Stanowisko Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie realizacji świadczeń fizjoterapii ambulatoryjnej i fizjoterapii domowej od dnia 01.01.2019 r.

Na podstawie rozporządzenia zmieniającego z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie rehabilitacji leczniczej (Dz.U. poz. 2396), którego przepisy będą obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. fizjoterapeuci mają planować, realizować oraz oceniać postępowanie fizjoterapeutyczne w ramach świadczeń opieki zdrowotnej:

 • fizjoterapia ambulatoryjna,
 • fizjoterapia domowa.

LEKARZ UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

Co do zasady skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego nie będzie zawierało wskazania zleconych zabiegów fizjoterapeutycznych.
W przypadku skierowania, wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego będącego lekarzem specjalistą w dziedzinie: rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, skierowanie to może zawierać zlecone zabiegi fizjoterapeutyczne oraz liczbę poszczególnych zabiegów w cyklu zabiegów.

PACJENT

Rejestruje skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na cykl zabiegów w wybranym gabinecie, w zakładzie rehabilitacji lub fizjoterapii nie później niż w terminie 30 dni od dnia jego wystawienia.

FIZJOTERAPEUTA

 • Skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
 • Wizyta fizjoterapeutyczna
 • Plan fizjoterapeutyczny (definiowanie celu terapii)
 • Fizjoterapia
 • Ocena efektów terapii
 • Przekazanie informacji do lekarza kierującego

WIZYTA FIZJOTERAPEUTYCZNA PIERWSZA W CYKLU ZABIEGOWYM:

 • założenie dokumentacji medycznej pacjenta (zgodnie z odrębnymi przepisami),
 • przeprowadzenie badania fizjoterapeutycznego pacjenta (zgodnie z rekomendacjami KIF), w tym ocenę stanu funkcjonalnego pacjenta przed rozpoczęciem procesu fizjoterapii (zgodnie z rekomendacjami KIF) i odnotowanie jego wyniku w dokumentacji medycznej, kwalifikacja świadczeniobiorcy do procesu fizjoterapii oraz określenie celu terapii (krótkoterminowego i długoterminowego) i odnotowanie go w dokumentacji medycznej, zaplanowanie procesu fizjoterapii w oparciu o postawione cele (krótkie oraz długie) i odnotowanie go w dokumentacji medycznej,
 • w uzasadnionych medycznie przypadkach dopuszczalna jest modyfikacja planu terapii opisanego w skierowaniu wystawionego przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji po konsultacji z lekarzem, konieczne jest odnotowanie modyfikacji w dokumentacji medycznej,
 • w uzasadnionych medycznie przypadkach zlecenie zaopatrzenia ortopedycznego i środki pomocnicze na podstawie odrębnych przepisów oraz odnotowane w dokumentacji medycznej,
 • wydawanie opinii i orzeczeń odnośnie stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu procesu fizjoterapii, konieczne odnotowanie w dokumentacji medycznej.

WIZYTA FIZJOTERAPEUTYCZNA PODCZAS CYKLU ZABIEGÓW:

 • modyfikacja planu terapii, jeżeli aktualnie realizowany plan nie pozwoli na osiągniecie celów określonych podczas pierwszej wizyty fizjoterapeutycznej i odnotowanie w dokumentacji medycznej pacjenta,
 • w uzasadnionych medycznie przypadkach zlecenie zaopatrzenia ortopedycznego i środki pomocnicze na podstawie odrębnych przepisów oraz odnotowane w dokumentacji medycznej,
 • wydawanie opinii i orzeczeń odnośnie stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu procesu fizjoterapii oraz odnotowanie w dokumentacji medycznej.

