapeutów

Adres redakcji
al. Jerozolimskie 93

02-001 Warszawa

Telefon: +48 22 230 2380