W związku z zaplanowanymi na listopad 2020 roku wyborami delegatów na II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów, Krajowa Izba Fizjoterapeutów ogłasza otwarty nabór na członków komisji rejonowych.

Jeżeli chcesz zgłosić się do pełnienia funkcji członka komisji rejonowej zapoznaj się ze szczegółami warunków przystąpienia do konkursu, kryteriami ocen oraz terminami, które znajdują się w załączonym „Ogłoszeniu o naborze na członków komisji rejonowych” oraz w załącznikach.

Do zadań członka komisji rejonowej należy:

 • podejmowanie działań organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem głosowania;
 • przeprowadzenie głosowania;
 • ustalenie wyników głosowania w rejonie:
 • sporządzenie protokołu z głosowania w rejonie;
 • przekazanie Krajowej Komisji Wyborczej dokumentacji związanej z przebiegiem głosowania w rejonie;
 • wykonywanie innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia głosowania w rejonie.

Do zadań przewodniczącego komisji rejonowej należy:

 • podejmowanie działań organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem głosowania i techniczną obsługą obrad;
 • informowanie osób uprawnionych do głosowania o zasadach głosowania;
 • nadzorowanie przebiegu głosowania i ustalania wyników głosowania;
 • przekazanie Krajowej Komisji Wyborczej drogą elektroniczną wyników głosowania;
 • przekazanie Krajowej Komisji dokumentacji związanej z przebiegiem głosowania;
 • wykonywanie innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia głosowania.

Warunki, które kandydat musi spełniać, aby móc przystąpić do naboru:

W naborze mogą wziąć udział członkowie Krajowej Izby Fizjoterapeutów oraz osoby niebędące członkami KIF, ale jedynie w przypadku, kiedy członkowie KIF nie zapełnią składu komisji rejonowej.

Członkowie KIF w wyniku naboru, decyzją Krajowej Komisji Wyborczej mogą objąć funkcję przewodniczącego lub członka komisji rejonowej. Członek KIF biorący udział w otwartym naborze musi spełniać następujące warunki udziału w postępowaniu:

 • jest członkiem samorządu zawodowego fizjoterapeutów;
 • nie jest członkiem organów Krajowej Izby Fizjoterapeutów;
 • nie może być kandydatem na delegata w nadchodzących wyborach delegatów na II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów;
 • nie zalega z opłatą składki członkowskiej;
 • nie był skazany przez sąd dyscyplinarny w ramach odpowiedzialności zawodowej;
 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie jest pracownikiem biura KIF.

Kandydaci niebędący członkami Krajowej Izby Fizjoterapeutów mogą objąć funkcję członka komisji rejonowej. Kandydaci biorący udział w otwartym naborze muszą spełniać następujące warunki udziału w postępowaniu:

 • korzysta z pełni praw publicznych
 • nie jest pracownikiem biura KIF

Termin składania oferty:

4 października 2020 r. (niedziela) do godz. 23:59

UWAGA: decyduje termin doręczenia oferty. Oferty dostarczone po terminie podlegają odrzuceniu.

Członkowie KIF składają oferty poprzez zakładkę Wnioski w portalu fizjoterapeuty:

https://logowanie.kif.info.pl/

Osoby spoza KIF składają oferty poprzez przesłanie zdjęcia lub skanu (w formacie .pdf, .jpg, .png) wypełnionego i własnoręcznie podpisanego Formularza Zgłoszeniowego na adres [email protected]

Kontakt w sprawie udzielania odpowiedzi na pytania Kandydatów:
e-mail: [email protected]