PL

Szkolenia Fizjoterapeutyczne – projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Krajowa Izba Fizjoterapeutów realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pt. „Podniesienie kompetencji zawodowych fizjoterapeutów zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia” – umowa nr POWR.05.04.00-00-0132/18-0

Oś priorytetowa: V. Wsparcie dla obszaru zdrowia
Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych
Okres realizacji projektu: 02.11.2018r. do 31.10.2020r.

WARTOŚĆ PROJEKTU WYNOSI 2 018 104,32 zł
DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ WYNOSI 1 700 858,32 zł

CELE i  EFEKTY PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu umiejętności i kwalifikacji 451 fizjoterapeutów (338 K/113 M) z obszaru całego kraju w zakresie chorób układu krążenia, chorób układu oddechowego oraz chorób układu kostno – stawowo – mięśniowego odpowiadających na zidentyfikowane potrzeby epidemiologiczno – demograficzne kraju, poprzez zastosowanie specjalistycznego wsparcia szkoleniowego w zakresie:

  • fizjoterapii ortopedycznej
  • fizjoterapii neurologicznej
  • fizjoterapii pulmonologiczno – kardiologicznej
  • ICF oraz prowadzenia dokumentacji medycznej w fizjoterapii zgodnie wymogami Ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty Dz. U. 2015, poz. 1994).

Realizacja celu głównego projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego POWER określonego dla V osi priorytetowej – Wsparcie dla obszaru zdrowia, cel szczegółowy 5.4 – Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju.

Celem szczegółowym projektu jest rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno – demograficzne:kraju.

Spodziewanym efektem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i kwalifikacji fizjoterapeutów oraz nabycie przez nich umiejętności przeprowadzenia rzetelnego badania funkcjonalnego, zaplanowanie skutecznej strategii terapii, następnie jej dokumentowanie i ocenienie wyników. Planuje się, że 90% (339K i 111 M) Uczestników ukończy szkolenie z wynikiem pozytywnym.

UCZESTNICY PROJEKTU:

Szkolenia są przeznaczone dla grupy 500 fizjoterapeutów/fizjoterapeutek (375 K/125 M) z obszaru całego kraju, posiadających prawo wykonywania  zawodu zgodnie z Ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U.2018, poz.505 ze zm.). Projekt jest adresowany do fizjoterapeutów/ek posiadających wykształcenie technika, licencjata, magistra lub specjalisty fizjoterapii.

WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE:

Projekt skierowany jest do fizjoterapeutów/tek zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia tzn. zatrudnionych lub współpracujących z podmiotami leczniczymi posiadającymi kontrakt z Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, tym samym dopuszczone są następujące formy współpracy: umowa o pracę, umowa zlecenie lub kontrakt.
Uczestnikom/czkom projektu zamieszkującym powyżej 50-ciu km od miejsca prowadzenia szkolenia Krajowa Izba Fizjoterapeutów w ramach realizacji projektu zapewni zakwaterowanie oraz całodzienne wyżywienie.
Wszystkie działania w projekcie będą dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

PROGRAM SZKOLENIA:

W ramach udziału w projekcie każdy uczestnik/czka będzie objęty 80 godzinnym specjalistycznym szkoleniem składającym się z dwóch modułów (moduł I jest obowiązkowy dla wszystkich uczestników, moduł II do wybory podczas rekrutacji), każdy obejmujący 40h dydaktycznych. Zajęcia będą miały charakter teoretyczny oraz praktyczny, przy czym dominujące będą zajęcie praktyczne stanowiące 50% godzin zajęć. Na zakończenie szkolenia zostanie przeprowadzony egzamin składający się z części teoretycznej oraz praktycznej.

Moduł 1 jest obowiązkowy dla wszystkich. Do wyboru pozostaje 1 z 3 modułów:

Moduł 1. Badanie fizjoterapeutyczne i dokumentacja medyczna w oparciu o ICF – obowiązkowy dla wszystkich Uczestników/czek szkolenia

Moduły do wyboru. Każdy Uczestnik/czka wybiera jeden z poniższych modułów:

Moduł 2. Badanie, strategie terapii i dokumentacja w fizjoterapii ortopedycznej,

Moduł 3. Badanie, strategie terapii i dokumentacja w fizjoterapii neurologicznej,

Moduł 4. Badanie, strategie terapii i dokumentacja w fizjoterapii pulmonologiczno – kardiologicznej

W celu ułatwienia udziału w projekcie oraz zwiększenia dostępności proponowanych form wsparcia szkolenia realizowane będą aż w pięciu województwach: lubelskim, mazowieckim, pomorskim,  śląskim, wielkopolskim. Konkretne lokalizacje zostaną podane na etapie rekrutacji uczestników/czek.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Biuro Projektu
al. Jerozolimskie 93
02-001 Warszawa

Czynne: pon. – pt. w godzinach 9.00-15.00

Telefon kontaktowy: + 48 22 230 20 23