PRZEDŁUŻONY TERMIN SKŁADANIA OFERT NA CZŁONKA KRAJOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

DO 15 MAJA DO GODZ. 23:59

W związku z zaplanowanymi na listopad 2020 roku wyborami delegatów na II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów, Krajowa Izba Fizjoterapeutów ogłasza otwarty nabór na członków Krajowej Komisji Wyborczej.

Szczegółowe warunki przystąpienia do konkursu, kryteria oceny oraz terminy znajdują się w załączonym „Ogłoszeniu o naborze na członków Krajowej Komisji Wyborczej” oraz załącznikach.

Do zadań Członka Krajowej Komisji należy

 1. przygotowanie rejestrów fizjoterapeutów uprawnionych do głosowania na poszczególnych zebraniach rejonowych;
 2. rejestrowanie kandydatów na delegatów i ustalanie list wyborczych kandydatów na delegatów wybieranych przez poszczególne zgromadzenia wojewódzkie fizjoterapeutów;
 3. ustalanie wzoru karty wyborczej;
 4. wyznaczanie koordynatorów i sekretarzy zebrań rejonowych do obsługi organizacyjnej poszczególnych zebrań rejonowych;
 5. powoływanie komisji skrutacyjnych i ich przewodniczących, do przeprowadzenia głosowania i obliczenia jego wyników na poszczególnych zebraniach rejonowych;
 6. sprawowanie nadzoru nad prawidłowością wyborów;
 7. ustalanie wyników wyborów w poszczególnych województwach i ich ogłaszanie;
 8. rozpatrywanie protestów na przebieg zebrań rejonowych;
 9. rozpatrywanie protestów na przebieg wyborów.

Kandydat musi spełniać następujące warunki

 1. jest członkiem samorządu zawodowego fizjoterapeutów;
 2. posiada bierne prawo wyborcze;
 3. nie jest członkiem organów Krajowej Izby Fizjoterapeutów;
 4. nie może być kandydatem na delegata w nadchodzących wyborach delegatów na II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów;
 5. nie zalega z opłatą składki członkowskiej;
 6. nie był skazany przez sąd dyscyplinarny w ramach odpowiedzialności zawodowej;
 7. korzysta z pełni praw publicznych;
 8. w ciągu 10 lat od daty składania oferty (liczy się termin zakończenia realizacji usługi) brał udział w organizacji wyborów do organów państwowych lub samorządu terytorialnego lub samorządów zawodowych.

Zasady działania Krajowej Komisji Wyborczej zostały określone w Uchwale nr 442/I KRF z dnia 19.12.2019 r., w sprawie wyboru delegatów na II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów (kif.info.pl/file/2019/12/Uchw_442-I-KRF_wyb-delegat-z-poprawkami-MZ.pdf).

Termin składania oferty:

Do dnia 15 maja 2020 r. do godz. 23:59

UWAGA: decyduje termin doręczenia oferty. Oferty dostarczone po terminie podlegają odrzuceniu.

Oferty należy składać w formie elektronicznej (zapisane w formatach takich jak np. PDF lub JPG) na adres e-mail:

[email protected]

W temacie wiadomości wpisując „Nabór na Członka Krajowej Komisji Wyborczej”

Kontakt w sprawie udzielania odpowiedzi na pytania Kandydatów:
e-mail: [email protected]