Od 1 lipca zmiany w korzystaniu z fizjoterapii dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności:

Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności precyzuje zakres wsparcia osób, które posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych. Jedną ze kluczowych zmian jest zwiększenie dostępności do rehabilitacji.

Ustawa jest dobrym rozwiązaniem w odniesieniu do obszaru rehabilitacji. Najważniejszym jej elementem jest poprawienie dostępności do rehabilitacji i skrócenie czasu oczekiwania (korzystanie poza kolejnością), a zniesienie limitów finansowania ma na celu umożliwienie wdrożenia  zindywidualizowanej terapii i dostosowanie jej potrzeb do realnych potrzeb pacjenta.

Ten obszar jest nieaktywny. Akceptuj politykę prywatności, aby odblokować.

POZA KOLEJNOŚCIĄ

Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oznacza, że pacjenci uprzywilejowani mają prawo do:

 • świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez świadczeniodawcę (gabinet, przychodnię, ośrodek mający kontrakt z NFZ) listy oczekujących;
 • udzielania tych świadczeń w dniu zgłoszenia;
 • w przypadku, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin. Jest to również termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących.

BEZ LIMITÓW

W przypadku osób o znacznym stopniu niepełnosprawności ustawa znosi limit finansowania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej w ramach umów zawieranych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i finansowanych z jego budżetu. Dla pacjenta oznacza to możliwość prowadzenia zindywidualizowanej i lepiej dostosowanej do jego potrzeb terapii. Po danym cyklu terapeutycznym, którego długość została określona w Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 roku w prawie świadczeń gwarantowanych w zakresu rehabilitacji medycznej (Dz.U. z 2018 poz. 465), pacjent będzie mógł wystąpić o dalsze usprawnianie na podstawie orzeczenia i nowego skierowania. Warto pamiętać, że intensywność terapii musi być dostosowana do danego pacjenta. Zbytnia intensywność może przynieść negatywne skutki, o czym czasami zapominają pacjenci, którzy pragnąc szybkich czy bardziej spektakularnych efektów przeciążają swoje organizmy.

WYMAGANE DOKUMENTY

Dokumentami potwierdzającymi szczególne uprawnienia osób o ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI wynikające z ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz.U. poz. 932) są:

 • 1) orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności

  wydane przez:

  a) powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
  b) wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

 • 2) za równorzędne z ww. orzeczeniami uznaje się:

  a) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów wydane przed 1 stycznia 1998 r. przez Komisje Lekarskie ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia;

  b) orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji wydane przez lekarza orzecznika ZUS;

  c ) orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez lekarza orzecznika ZUS;

  d) orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, pod warunkiem uzyskania przez daną osobę prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, wydane przez KRUS przed 1 stycznia 1998 r.;

  e) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa wydane przez komisje lekarskie podległe MON lub MSWiA, przed 1 stycznia 1998 r., na podstawie odrębnych przepisów dotyczących niezdolności do służby

 • 3) wyroki sądowe

  Wyroki sądu pracy i ubezpieczeń społecznych wydane w postępowaniu odwoławczym od:

  a) orzeczenia wydanego przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności

  b) decyzji organu rentowego w sprawie ubezpieczeń społecznych

  stanowią podstawę do zaliczenia danej osoby do osób niepełnosprawnych

  Uwaga! W przypadku uzyskania wyroku sadowego, który w części modyfikuje orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dokumentami potwierdzającymi status osoby niepełnosprawnej są wyrok sądu oraz orzeczenie zespołu w części nie objętej rozstrzygnięciem sadu zawartym w wyroku.

  Ważne! W przypadku braku wewnętrznej spójności wyroku sądu pracy i ubezpieczeń społecznych i orzeczenia zespołu wojewódzkiego w części nie zaskarżonej zespoły wojewódzkie nie są uprawnione zarówno do zmiany orzeczenia w części niezaskarżonej, jak też zmiany wyroku sądu celem zapewnienia wewnętrznej spójności takiego rozstrzygnięcia. Zespoły wojewódzkie są związane rozstrzygnięciem zawartym w wyroku sądu.

 • 4) legitymacje

  Legitymacje wydane w różnym czasie, nie zawsze zawierają określenie będące podstawą do korzystania z omawianego uprawnienia, lub też będą zawierały, ale nie będzie możliwe ich odczytanie z uwagi na zakodowanie pod postacią QR kodu.

  Ważne jest, że stopień niepełnosprawności wpisuje się w legitymacji wyłącznie na wniosek osoby niepełnosprawnej. Do 31 sierpnia 2017 r. stopień niepełnosprawności wpisywany był z urzędu.

  Jeżeli osoby chcące korzystać z uprawnienia przysługującego osobom uznanym za niepełnosprawne o znacznym stopniu niepełnosprawności, będą okazywać się legitymacją osoby niepełnosprawnej, nie pozwalającymi jednoznacznie stwierdzić, że dotyczą znacznego stopnia niepełnosprawności, należy prosić o okazanie dokumentu źródłowego tj. orzeczenia.

  Należy też zwrócić uwagę na termin ważności legitymacji.

  Wzory legitymacji poniżej:

  niepełnosprawni_wzory_legitymacji

Infografika przygotowana przez Ministerstwo Zdrowia nt Rehabilitacji osób ze znacznym stopniem niepełnosprawnościPobierz

* Podstawy prawne:

– ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511, z późn.zm.)
– ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz.U. poz. 932)
– ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków medycznych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
– ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1938)

Ten obszar jest nieaktywny. Akceptuj politykę prywatności, aby odblokować.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów korzysta z plików cookies.
Czy akceptujesz naszą politykę prywatności ?