W związku z Uchwałą nr 440/I KRF z dnia 19.12.2019 r., dotyczącą walidacji testów rekomendowanych przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów do udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii i ich opisywania w dokumentacji medycznej, ogłoszony zostaje konkurs na koordynatorów zespołów badawczych. Projekt badania obejmuje opracowanie szczegółowej metodyki badania, ocenę rzetelności testów funkcjonalnych na bazie przeglądu piśmiennictwa oraz wyznaczenie zgodności wewnętrznej i zewnętrznej testów.

Skrócona nazwa projektu badania: „walidacja testów”.

Uzasadnienie:

Test funkcjonalny, aby był uznawany za wiarygodne narzędzie diagnostyczne i aby można było wyciągać z jego wyników wnioski kliniczne, musi być zweryfikowany pod kątem jego rzetelności. Proces ten polega na ocenie tzw. powtarzalności wewnętrznej oraz zgodności (powtarzalności zewnętrznej) pomiarów. Pierwsza z nich polega na weryfikacji powtarzalności pomiarów wykonanych przez jednego badacza/fizjoterapeutę, druga z kolei, polega na ocenie powtarzalności pomiarów wykonanych przez co najmniej dwóch badaczy/fizjoterapeutów. Proces ten pozwoli na weryfikację wiarygodności poszczególnych testów oraz ich kwalifikację lub odrzucenie w kontekście ich przydatności klinicznej. Weryfikacja testów pod kątem ich rzetelności jest jednym z warunków oceny efektywności procesu fizjoterapii i powinno stanowić podstawę negocjacji z decydentami w zakresie zwiększenia wyceny świadczeń z zakresu fizjoterapii, a przez to zwiększenia wynagrodzenia fizjoterapeutów. Ponadto, zweryfikowanie testów pod kątem ich wiarygodności będzie sprzyjać bardziej efektywnej diagnostyce funkcjonalnej pacjenta zarówno podczas planowania, prowadzenia jak i monitorowania procesu leczenia.

Kierownik projektu: prof. dr hab. Dariusz Czaprowski

Celem konkursu jest wyłonienie 7 – 10 koordynatorów zespołów badawczych. Koordynatorzy będą przeprowadzać badania pod nadzorem kierownika projektu.

Wymagania, które musi spełnić koordynator zespołu badawczego:

badacz 1

 • minimum 5-letnie doświadczenie kliniczne w posługiwaniu się diagnostyką funkcjonalną w obszarze związanym z weryfikowanymi testami,
 • posiadanie co najmniej tytułu magistra fizjoterapii,
 • odpowiednie zaplecze lokalowe do przeprowadzenia testów funkcjonalnych w bezpiecznych warunkach,
 • uzyskanie pisemnej zgody kierownika w/w placówki na przeprowadzenie badań,
 • rekrutacja dwóch członków zespołu tj. badacza 2 i badacza 3, spełniających odpowiednio poniższe wymagania:

badacz 2

 • doświadczenie kliniczne w zawodzie fizjoterapeuty w przedziale 2-5 lat (rozpoczęcie wykonywania zawodu fizjoterapeuty po 01.12.2013, nie później jednak niż od 01.12.2017),

badacz 3

 • brak doświadczenia klinicznego lub małe doświadczenie kliniczne do 2 lat (rozpoczęcie wykonywania zawodu fizjoterapeuty po 01.12.2017), dopuszcza się również studentów 4 lub 5 roku nie wykonujących zawodu fizjoterapeuty.

Wszystkie osoby biorące udział w badaniu muszą posiadać PWZFz (oprócz studentów fizjoterapii), nie mogą zalegać ze składkami członkowskimi oraz nie mają prawomocnie orzeczonych kar dyscyplinarnych.

Do obowiązków koordynatora zespołu badawczego (badacza 1) będzie należało:

 • zaplanowanie i przeprowadzenie badania mającego na celu ocenę rzetelności testów wykorzystywanych w diagnostyce narządu ruchu (liczba testów przypadających na zespół badawczy: 7-10),
 • kwalifikacja uczestników badania (co najmniej 30 osób w wieku 20-50 lat, szczegółowe kryteria włączenia i wyłączenia zostaną ustalone dla poszczególnych testów) i odebranie od nich pisemnej zgody na uczestnictwo w badaniu,
 • wykonanie ocenianego testu u każdego z uczestników badania 3-krotnie w odstępie jednego tygodnia, z zachowaniem powtarzalnych warunków oceny (dla zwalidowania jednego testu są to trzy pomiary u każdej z 30 osób),
 • nadzór nad wykonaniem testów przez badacza 2 oraz 3 (badacze 2 i 3 będą wykonywali każdy z ocenianych testów u każdego badanego jeden raz, w dniu wykonywania pierwszych testów przez badacza 1),
 • przestrzeganie protokołu badań zgodnie z metodyką oraz harmonogramem ustalonym przez kierownika projektu,
 • przesłanie zebranych danych do kierownika projektu.

Do obowiązków badacza 2 i badacza 3 będzie należało:

 • jednokrotne wykonanie ocenianego testu u każdego z uczestników badania, z zachowaniem powtarzalnych warunków oceny oraz w terminie badania zgodnego z pierwszym badaniem wykonanym przez koordynatora zespołu badawczego (badacz 1).

Za przeprowadzenie oceny jednego z testów przewidziane wynagrodzenie wynosi 1200 zł brutto dla koordynatora zespołu badawczego (badacz 1) i po 300 zł brutto dla badacza 2 oraz badacza 3. Ostateczne wynagrodzenie będzie stanowiło iloczyn kwoty przewidzianej dla oceny jednego testu oraz liczby testów poddanych ocenie przez zespół badawczy. O liczbie badań koniecznych do przeprowadzenia i ich zakresie decydować będzie kierownik projektu.

Szczegóły dotyczące przebiegu badania zostaną przedstawione na szkoleniu dla wyłonionych koordynatorów zespołów.

Planowany okres badań: luty – czerwiec 2020 r.

Wypełniony i podpisany skan formularza Zgłoszenie dla kandydatów na koordynatorów zespołów badawczych  w zakresie realizacji projektu „walidacja testów” prosimy kierować na adres e-mail: [email protected] w terminie do 13.01.2020 r.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów zastrzega sobie możliwość zmiany warunków konkursu lub jego całkowite odwołanie.