PL

Procedura usługi transgranicznej dla osób, które chcą pracować tymczasowo i okazjonalnie w Polsce (a mają kwalifikacje/uprawnienia w państwie UE innym niż Polska)

Procedura usługi transgranicznej dla osób, które chcą pracować tymczasowo i okazjonalnie w Polsce (a mają kwalifikacje/uprawnienia w państwie UE innym niż Polska)

Procedura Krajowej Izby Fizjoterapeutów (dalej „KIF”) dotycząca tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu fizjoterapeuty w PL dla osób, które uzyskały kwalifikacje zawodowe w krajach UE, inaczej Usługa transgraniczna – System Ogólny – dla Wnioskodawcy.

Cel uznania kwalifikacji:

  • chęć podjęcia pracy w zawodzie fizjoterapeuty w Polsce tymczasowo i okazjonalnie, gdy kwalifikacje zawodowe były uzyskane poza Polską;

Warunek:

  • kwalifikacje zawodowe były uzyskane w UE/EOG/Konfederacji Szwajcarskiej, lub
  • kwalifikacje zawodowe były uzyskane poza UE/EOG/Konfederacją Szwajcarską, ale zostały uznane w którymkolwiek z krajów UE/EOG/Konfederacji Szwajcarskiej i Wnioskodawca przepracował w kraju uznania co najmniej 3 lata, co jest w stanie udokumentować odpowiednimi dokumentami,

Przy czym:

  • zawód w państwie usługodawcy jest regulowany, a gdy nie jest regulowany usługodawca wykonywał ten zawód w co najmniej jednym państwie członkowskim przez co najmniej rok w okresie ostatnich 10 lat, albo ukończył kształcenie regulowane.

Opłata:

  • 0 PLN

Kiedy można załatwić sprawę:

  • przed rozpoczęciem świadczenia usługi po raz pierwszy na terytorium RP oraz ponownie w każdym roku, w którym usługodawca zamierza świadczyć usługę transgraniczną.

Termin:

  • KIF bezzwłocznie informuje Wnioskodawcę o otrzymaniu oświadczenia oraz wymaganych dokumentów. W razie braków we wniosku, KIF wzywa do uzupełnienia i określa termin na uzupełnienie.
  • W chwili złożenia kompletu dokumentów do KIF, KIF wpisuje fizjoterapeutę do rejestru osób uprawnionych do wykonywania zawodu fizjoterapeuty tymczasowo i okazjonalnie (wpis do rejestru jest bezpłatny) i wydaje stosowne zaświadczenie.

Adres , na który należy kierować zapytania:

[email protected]

Adres korespondencyjny, na jaki należy wysłać oryginały, lub poświadczone notarialnie dokumenty wymagane przez KIF:

Krajowa Izba Fizjoterapeutów
al. Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa z dopiskiem: „usługa transgraniczna”