WIZYTA FIZJOTERAPEUTYCZNA NA ZAKOŃCZENIE CYKLU ZABIEGÓW:

 • przeprowadzenie badania fizjoterapeutycznego pacjenta, w tym ocenę stanu funkcjonalnego pacjenta po zakończeniu procesu fizjoterapii (zgodnie z rekomendacjami KIF) i odnotowanie jego wyniku w dokumentacji medycznej,
 • przygotowanie „raportu końcowego” dla lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który wystawił skierowanie na cykl zabiegów zawierający opis efektów przeprowadzonego leczenia głównie w odniesieniu do stanu funkcjonalnego pacjenta przed rozpoczęciem i po zakończeniu cyklu (zgodnie z rekomendacją KIF),
 • w uzasadnionych medycznie przypadkach zlecenie zaopatrzenia ortopedycznego i środki pomocnicze na podstawie odrębnych przepisów oraz odnotowane w dokumentacji medycznej,
 • wydawanie opinii i orzeczeń odnośnie stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu procesu fizjoterapii oraz odnotowanie w dokumentacji medycznej,
 • nauczaniu pacjentów mechanizmów kompensacyjnych i adaptacji do zmienionego potencjału funkcji ciała i aktywności.

INFORMACJA ZWROTNA DO LEKARZA KIERUJĄCEGO

Świadczeniodawca po ukończonym cyklu terapii przekazuje lekarzowi kierującemu informację o sposobie leczenia i efektach przeprowadzonej terapii. Dopuszcza się przekazanie tych informacji za pośrednictwem pacjenta lub bez jego pośrednictwa bezpośrednio do podmiotu, w którym wystawiono skierowanie. Można to zrobić zarówno za pośrednictwem poczty elektronicznej, ale też innych informatycznych rozwiązań wykorzystywanych w gromadzeniu i przekazywaniu danych. Zmiana ta ma na celu przede wszystkim weryfikację prawidłowości decyzji o skierowaniu na terapię oraz weryfikację jej efektywności.
W przypadku przekazania informacji zwrotnej za pośrednictwem pacjenta warto by pacjent poświadczył odbiór takiego pisma z deklaracją przekazania go do lekarza kierującego. Stosowny dokument poświadczający powinien znaleźć się w dokumentacji pacjenta w fizjoterapii ambulatoryjnej lub domowej.

WARTO PAMIĘTAĆ

 1. Od 1 STYCZNIA 2019 r. mgr fizjoterapii z 3 letnim doświadczeniem i specjalista w dziedzinie fizjoterapii musi określić, jakie zabiegi będzie obejmowała fizjoterapia u każdego pacjenta skierowanego na świadczenia fizjoterapii ambulatoryjnej i fizjoterapii domowej;
 2. Skierowania zawierają tylko dane pacjenta i jego choroby. NIE ZAWIERAJĄ rodzaju i liczby zabiegów.
 3. Maksymalna liczba dni zabiegowych w fizjoterapii ambulatoryjnej (w cyklu zabiegowym) oraz fizjoterapii domowej (w roku kalendarzowym) określona w przepisach rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie rehabilitacji leczniczej.
 4. Skierowania od lekarza specjalisty w dziedzinie rehabilitacji zawierające zabiegi fizjoterapeutyczne mogą być modyfikowane po konsultacji z nim i odnotowaniu tej zmiany w dokumentacji medycznej.
 5. Należy przekazać lekarzowi kierującemu informację o prowadzonej terapii i efektach terapeutycznych.
 6. Przepis przejściowy dla skierowań wystawionych i zarejestrowanych przed 1 stycznia 2019 rok.

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie rehabilitacji leczniczej (Dz.U. poz. 2396), skierowania na fizjoterapię ambulatoryjną oraz skierowania na fizjoterapię domową wystawione na dotychczasowych zasadach przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i niezrealizowane do tego dnia zachowują ważność i może być realizowane po tym dniu.

Co to oznacza w odniesieniu do nowych przepisów?

 • Skierowane wystawione przed dniem 1 stycznia 2019 r., zarejestrowane a nie zrealizowane nie jest wiążące dla fizjoterapeuty w zakresie określenia zleconych zabiegów, okolicy ciała, strony ciała (prawa, lewa) oraz liczby poszczególnych zabiegów w cyklu zabiegów.
 • Wyjątek stanowią skierowania wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego będącego lekarzem specjalistą w dziedzinie: rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, w przypadku, których zmiana w zakresie zleconych zabiegów fizjoterapeutycznych może nastąpić po konsultacji z tym lekarzem i odnotowaniu tego faktu w dokumentacji medycznej.