W związku z zaplanowaną realizacją kolejnych działań kampanii edukacyjnej i promocji zawodu fizjoterapeuty, Krajowa Izba Fizjoterapeutów ogłasza konkurs na realizatora umowy “Opieka fizjoterapeutyczna w warunkach domowych dla pacjentów – Powstańców Warszawskich”.

Celem głównym konkursu jest zapewnienie opieki fizjoterapeutycznej w warunkach domowych dla pacjentów – Powstańców Warszawskich, na terenie m. st. Warszawy, pozwalającej na dłuższe utrzymanie w sprawności i jak najlepszym funkcjonowaniu, a tym samym poprawę kondycji psychicznej i jakości życia.

Realizatorem musi być podmiot wykonujący działalność leczniczą w zakresie rehabilitacji leczniczej.

Dedykowana grupa pacjentów

 • Wiek powyżej 80 roku życia,
 • Pacjenci nie mogą być objęci opieką fizjoterapeutyczną w ramach świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej.

Realizator nie ma prawa do samodzielnej kwalifikacji pacjentów.

Rozliczenie

 • Ryczałt za godzinę, z zastrzeżeniem, że terapia nie może być krótsza niż 30 minut i dłuższa niż 1 godzinę zegarową.
 • Podstawą wypłaty jest realizacja pełnego programu w danym miesiącu.

Organizacja udzielania świadczeń

 1. badanie fizjoterapeutyczne oparte na rekomendacji Krajowej Izby Fizjoterapeutów w zakresie badania funkcjonalnego obejmujące:
  • wywiad,
  • badanie czynnościowe,
  • opis postępowania fizjoterapeutycznego (plan fizjoterapii);
 2. indywidualna praca z pacjentem 2 razy w tygodniu, od 30 do 60 minut dziennie obejmująca czynności kinezyterapeutyczne, w szczególności:
  • ćwiczenia oporowe,
  • ćwiczenia równoważne zapobiegające upadkom,
  • ćwiczenia koordynacji,
  • ćwiczenia aerobowe,
  • ćwiczenia oddechowe;
 3. dokonanie raz w miesiącu ewaluacji planu fizjoterapii,
 4. udzielenie pacjentom i ich opiekunom zaleceń co do dalszego postępowania fizjoterapeutycznego,
 5. zlecenie zaopatrzenia ortopedycznego.

Personel udzielający świadczeń – wyłącznie magister fizjoterapii z co najmniej 3 – letnim doświadczeniem pracy w zawodzie, w szczególności w zakresie geriatrii.

Tryb udzielania świadczenia – warunki domowe.

W ofercie winno się znaleźć

 1. potwierdzenie wymaganego oraz ewentualnie dodatkowego doświadczenia i wykształcenia,
 2. wartość usługi: za 60 minut terapii w warunkach domowych,
 3. deklaracja objęciem opieki na okres co najmniej do 31 grudnia 2020 r.,
 4. informacja jaką liczbę pacjentów podmiot może objąć opieką (od 1 do 10).

Oferty podlegają ocenie merytorycznej (70 proc. oceny) oraz ekonomicznej (30 proc. oceny).

Oferty prosimy kierować na adres: [email protected] do dnia 28 lipca do godz. 16.00.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów zastrzega możliwość zmiany ogłoszenia, przesunięcia terminu składania ofert, odwołania, nierozstrzygnięcia lub unieważnienia konkursu bez podawania przyczyn.