PL

UE – Rozwój kompetencji zawodowych fizjoterapeutów

Krajowa Izba Fizjoterapeutów realizuje projekt nr POWR.05.04.00-00-0001/20 pt. Rozwój kompetencji zawodowych fizjoterapeutów odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Okres realizacji projektu: od 01.01.2021 r. do 31.03.2023 r.

Wartość projektu: 4 550 000 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 3 829 735 zł

Harmonogram udzielania wsparcia

Cele i planowane rezultaty projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu umiejętności i kompetencji 2000 fizjoterapeutów (1500 K i 500 M) z obszaru całej Polski w zakresie chorób układu krążenia i układu kostno-stawowo-mięśniowego, odpowiadających na zidentyfikowane potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju, poprzez zastosowanie specjalistycznego wsparcia szkoleniowego w zakresie:

 • badania fizjoterapeutycznego i prowadzenia dokumentacji medycznej w oparciu o Międzynarodową Klasyfikację Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF), zgodnie z wymogami ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 553),
 • fizjoterapii ortopedycznej,
 • fizjoterapii neurologicznej,
 • fizjoterapii kardiologiczno-oddechowej,
 • fizjoterapii pediatrycznej.

Zakładanym efektem działań projektowych jest podniesienie kompetencji zawodowych przez co najmniej 90% uczestników szkoleń oraz nabycie przez nich umiejętności przeprowadzenia rzetelnej diagnostyki funkcjonalnej pacjenta, zaplanowania skutecznego procesu fizjoterapii, następnie właściwego jej udokumentowania i oceniania wyników. Przeszkolenie fizjoterapeutów wpłynie na poprawę jakości usług medycznych świadczonych dla społeczeństwa.

Uczestnicy projektu i warunki udziału w szkoleniach

Szkolenia przeznaczone są dla fizjoterapeutek i fizjoterapeutów posiadających prawo wykonywania zawodu nadane przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów bez względu na poziom wykształcenia – technik, licencjat, magister, specjalista fizjoterapii. Pozostałe kryteria naboru:

 1. opłacona składka członkowska,
 2. zatrudnienie lub współpraca z podmiotem leczniczym na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub stosunku służbowego (kontraktu).

Zgłoszenia będą przyjmowane drogą on-line za pośrednictwem Portalu Fizjoterapeuty logowanie.kif.info.pl. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona sukcesywnie, na wskazane terminy szkoleń. Decyzja o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie zostanie przekazana automatycznie po weryfikacji formularza rekrutacyjnego i uzyskaniu pozytywnej decyzji Komisji Rekrutacyjnej.

Informacja o rozpoczęciu realizacji szkoleń zostanie podana w terminie późniejszym.

Cykl szkoleniowy

W ramach udziału w projekcie każda osoba zostanie objęta 60-godzinnym specjalistycznym szkoleniem składającym się z dwóch modułów (każdy w wymiarze 30 godz. dydaktycznych):

(I) obligatoryjnego – badanie i dokumentowanie zgodnie z ICF,

(II) fakultatywnego – wybieranego podczas procesu rekrutacji spośród następujących czterech podstawowych dziedzin fizjoterapii: ortopedycznej, neurologicznej, kardiologiczno-oddechowej, pediatrycznej.

Zajęcia szkoleniowe będą miały charakter teoretyczny i praktyczny, przy czym dominować będzie praktyka stanowiąca blisko 70% czasu szkolenia. Planuje się, że program szkolenia zostanie zrealizowany w ciągu 6 dni. Każdy z modułów zostanie zakończony egzaminem mającym na celu ocenę wiedzy teoretycznej i nabytych umiejętności praktycznych.

Szkolenia rozpoczynają się pierwszego dnia o godzinie 9:30.

Szkolenia będą realizowane we wszystkich miastach wojewódzkich w grupach liczących śr. 25 osób. Konkretne lokalizacje zostaną podane na etapie rekrutacji. Wszystkie działania projektowe będą dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Korzyści z udziału w projekcie

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą miały możliwość:

 • uczestniczenia w bezpłatnym szkoleniu,
 • podniesienia kompetencji zawodowych,
 • otrzymania materiałów szkoleniowych w formie papierowej oraz dostępu do tych materiałów w formie on-line,
 • zwiększenia swojej konkurencyjności na rynku pracy poprzez zamieszczenie uzyskanego certyfikatu na portalu Znajdź Fizjoterapeutę w profilu fizjoterapeuty,
 • skorzystania z bezpłatnego zakwaterowania i całodziennego wyżywienia podczas cyklu szkoleniowego w przypadku zamieszkiwania w odległości powyżej 50 km od miejsca prowadzenia szkolenia.

Pełny harmonogram udzielania wsparcia

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów
Biuro Projektu
Al. Jerozolimskie 93
02-001 Warszawa

Czynne: poniedziałek – piątek w godzinach 9.00-15.00

Telefon kontaktowy: + 48 22 230 20 23
e-mail: [email protected]